Công văn 2440/BGDĐT-NGCBQLGD về đánh giá giáo viên theo chuẩn 2021

Công văn 2440/BGDĐT-NGCBQLGD 2021

Ngày 11/6/2021 Bộ giáo dục đào tạo đã ban hành Công văn 2440/BGDĐT-NGCBQLGD về hướng dẫn tạm thời việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021.

Nội dung Công văn 2440 về hướng dẫn đánh giá chuẩn giáo viên 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2440 (BGDĐT-NGCBQLGD

V/v hướng dẫn tạm thời việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo1

Để đảm bảo việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn; thực hiện đúng theo các quy định mới của Luật Giáo dục về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên (Điều 72, Luật Giáo dục 2019) và lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021 như sau:

Tại thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành xây dựng văn bản quy định tạm ngưng hiệu lực của quy định về đạt chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên, cán bộ quản lý trong Chuẩn nghề nghiệp, Chuẩn hiệu trưởng các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Do đó, năm học 2020 – 2021, các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ Sở giáo dục mầm non, phổ thông tạm dừng việc đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn cho tới khi có quy định mới được ban hành, nhằm đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ giáo viên chưa đạt chuẩn theo quy định tại Luật Giáo dục 2019.

Sau khi có quy định mới, các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tự đánh giá theo Chuẩn đảm bảo đúng chu kỳ đánh giá, báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhập kết quả đánh giá lên hệ thống TEMIS (đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông).

Trên đây là hướng dẫn tạm thời việc đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2020-2021, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Phạm Ngọc Thưởng (để b/c);

- Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ (để p/h thực hiện);

- Luru: VT, NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO

VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phạm Tuấn Anh

1 Bao gồm cả Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 3.298
0 Bình luận
Sắp xếp theo