Các mốc thời gian thi THPT quốc gia 2024

Các mốc thời gian quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Mới đây, Bộ giáo dục đào tạo đã ban hành Công văn 1277/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo đó, ban hành kèm theo Công văn này là lịch thi tốt nghiệp THPT 2024 chi tiết cùng với các mốc thời gian quan trọng trong kì thi tốt nghiệp THPT 2024 cũng như thời gian làm hồ sơ thi THPT Quốc gia 2024; lịch công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024; thời gian nhận đơn phúc khảo... Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.

Các mốc thời gian quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Các mốc thời gian quan trọng trong tuyển sinh đại học 2023

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

1

Tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho các Sở GDĐT.

Bộ GDĐT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 1 8/4/2024

2

Tổ chức tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ làm công tác thi.

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 23/4/2024

3

Rà soát, cập nhật thông tin của học sinh, học viên (gọi chung là học sinh) đang học lớp 12 trên cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành, gồm:

- Thông tin cá nhân học sinh.

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất 17 giờ ngày 23/4/2024

- Thông tin kết quả học tập của học sinh.

Hoàn thành chậm nhất 17 giờ ngày 31/5/2024

4

- Lập và giao tài khoản cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 (gọi tắt là thí sinh đang học lớp 12).

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông

Từ ngày 24/4 đến hết ngày 26/4/2024

-Tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi (ĐKDT) trực tuy ế n trên Hệ thống QLT.

Từ ngày 24/4 đến hết ngày 28/4/2024

-Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 chính thức ĐKDT trực tuyến.

Từ ngày 02/5 đến 17 giờ ngày 10/5/2024

5

Tổ chức cho thí sinh thuộc điểm b, điểm c khoản 1 Điều 12 Quy ch ế thi (gọi tắt là thí sinh tự do) ĐKDT trực tiếp; nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT.

Các Sở GDĐT

Đơn vị ĐKDT do Sở GDĐT quy định

Từ ngày 02/5 đến 17 giờ ngày 10/5/2024

6

Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT các cấp.

Bộ GDĐT, UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan; Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/5/2024

7

Rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có), rà soát điểm bảo lưu của thí sinh (nếu có).

Các Sở GDĐT

Các đơn vị đăng ký dự thi

Từ ngày 11/5 đến hết ngày 17/5/2024

8

In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,... của tên thí sinh; in, ký tên và đóng dấu trên Phiếu ĐKDT đối với thí sinh đăng ký ĐKDT trực tuyến, cho thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên Phiếu và danh sách; bàn giao cho thí sinh Phiếu ĐKDT số 2 và lưu Phiếu ĐKDT số 1.

Các đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/5/2024

9

Kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh.

Các Sở GDĐT

Các Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 23/5/2024

10

Hoàn thành chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có); bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT hoặc túi hồ sơ ĐKDT (đối với thí sinh tự do) cho Sở GDĐT.

Các Sở GDĐT

Các Đơn vị

ĐKDT

Từ ngày 24/5 đến hết ngày 28/5/2024

11

Tập huấn Phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

Bộ GDĐT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/5/2024

12

Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên.

Các Sở GDĐT

Các đơn vị có liên quan

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/5/2024

13

Thành lập các Ban của Hội đồng thi và các Điểm thi.

Các Sở GDĐT

các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ tổ chức Kỳ thi

14

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ kèm theo.

Các Đơn vị

ĐKDT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 31/5/2024

15

Nhập, rà soát dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp, dữ liệu về ưu tiên của thí sinh vào Hệ thống QLT; in thông tin của thí sinh từ Hệ thống QLT, cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

Các Đơn vị

ĐKDT

Các Sở GDĐT

Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 06/6/2024

16

Cập nhật báo cáo trước Kỳ thi vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ GDĐT. Duyệt thông tin ĐKDT, thông tin xét công nhận tốt nghiệp trên hệ thống QLT.

Các Sở GDĐT

Cục QLCL

Hoàn thành chậm nhất ngày 07/6/2024

17

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

Thủ trưởng Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 07/6/2024

18

Đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi tại các Điểm thi.

Các Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 11/6/2024

19

In các tài liệu cho công tác tổ chức thi và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh.

Các Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 18/6/2024

20

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tại các Điểm thi.

Hội đồng thi

Các Điểm thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 21/6/2024

21

Bàn giao đề thi tới các Điểm thi.

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi

Các Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

22

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi.

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông; cá nhân và đơn vị có liên quan

Hoàn thành chậm nhất ngày 24/6/2024

23

Ban Coi thi làm việc.

Ban Coi thi

Các Sở GDĐT

Từ ngày

25/6/2023

24Tổ chức coi thi.Ban Coi thi của Hội đồng thiCác Sở
GDĐT
Các ngày 27, 28 và 29/6/2024

25

Cập nhật báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT.

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Buổi sáng, chậm nhất 11 giờ 30. Buổi chiều, chậm nhất 16 giờ 30

26

Cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT.

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Hoàn thành chậm nhất 11 giờ 30 ngày 29/6/2024

27

Gửi Đĩa CDO về Bộ GDĐT

Ban Chấm thi trắc nghiệm

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 05/7/2024

28

Gửi Đĩa CD1 về Bộ GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 07/7/2024

29

Gửi Đĩa CD2 về Bộ GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 09/7/2024

30

Gửi Đĩa CD3 về Bộ GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 1 2/7/2024

31

- Tổ chức chấm thi;

- Tổng kết công tác chấm thi;

- Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT (Đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu điểm bài thi trắc nghiệm và tự luận);

- Đối sánh kết quả thi.

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; các Hội đồng thi

Cục QLCL; các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất 17 giờ ngày 14/7/2024

32

Công bố kết quả thi

Các Hội đồng thi

Các Sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

8 giờ 00 ngày 17/7/2024

33

Xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông

Chậm nhất ngày 19/7/2024

34

Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT.

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 21/7/2024

35

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh.

Hiệu trưởng trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 23/7/2024

36

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.

Các Hội đồng thi

Các Sở GDĐT; các Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 23/7/2024

37

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.

Các Đơn vị

ĐKDT

Các Sở GDĐT

Từ ngày 17/7 đến hết ngày 26/7/2024

38

Chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GDĐT/Hội đồng thi.

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT/ Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 27/7/2024

39

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có).

Các Hội đồng thi

Cục QLCL; các Sở GDĐT/Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/8/2024

40

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 09/8/2024

41

Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu tổng h ợ p kết quả tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL).

Các Sở GDĐT

Cục QLCL

Hoàn thành chậm nhất ngày

11/8/2024

42

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Văn phòng Bộ).

Các Sở GDĐT

Văn phòng Bộ GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày

15/8/2024

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2024

Kì thi tốt nghiệp THPT 2024 năm nay sẽ chính thức diễn ra vào các ngày  26, 27, 28, 29.6.2024. Trong đó: các thí sinh sẽ bắt đầu làm thủ tục dự thi vào ngày 26/6/2024; ngày 27 và 28.6 thí sinh làm bài thi 4 môn. Ngày 30.6 là thời gian dự phòng cho kỳ thi.

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

26/6/2024

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi.

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

27/6/2024

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

28/6/2024

SÁNG

Bài thi

KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

29/6/2024

Dự phòng

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.370
0 Bình luận
Sắp xếp theo