Bổ sung đối tượng đặc cách xét tốt nghiệp THPT 2022

Quyết định số 1816/QĐ-BGDĐT 2022

Ngày 28/6/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã kí ban hành Quyết định số 1816/QĐ-BGDĐT về việc bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022.

Theo đó, trong kì thi tốt nghiệp THPT 2022 sẽ có 4 đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết Quyết định số 1816/QĐ-BGDĐT, mời các bạn cùng theo dõi để nắm được quy định mới nhất về đối tượng đặc cách xét công nhận tốt nghiệp.

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______

Số: 1816/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định s 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 như sau:

1. Thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0) đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế hoặc cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú, không thể dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.

2. Để được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải có giấy xác nhận F0 do cơ quan có thẩm quyền cấp: Đối với ca bệnh đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế do cơ sở y tế trực tiếp theo dõi điều trị xác nhận; đối với ca bệnh đang cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú do Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã, phường, thị trấn xác nhận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);

- BCĐ cấp quốc gia Kỳ thi TNTHPT 2022;

- Các BCĐ cấp tỉnh Kỳ thi TN THPT 2022;

- Lưu: VT, Cục QLCL.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Kim Sơn

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 121
0 Bình luận
Sắp xếp theo