Mẫu quyết định hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản

Mẫu quyết định về việc hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản

Mẫu quyết định về việc hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin tài khoản được hủy bỏ biện pháp phong tỏa... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản như sau:

...........................................

...............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ................

....................., ngày...... tháng...... năm........

QUYẾT ĐỊNH

HỦY BỎ LỆNH PHONG TỎA TÀI KHOẢN

Tôi: ............................................................................................................

Chức vụ: ...................................................................................................

Căn cứ ......................................................................................................

Xét thấy việc phong tỏa tài khoản không còn cần thiết;

Căn cứ Điều 36 và Điều 130 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản số:...................................... ngày............. tháng..... năm .... của........................ đối với tài khoản của:

Họ tên: .................................................................... Giới tính: ..................

Tên gọi khác: .............................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại: ..........................

Quốc tịch: ........................; Dân tộc: ............; Tôn giáo: ............................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ................................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ........................

Nơi cư trú: ...................................................................................................

Tổ chức tín dụng/Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản bị phong tỏa, tiến hành giải tỏa tài khoản trên khi nhận được Quyết định này.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát................................................, Tổ chức tín dụng/Kho bạc Nhà nước ..................

Nơi nhận:

- VKS....................................

- Tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước

quản lý tài khoản bị phong tỏa;

- Hồ sơ 02 bản.

.......................

Mẫu quyết định về việc hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản

Mẫu quyết định về việc hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản

Đánh giá bài viết
1 74
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo