Mẫu biên bản kiểm tra công tác phổ cập giáo dục

Mẫu biên bản kiểm tra công tác phổ cập giáo dục năm học 2017-2018

Mẫu biên bản kiểm tra công tác phổ cập giáo dục năm học 2017-2018 là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm tra công tác phổ cập giáo dục. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian, địa điểm kiểm tra, nội dung kiểm tra công tác phổ cập... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tại đây.

Mẫu biên bản kiểm tra công tác phổ cập giáo dục năm học 2017-2018

Mẫu biên bản kiểm tra công tác phổ cập giáo dục năm học 2017-2018

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm tra công tác phổ cập giáo dục năm học 2017-2018 như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ .....

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

............, ngày...tháng...năm....

BIÊN BẢN KIỂM TRA

CÔNG TÁC PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC

NĂM .....

PHƯỜNG (XÃ):...................... QUẬN (HUYỆN): ..............................

+ Thời gian: ………giờ………phút, ngày ………tháng ... năm 20……

+ Địa điểm: ....................................................................................................

+ Tổ trưởng - Thành phần tổ kiểm tra: (theo Quyết định số ……../QĐ-GDĐT-TC ngày...tháng...năm..... của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố .......)

+ Nội dung kiểm tra:

- Công tác chỉ đạo, triển khai, báo cáo và kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục THCS và bậc trung học.

- Hồ sơ, sổ sách phổ cập giáo dục.

- Thực hiện phần mềm phổ cập giáo dục.

I.- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO – TRIỂN KHAI – BÁO CÁO:

a) Quyết định thành lập Ban chỉ đạo:

...........................................................................................................................

b) Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả thực hiện:

............................................................................................................................

c) Biên bản tự kiểm tra phường (xã):

............................................................................................................................

II.- TÌNH TRẠNG CÁC LOẠI HỒ SƠ.

1- SỔ PHỔ CẬP - PHIẾU ĐIỀU TRA - DANH SÁCH HS TN THCS-THPT – PHẦN MỀM PCGD.

(Chú ý: Kiểm tra tính hệ thống, chính xác và tính pháp lý của các loại hồ sơ)

a) Sổ theo dõi phổ cập:

...........................................................................................................................

b) Phiếu điều tra:

..........................................................................................................................

c) Danh sách học sinh tốt nghiệp THCS – THPT, có chứng chỷ nghề:

...........................................................................................................................

d) Việc thực hiện phần mềm phổ cập giáo dục:

...........................................................................................................................

2- CÁC BIỂU THỐNG KÊ PHỔ CẬP GIÁO DỤC (so sánh với số liệu phần mềm).

a) Tổng hợp thanh thiếu niên (Mẫu 01-THCS-TTN):

...........................................................................................................................

b) Tổng hợp kết quả Cán bộ quản lý - Giáo viên (Mẫu 02-THCS-GV):

...........................................................................................................................

c) Tổng hợp cơ sở vật chất (Mẫu 03-THCS-CSVC):

...........................................................................................................................

d) Tổng hợp kết quả phổ cập giáo dục THCS (Mẫu 04-THCS):

...........................................................................................................................

e) Tổng hợp kết quả phổ cập bậc trung học (Mẫu 01-THPT-KQ):

..........................................................................................................................

f) Tổng hợp kết quả huy động phổ cập bậc trung học (Mẫu 02-THPT-HĐ):

..........................................................................................................................

g) Tổng hợp hiệu quả phổ cập bậc trung học (Mẫu 03-THPT-HQ):

...........................................................................................................................

3- NHẬN XÉT CHUNG.

..........................................................................................................................

III.- KẾT QUẢ KIỂM TRA.

1- Phổ cập giáo dục THCS.

- Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn đào tạo: ……%.

- Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp: …… %.

- Tỷ lệ số phòng học: …….. phòng/lớp.

- Số người theo dõi công tác PCGD: ………….. người

- Kết luận điều kiện về đội ngũ giáo viên và nhân viên, cơ sở giáo dục phổ thông: ĐẠT, KHÔNG ĐẠT - Kết luận điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: ĐẠT, KHÔNG ĐẠT 

- Đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ ……

- Đạt chuẩn XMC mức độ ……

- Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi 15 đến 18 có bằng TN.THCS đạ…... %, (….... /…..…...)

- Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt: ……... %, (…......... /….....…...)

Kết luận: Phường (xã) ………..…………..………….………..…………………………... (đạt - không đạt) chuẩn phổ cập giáo dục THCS năm 20 …… mức độ …….

2- Phổ cập bậc Trung học.

- Số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 20 …… - 20 ……: …….…….. học sinh. Số học sinh được huy động vào các lớp đầu cấp bậc trung học năm học 20 …… - 20 ……: …….…….. học sinh, tỷ lệ …….……..%.

- Số học sinh dự thi TN.THPT (2 hệ) năm học 20 …… - 20 ……: …….…….. học sinh. Số học sinh tốt nghiệp : …….…….. học sinh, tỷ lệ : …….…….. %.

- Tỷ lệ đối tượng 18 - 21 tuổi có bằng TN bậc Trung học (THPT, GDTX cấp THPT, TCCN, TCN): …….…….. %.

Kết luận: Phường (xã) ………..…………..………….………..…... (đạt - không đạt) chuẩn phổ cập bậc trung học năm 20 ……..

IV.- KIẾN NGHỊ CỦA TỔ KIỂM TRA.

..........................................................................................................................

CB CHUYÊN TRÁCH PCGD-XMC

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TRA

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 2.504
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.