Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt 2022

Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt nhằm xác nhận bàn giao đầy đủ số tiền và sở hữu đầy đủ số tài sản mà hai bên đã thỏa thuận với nhau theo đúng quy định của pháp luật. Mời các bạn tham khảo Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt mới nhất.

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt là mẫu quen thuộc, thường sử dụng trong các cơ quan, doanh nghiệp. Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt cần đảm bảo ghi rõ ràng và đầy đủ các thông tin của bên giao tiền, bên nhận tiền, số tiền nhận kèm theo thỏa thuận của hai bên. Dưới đây là 2 mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt mới nhất cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để các bạn tham khảo nhằm sử dụng cho đơn vị của mình một cách có hiệu quả và đúng theo mẫu của Bộ tài chính đưa ra.

1. Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt là gì?

Bàn giao quỹ tiền mặt trong các doanh nghiệp là công việc vô cùng quan trọng, đòi hỏi người làm công tác kế toán phải làm một cách chi tiết và cẩn thận. Sau khi hoàn thành công tác kiểm kê các loại tiền trong quỹ, trong trường hợp cần thiết, số tiền mặt này sẽ được bàn giao. Khi giao nhận tiền mặt trong quỹ, các bên phải lập thành biên bản, gọi là Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt.

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt được các bên liên quan lập ra nhằm xác nhận việc hoàn tất bàn giao đầy đủ số tiền mặt theo các thỏa thuận giữa các bên và thuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Kế toán trong các công ty, doanh nghiệp đương nhiên sẽ được giao quản lý quỹ tiền mặt dùng cho chi tiêu hàng ngày trong đơn vị như chi trả phí điện nước, mua văn phòng phẩm, gửi chuyển phát nhanh… Tuy nhiên, khi kế toán đó chuyển vị trí hay chuyển công tác, cần bàn giao lại quỹ tiền mặt cho người tiếp quản thì phải tiến hành kiểm kê, sau đó bàn giao lại cho người tiếp nhận. Hai bên cùng nhau thỏa thuận về quyền lợi, nghĩa vụ đối với số tiền mặt bàn giao bằng các điều khoản cụ thể trong Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt để kế toán mới tiếp tục duy trì hoạt động của doanh nghiệp một cách thuận lợi.

2. Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt số 1

Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

Đơn vị:………
Số: …. …,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ

Thời gian bàn giao: từ ngày ...... /....... /20... đến ngày ....... /........ /20...

BÊN GIAO:

Ông/ Bà: .............. Bộ Phận: .....................................

BÊN NHẬN:

Ông/ Bà: ............... Bộ Phận: .....................................

NỘI DUNG BÀN GIAO

I. TIỀN QUỸ

STT

Loại tiền

SL

Thành tiền

Ghi chú

Tổng cộng

Bằng chữ: .............................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

BÀN GIAO KHÁC

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Biên Bản được lập thành 3 bản, bên giao giữ 1 bản, bên nhận giữ 1 bản và 1 bản lưu tại văn phòng Công ty.

DUYỆT PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊBÊN NHẬNBÊN GIAO

3. Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***------

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ TIỀN MẶT

Hôm nay, ngày…..tháng….năm……… tại .......................Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A):

Ông/bà:..................................................…………………………………………..

Số CCCD/CMND: .................. Ngày cấp: .......................Nơi cấp: ........................

Địa chỉ: .................................................................................................................….

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B):

Ông (Bà):..............................................…………………………………………….

Số CCCD/CMND: .................. Ngày cấp: .......................Nơi cấp: .........................

Địa chỉ: .................................................................................................................…

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:......................................................................................................…

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:............. được lập ngày…..tháng…..năm……… tại .......... Ông/Bà: ..................................……………..

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là: .............VNĐ (viết bằng chữ:..........).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

BÊN GIAO TIỀN

(Ký và nghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN TIỀN

(Ký và nghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:.................................................

Số CCCD/CMND: ..........................................

Ngày cấp: .......................Nơi cấp: ......................... Địa chỉ: ..................................................

Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................

Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:............................... (Viết bằng chữ: ................................ ) theo thỏa thuận .

Ký và ghi rõ họ tên

4. Biên bản bàn giao quỹ công đoàn

Biên bản bàn giao quỹ công đoàn là văn bản được soạn thảo với mục đích bàn giao lại quỹ công đoàn cho một cá nhân, tổ chức. Đây là văn bản vô cùng quan trọng nên người thực hiện công tác kế toán phải hết sức cẩn thận. Sau khi hoàn thành xong công tác kiểm kê thì số tiền trong quỹ sẽ được bàn giao. Khi thực hiện việc giao nhận quỹ công đoàn thì bên giao và bên nhận phải lập biên bản bàn giao về quỹ công đoàn. Các bên tham gia khi lập biên bản bàn giao để xác nhận việc hoàn thành việc bàn giao quỹ theo thỏa thuận giữa hai bên và đúng với quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết mẫu biên bản bàn giao quỹ công đoàn dưới đây nhé:

Đơn vị:………

Số: ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ CÔNG ĐOÀN

Thời gian bàn giao: từ ngày ...... /....... /20... đến ngày ....... /........ /20...

BÊN GIAO:

Ông/ Bà: .............. Bộ Phận: .....................................

BÊN NHẬN:

Ông/ Bà: ............... Bộ Phận: .....................................

NỘI DUNG BÀN GIAO

TIỀN QUỸ

STT

Loại tiền

SL

Thành tiền

Ghi chú

Tổng cộng

Bằng chữ: .............................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

BÀN GIAO KHÁC

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Biên Bản được lập thành 3 bản, bên giao giữ 1 bản, bên nhận giữ 1 bản và 1 bản lưu tại văn phòng Công ty.

DUYỆT

PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ

BÊN NHẬN

BÊN GIAO

5. Cách viết biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

Phần đầu biên bản

– Ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Ghi rõ tên biên bản: Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt.

– Ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm lập biên bản.

Phần nội dung chính

– Ghi cụ thể thông tin của bên giao tiền và bên nhận tiền:

+ Họ và tên

+ Số Chứng minh nhân dân hoặc số Thẻ căn cước, ghi rõ ngày cấp, nơi cấp.

+ Các thông tin về địa chỉ, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại cần ghi cụ thể từ số nhà trở lên.

– Ghi rõ căn cứ lập biên bản bàn giao quỹ tiền mặt.

– Ghi cụ thể số tiền mặt bàn giao bằng cả số và chữ.

– Ghi cụ thể, chi tiết các điều khoản thỏa thuận giữa hai bên như:

Bên giao tiền có toàn quyền sở hữu số tiền mặt được ghi trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản.

Bên nhận tiền cần ghi rõ cam kết sẽ không khiếu kiện đồng thời tạo mọi điều kiện để bên giao tiền có thể tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu một cách thuận lợi theo quy định của pháp luật.

6. Lưu ý khi trình bày biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

Bàn giao tiền mặt là vấn đề quan trọng, nhạy cảm và dễ phát sinh tranh chấp. Do đó trong quá trình lập biên bản bàn giao, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề dưới đây:

  • Khi lập biên bản giao nhận tiền mặt cần điền đầy đủ, chính xác các thông tin của bên nhận, bên giao để lấy căn cứ đối chiếu khi phát sinh tranh chấp.
  • Ghi rõ đầy đủ số tiền bằng số và bằng chữ theo đúng số tiền hai bên giao nhận với nhau. Nội dung này không được phép tẩy xóa hoặc gạch số ở phần ghi số tiền để đảm bảo thể hiện đúng số tiền giao nhận.
  • Mẫu biên bản cần có đầy đủ chữ ký của hai bên, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.
  • Doanh nghiệp cần lưu ý không sử dụng các từ nhiều nghĩa, tránh gây hiểu lầm khi lập biên bản. Đặc biệt, không nên dùng từ địa phương gây khó hiểu và giảm tính chuyên nghiệp của mẫu biên bản.

7. Khi nào cần lập biên bản bàn giao quỹ tiền mặt?

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt thông thường được lập khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Khi người đang quản lý tiền mặt nghỉ việc hoặc được điều chuyển công tác đến 1 nơi khác. Trong trường hợp này, biên bản bàn giao sẽ tương ứng với việc chuyển giao công việc cho người mới để tránh những trách nhiệm về sau.

- Khi người quản lý cần đi công tác trong thời gian dài và cần người thay thế quả lý trong thời gian đó. Tuy không phải chuyển giao hẳn nhưng vì quỹ tiền mặt của công ty là tài sản vô cùng quan trọng nên lúc nào cũng cần có người quan tâm sát sao. Như vậy tài chính của công ty sẽ luôn được quản lý minh bạch và bạn cũng sẽ hạn chế được những trường hợp phát sinh trong khoảng thời gian mình đi công tác hay nghỉ phép dài ngày.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 54.264
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo