Giáo án - Bài Giảng PPT 1-12

Tập hợp Giáo án bài giảng lớp 1-12 các bộ sách và môn gửi các bạn tham khảo. Cụ thể:

Lớp 1
Giáo án lớp 1 bộ sách Cánh Diều tất cả các mônBài giảng PPT lớp 1 Cánh Diều Các môn
Giáo án lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống tất cả các mônBài giảng PPT lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống các môn
Giáo án lớp 1 bộ sách Chân trời sáng tạo tất cả các mônBài giảng PPT lớp 1 bộ sách Chân trời sáng tạo các môn
Giáo án lớp 1 bộ sách Vì sự bình đẳngBài giảng PPT lớp 1 bộ sách Vì sự bình đẳng
Lớp 2
Giáo án lớp 2 theo chương trình GDPT mới - Đầy đủ 3 bộ sáchGiáo án điện tử, PPT lớp 2 trọn bộ
Giáo án lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức tất cả các môn
Giáo án lớp 2 bộ sách Cánh Diều - Tất cả các môn
Giáo án lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo - Tất cả các môn
Lớp 3
Giáo án lớp 3 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống - Tất cả các mônBài giảng PowerPoint lớp 3 (3 bộ sách mới)
Giáo án lớp 3 sách Chân trời sáng tạo - Tất cả các môn
Giáo án lớp 3 sách Cánh Diều tất cả các môn
Lớp 4
Giáo án lớp 4 sách Kết nối tri thức - Tất cả các mônGiáo án điện tử, PPT bài giảng lớp 4 - Tổng hợp 3 bộ sách
Giáo án lớp 4 Chân trời sáng tạo tất cả các môn
Giáo án lớp 4 Cánh Diều đầy đủ các môn
Lớp 5 (Chờ cập nhật sách mới)
Giáo án lớp 4 sách Kết nối tri thức - Tất cả các môn
Giáo án lớp 4 Chân trời sáng tạo tất cả các môn
Giáo án lớp 4 Cánh Diều đầy đủ các môn
Lớp 6
Giáo án lớp 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giáo án lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Tất cả các môn
Giáo án lớp 6 bộ sách Cánh Diều - Tất cả các môn
Lớp 7
Giáo án lớp 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giáo án lớp 7 bộ sách Chân trời sáng tạo
Giáo án lớp 7 sách Cánh Diều tất cả các môn
Lớp 8
Giáo án lớp 8 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giáo án lớp 8 bộ sách Chân trời sáng tạo
Giáo án lớp 8 bộ sách Cánh Diều
Lớp 9
Giáo án lớp 9 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giáo án lớp 9 bộ sách Chân trời sáng tạo
Giáo án lớp 9 bộ sách Cánh Diều
Lớp 10
Giáo án lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giáo án lớp 10 bộ sách Chân trời sáng tạo
Giáo án lớp 10 bộ sách Cánh Diều
Lớp 11
Giáo án lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giáo án lớp 11 bộ sách Chân trời sáng tạo
Giáo án lớp 11 bộ sách Cánh Diều
Lớp 12
Giáo án lớp 12 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giáo án lớp 12 bộ sách Chân trời sáng tạo
Giáo án lớp 12 bộ sách Cánh Diều