Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm

Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hoặc cả năm và kế hoạch dự kiến của năm tiếp theo để các bạn tham khảo cho doanh nghiệp của mình. Mời bạn tải mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động để lập hồ sơ báo cáo tình hình lao động tại doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hoặc cả năm.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm (cuối năm) Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Mẫu đăng ký kế hoạch sử dụng lao động

Thủ tục đăng ký sử dụng lao động

Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Điện thoại
Mã số Quản lý Lao động của đơn vị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

............., ngày....... tháng......... năm.........

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM /6 THÁNG CUỐI NĂM (HOẶC CẢ NĂM ...... )
VÀ DỰ KIẾN 6 THÁNG CUỐI NĂM /6 THÁNG ĐẦU NĂM (HOẶC CẢ NĂM)

Kính gửi: - Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 10

Chú ý: - Từ cột 6 đến cột 12: ghi số lượng ười dự kiến tuyển mới theo trình độ nghề nghiệp.

- Cột 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 phải bằng cột 3
(Thời gan ộp chậm nhất vào 10/7 và 05/1 của năm kế tiếp)

Người lập biểu Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 20.848
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo