Quyết định về việc hưởng trợ cấp BHXH một lần

Quyết định về việc hưởng trợ cấp BHXH một lần ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 07B-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI ...................
BẢO HIỂM XÃ HỘI ..................
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ......./QĐ-BHXH

..., ngày .... tháng …. năm .….

TRỢ CẤP BHXH 1 LẦN (1)

SỐ SỔ BHXH

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI ....................

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;

Căn cứ Quyết định số ........... ngày ...... tháng ..... năm ..... của ........................................... về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ........................................;

Căn cứ hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần của ông/bà ............... cư trú tại .....................,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông/Bà ............................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ............. Số sổ BHXH ..........................................

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ (2): ..................................................................

Cơ quan, đơn vị (2): ..........................................................................................................

Tổng số thời gian đóng BHXH: ....... năm ..... tháng, trong đó có ....... năm ..... tháng đóng BHXH bắt buộc.

Mức bình quân tiền lương, tiền công hoặc bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng để tính trợ cấp BHXH một lần: .................................................... đồng

Được hưởng trợ cấp một lần như sau:

a. Trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần:

............................................... đồng x ................... tháng = ................................... đồng.

b. Trợ cấp khu vực một lần (nếu có): …………............................................... đồng.

Tổng số tiền trợ cấp (a + b): …………………………………………………........ đồng.

(Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………..)

Nơi nhận trợ cấp (3): .........................................................................................................

Điều 2: Ông/Bà Kế toán trưởng (4) và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ông/Bà ……………………;
- (5) …………………………;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Nếu thuộc đối tượng thực hiện BHXH tự nguyện thì thay bằng trợ cấp BHXH TN 1 lần.

- (2) Nếu thuộc đối tượng thực hiện BHXH tự nguyện thì không hiển thị các dòng này.

- (3) Nếu nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân thì ghi tên Ngân hàng, chi nhánh.

- (4) Nếu BHXH tỉnh giải quyết thì thay cụm từ “Kế toán trưởng” bằng “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính và Giám đốc BHXH huyện/quận .........”.

- (5) Nếu BHXH huyện chi trả thì ghi tên BHXH huyện; nếu BHXH tỉnh chi trả thì ghi Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm mâu đơn: Quyết định về việc hưởng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn - Mẫu số 07C-HSB.

Đánh giá bài viết
2 7.198
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo