Mẫu số S4-DNSN: Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN 2024 mới nhất

Hoatieu xin chia sẻ mẫu Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước mới nhất hiện nay được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTCThông tư 88/2021/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN là mẫu sổ để thống kê tình hình nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Mẫu gồm các thông tin: Chứng từ, diễn giải, số thuế phải nộp, số thuế đã nộp.....

1. Mẫu số S4-DNSN: Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước là gì?

Mẫu số S4-DNSN: Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước là mẫu sổ được lập ra cho các doanh nghiệp siêu nhỏ theo dõi về tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN của mình.

Dưới đây, Hoatieu xin chia sẻ mẫu sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, mời các bạn tham khảo trong bài.

2. Mẫu sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo Thông tư 132

Mẫu số S4-DNSN: Mẫu sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN ban hành kèm theo Thông tư 132/2018/TT-BTCmẫu sổ dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ. Đây là mẫu sổ mới nhất và đang có hiệu lực pháp luật.

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S4-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NSNN

Năm: ................

Loại thuế:.....................

Chứng từ

Diễn giải

Số thuế phải nộp

Số thuế đã nộp

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

3

Số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

Cộng số phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: …

…..., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

3. Mẫu sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo Thông tư 88

Hoatieu xin chia sẻ thêm mẫu số S4-HKD: sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN được ban hành kèm theo Thông tư 88/2021/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dành cho hộ, cá nhân kinh doanh.

Mẫu số S4-DNSN: Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:....

Địa chỉ:.....................................

Mẫu số S4-HKD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ VỚI NSNN

Loại thuế:.....................

Năm: ................

Đơn vị tính:.....

Chứng từ

Diễn giải

Số thuế phải nộp

Số thuế đã nộp

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

3

Số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

Cộng số phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: …


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/
CÁ NHÂN KINH DOANH
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên đây là các mẫu Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.150
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo