Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác 2021

Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác theo nhu cầu của đơn vị, khoa, trường giới thiệu một cá nhân nào đó đi làm nhiệm vụ chung của trường, đơn vị. Bạn đọc tải mẫu Giấy đề nghị cử đi công tác để hoàn thành thủ tục giấy tờ tránh gặp những phiền phức khi đi công tác.

1. Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác là gì?

Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác hay còn gọi là giấy đề nghị điều động công tác, là giấy tờ sử dụng trong các cơ quan, doanh nghiệp để cử người lao động đi làm việc, công tác ở nơi khác theo yêu cầu.

Mẫu gồm các thông tin: Tên người đề nghị cử đi công tác, nơi công tác, mục đích của chuyến công tác, thời gian công tác, phương tiện đi công tác, kinh phí dự trù đi công tác.............

2. Tại sao cần phải có quyết định cử đi công tác?

Quyết định cử đi công tác được thực hiện nhằm 2 mục đích chính sau:

- Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) thì mẫu giấy quyết định cử đi công tác là một trong những hồ sơ bắt buộc, trường hợp này nó cũng có thể hiểu như mẫu giấy ủy quyền công ty để người lao động có thể tòan quyền thực hiện các nhiệm vụ của mình trong thời gian công tác theo quy định.

- Mẫu giấy quyết định cử đi công tác cũng là điều kiện dùng để chuyển đổi các khoản chi phí đi công tác thành chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thực hiện việc cấp các khoản chi phí cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ công tác, bao gồm các khoản như chi như tiền ăn, ở, tiếp khách, đi lại…

3. Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác số 1

Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác 2021

CÔNG TY.............

-----------------------------

Số:…./.......

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

......, ngày…...tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử nhân viên đi công tác

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Kế toán Việt

Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh

Căn cứ đề nghị của bộ phận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định cử các nhân viên sau

Ông................................

Bà............................................

Đi công tác tại:.............................

Thời gian: Từ ngày…đến ngày….

Phương tiện đi lại:....................

Điều 2: Nội dung công việc

Đi khảo sát thị trường tại TP Hồ Chí Minh

Điều 3: Các Ông, Bà có tên nêu trên tại Điều 1 thực hiện quyết định này và được chi trả các khoản chi phí công tác theo quy chế tài của công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông, bà và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  • Nơi nhận:
  • Như điều 4:
  • Lưu VP

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

4. Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác số 2

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

……….., ngày ……..tháng …năm……

GIẤY ĐỀ NGHỊ CỬ ĐI CÔNG TÁC

Căn cứ theo nhu cầu của đơn vị (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm):

....................................................................................................................................

Chúng tôi quyết định cử: …………………………….. Mã số CB: ……………………............

Chức vụ: …………………………………………………………..................................................

Đi công tác tại :...............................................................................................................

Nhiệm vụ :.......................................................................................................................

Từ ngày:................................................. đến ngày..............................................................

Kinh phí (tự lo hay đề nghị Trường cấp) :

...........................................................................................................................................

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xem xét.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

_______________________________________

PHẦN XÉT DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Căn cứ theo đề nghị của đơn vị, Ban Giám hiệu quyết định:

1. Đồng ý/ Không đồng ý cử:.............................................................................................

2. Kinh phí do: (cá nhân và đơn vị lo hay trường cấp):..............................................

3. Phương tiện di chuyển (theo quy định hay đi máy bay):.........................................

Kính chuyển phòng Tổ chức - Hành chính làm các thủ tục theo quy định.

HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú: Đối với cấp từ Phó khoa, phòng, ban trở xuống, việc đi công tác cho đơn vị do Trưởng khoa, phòng, ban đề nghị. Trưởng khoa, phòng, ban và các cá nhân đi làm nhiệm vụ chung của trường do Ban Giám hiệu quyết định cử đi.

Trên đây là Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác 2021 cùng các thủ tục đi kèm mà người lao động cần phải nắm được trước khi đi công tác.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 43.842
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo