Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh - Phụ lục VI-1

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc đăng ký hộ kinh doanh. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo Thông tư số 01/2021

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh - Phụ lục VI-1

Phụ lục VI-1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN.....

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Số: ......................

Đăng ký lần đầu, ngày tháng năm......

Đăng ký thay đổi lần thứ: , ngày tháng năm.....

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):........................................

2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

Điện thoại:................................... Fax:...................................

Email: ...................................Website:...................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:...................................

4. Vốn kinh doanh:...................................

5. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (ghi một trong các chủ thể sau):Cánhân/Các thành viên hộ gia đình

6. Thông tin về chủ hộ kinh doanh

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):...................................

Giới tính:...................................

Sinh ngày:.... /.... /.... Dân tộc: Quốc tịch:

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:...................................

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:...................................

Ngày cấp: ..../ .../ ....Nơi cấp:...................................

Địa chỉ thường trú:...................................

Địa chỉ liên lạc:...................................

7. Danh sách thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh

(chỉ ghi trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lậphộ kinh doanh):

STT

Tên thành viên

Quốc tịch

Địa chỉ liên lạc

Địa chỉ thường trú

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân

Ghi chú

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

2. Giấy chứng nhận về việc đăng ký hộ kinh doanh theo Thông tư 02/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN………
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Số:………………

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

Đăng ký thay đổi lần thứ...........: ngày …… tháng …… năm ………..

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

2. Địa điểm kinh doanh:

Điện thoại: ................................ Fax:

Email: ......................................... Website:

3. Ngành, nghề kinh doanh:

4. Vốn kinh doanh:

5. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (ghi một trong các chủ thể sau): Cá nhân/ Nhóm cá nhân/ Hộ gia đình

6. Thông tin về đại diện hộ kinh doanh

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):

Giới tính:

Sinh ngày: …../…../…….. Dân tộc: ........................ Quốc tịch:

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

7. Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (chỉ ghi trong trường hợp nhóm cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh)

STT

Tên thành viên

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Giá trị phần vốn góp (VNĐ)

Tỷ lệ (%)

Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)

Ghi chú

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.035
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo