Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi

Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế kiểm tra

Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế kiểm tra là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc xử lý sinh viên vi phạm quy chế kiểm tra. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin kỳ kiểm tra, sinh viên vi phạm quy chế... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế kiểm tra như sau:

UBND TỈNH ..............

TRƯỜNG ...........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN XỬ LÝ SINH VIÊN

Vi phạm Quy chế kiểm tra

Kỳ Kiểm tra (KTr): ....................................... Ngày kiểm tra: .......................

Học phần: ......................................... Phòng KTr số: ..................................

Họ và tên sinh viên: ............................. MSSV:............................................

Khoa tổ chức KTr: ........................................................................................

Hình thức vi phạm (đánh dấu vào mục tương ứng dưới đây)

1. Khiển trách: trừ 25% điểm kiểm tra môn học khi sinh viên phạm lỗi 1 lần nhìn bài, trao đổi, thảo luận với bạn.



2. Cảnh cáo: trừ 50% điểm kiểm tra môn học khi sinh viên phạm 1 trong các lỗi



2.1. Đã bị khiển trách 1 lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy chế trong giờ kiểm tra môn đó.

2.2. Mang vào phòng kiểm tra vũ khí, chất gây nổ, cháy, bia, rượu hoặc các vật dụng gây nguy hại khác.

2.3. Trao đổi tài liệu giấy nháp cho bạn.

2.4. Chép bài người khác.

3. Đình chỉ thi : nhận điểm 0 môn học và bị buộc ra khỏi phòng kiểm tra



3.1. Đã bị cảnh cáo 1 lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy chế trong giờ kiểm tra môn đó.

3.2. Sau khi bóc đề bị phát hiện còn mang theo người tài liệu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm.

3.3. Đưa đề kiểm tra ra ngoài, nhận bài giải từ ngoài vào phòng kiểm tra.

3.4. Viết khẩu hiệu, viết vẽ bậy trên bài kiểm tra.

3.5. Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ kiểm tra hay đe dọa các TS khác.

4. Đình chỉ học tập: Kiểm tra hộ, nhờ kiểm tra hộ - Nếu nghi ngờ gian lận cần báo cáo cán bộ thanh tra hoặc cán bộ phòng Khảo thí- Đảm bảo chất lượng để có quyết định xử lý kịp thời.



Các vật chứng kèm theo: ................................................................................

Nội dung vi phạm: ...........................................................................................

CBCKTr ghi lại hình thức đề nghị kỷ luật: .......................................................

SV vi phạm
(Ghi rõ Họ và tên, ký tên)

CBCKTr 1
(Ghi rõ Họ và tên, ký tên)

CBCKTr 2
(Ghi rõ Họ và tên, ký tên)

Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế kiểm tra

Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế kiểm tra

Đánh giá bài viết
1 2.251
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo