Mẫu báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức 2023

Mẫu 14-KNĐ: Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mẫu 14-KNĐ: Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin nội dung báo cáo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

1. Nội dung cơ bản của mẫu 14-KNĐ: Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức như sau:

Mẫu 14-KNĐ là một trong những biểu mẫu thuộc các biểu mẫu về nghiệp vụ công tác Đảng viên được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022. Hướng dẫn 12-HD/BTCTW có hiệu lực từ ngày 18/01/2022 tuy nhiên các loại mẫu do Ban Tổ chức Trung ương phát hành theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017, nếu chưa sử dụng hết thì được sử dụng đến hết ngày 30/6/2022. Dưới đây là biểu mẫu được cập nhật mới nhất, mời bạn đọc tham khảo nhé.

ĐẢNG BỘ………………
ĐẢNG UỶ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số……..-NQ/ĐU

................, ngày....tháng....năm....

BÁO CÁO

Về việc thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận

đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày.......tháng.........năm..........., Đảng uỷ bộ phận ............................ đã họp để thẩm định nghị quyết của chi bộ .....................................đề nghị công nhận đảng viên chính thức.

Tổng số uỷ viên Ban chấp hành ......... đồng chí. Có mặt:....... đồng chí. Vắng mặt:...... đồng chí.

Lý do vắng mặt:

Chủ trì hội nghị: đồng chí............................................ Chức vụ

Thư ký hội nghị: đồng chí

Sau khi xem xét Nghị quyết số.......-NQ/CB ngày...tháng...năm... của Chi bộ............................ về việc đề nghị công nhận đảng viên dự bị ............ được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày.... tháng.... năm..... trở thành đảng viên chính thức, Đảng uỷ thống nhất kết luận như sau:

- Chi bộ đã thực hiện đúng thẩm quyền, thủ tục quy định.

- Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, chúng tôi thấy đảng viên dự bị .................................... có đủ (hoặc không đủ) tiêu chuẩn được xét công nhận đảng viên chính thức với sự tán thành của.............. đồng chí(đạt......%) so với tổng số uỷ viên. Số không tán thành ................. đồng chí (............%) với lý do ............................................................ Đảng uỷ bộ phận............................................. báo cáo Đảng uỷ cơ sở ........................................ xét, công nhận (hoặc không công nhận) đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ..............

(để báo cáo)

- Lưu chi bộ

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu 14-KNĐ: Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mẫu báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức

2. Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức được sử dụng khi nào?

Đảng viên được chọn lọc và xét vào danh sách dự bị Đảng viên, nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức là một trong những văn bản trong thủ tục chuyển Đảng chính thức của các đối tượng Đảng viên dự bị. Nghị quyết là văn bản đệ trình lên Đảng bộ đề cập đến danh sách các Đảng viên dự bị có đủ điều kiện để đề bạt chuyển đổi lên Đảng viên chính thức.

Từ nghị quyết đệ trình đó, người có thẩm quyền sẽ lập báo cáo thẩm định nghị quyết. Trong mẫu báo cáo thẩm định đề cập đến các nội dung như đánh giá các đối tượng là Đảng viên dự bị trong việc đủ (hoặc không đủ) tiêu chuẩn được xét công nhận đảng viên chính thức. Và đề cập đến số liệu tán thành và không tán thành của ủy viên đối với việc đánh giá Đảng viên dự bị.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính trong chuyên mục Biểu mẫu.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
3 2.060
0 Bình luận
Sắp xếp theo