Hợp đồng mua bán gạch

Hợp đồng mua bán gạch

Hợp đồng mua bán gạch được lập căn cứ theo các điều khoản và bộ Luật Dân sự, Luật Thương mại do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành. Hợp đồng được lập cho 2 bên A và B, trong đó bên A là bên mua và bên B là bên bán. Hợp đồng mua bán gạch phải nêu rõ thông tin liên lạc của 2 bên mua bán kèm thông tin người đại diện. Cần nêu rõ nội dung công việc mua bán, bao gồm bảng tên hàng, đơn vị, số lượng, đơn giá và thành tiền. Cuối cùng là phần thỏa thuận thanh toán giữa 2 bên.

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị

Hợp đồng mua bán xe

Hợp đồng mua bán bất động sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------***-------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN GẠCH

Hợp đồng số: .../......... - HĐMB

- Căn cứ bộ luật Dân sự số 33/2005/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005.

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005.

- Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên.

Hôm nay ngày.......tháng........năm..........., tại văn phòng công ty cổ phần......................... số..............., P..............................; - TP.............................................;

Chúng tôi gồm:

Bên A

Bên Mua:.......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................................

Đại diện ông:............................................................... Chức vụ:...............................................

Mã số thuế:................................................................................................................................

Bên B

Bên bán:........................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................................

Điện thoại:...................................................... Fax:....................................................................

Tài khoản số:..............................................................................................................................

Mở tại ngân hàng:......................................................................................................................

Đại diện ông:.............................................................. Chức vụ:................................................

Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Nội dung công việc mua bán

Bên B bán cho bên A:

Hợp đồng mua bán gạch

Bằng chữ:..................................................... đồng chẵn.

Bên A thanh toán trước 30% tổng giá trị đơn đặt hàng trong vòng 6 tháng của mỗi năm. Bên A có trách nhiệm thông báo trước cho Bên B số lượng gạch tiêu thụ trong vòng 6 - 12 tháng. Sau khi đã tiếp nhận đủ số gạch tại chân công trình tương đương với giá trị mà Bên A đã thanh toán, Bên A sẽ thanh toán tiếp số tiền 30% tổng giá trị dự toán của 06 tháng. Nguyên tắc thanh toán này sẽ được thực hiện trong vòng 42 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Đơn giá được xác định theo giá của thị trường. Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A trước đơn giá trong vòng 3 tháng nếu có biến động về giá.

Bên B cam kết cung cấp số lượng gạch trên trong vòng 42 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2: Giá cả

Đơn giá mặt hàng trên là.................................đ/viên giá bán tại chân công trình, Giá....................đ/viên đã bao gồm VAT(10%).

Điều 3: Chất lượng và quy cách hàng hóa

Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và quy cách gạch cho nghành xây dựng.

Điều 4: Phương thức giao nhận.

1. Hai bên tiến hành giao nhận hàng tại chân công trình của Bên A;

2. Khi nhận hàng, bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách hàng hóa tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v... thì thông báo cho bên bán để có phương án giải quyết. Khi hàng ra khỏi cổng công ty và đã hoàn tất công việc bàn giao thì bên bán không chịu mọi trách nhiệm về lô hàng đó.

Điều 5: Phương thức thanh toán

1. Bên A thanh toán cho bên B theo hình thức Tiền mặt hoặc chuyển khoản, chuyển tiền mới xuất gạch.

2. Bên A chuyển tiền đến đâu cấp hàng đến đó, không chuyển tiền thì ngừng xuất gạch.

Điều 6: Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng.

2. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và cùng bàn bạc giải quyết. (Lập phụ lục hợp đồng nếu cần).

3. Trường hợp hai bên không tự giải quyết được mới đưa vụ tranh chấp ra tòa án nhân dân Nghệ An.Quyết định của toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành.Mọi chi phí toà án phát sinh do bên thua kiện chịu.

Điều 7: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày.

Hợp đồng này được làm thành 04 bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
Đánh giá bài viết
1 4.352
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo