Đơn đăng ký nhu cầu nhận trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước

Đơn đăng ký nhu cầu nhận trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước là mẫu được ban hành theo Thông tư 10/2020/TT-BTP hướng dẫn về việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi do Bộ Tư pháp ban hành.

1. Đơn đăng ký nhu cầu nhận trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước

Đơn đăng ký nhu cầu nhận trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHU CẦU NHẬN TRẺ EM SỐNG Ở CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG LÀM CON NUÔI TRONG NƯỚC

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố........................................................................................

I. Thông tin cơ bản về người đăng ký nhu cầu nhận con nuôi

Ông

Họ, chữ đệm, tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giấy tờ tùy thân

Nơi cư trú

Điện thoại/email

II. Hoàn cảnh bản thân, gia đình, chỗ ở và điều kiện kinh tế của người đăng ký nhu cầu

1. Tình trạng hôn nhân và gia đình

Chưa kết hôn           Kết hôn              Ly hôn             Chồng/vợ đã chết

Chưa có con đẻ

Đã có con đẻ               Đã có con nuôi

Nêu rõ số lượng con: …………….

Độ tuổi của con lớn nhất:…………..Độ tuổi của con nhỏ nhất:……………….

2. Tiền án, tiền sự

Không

Có (Ghi rõ đã bị kết án về tội gì………………………………………………………………....)

3. Điều kiện chỗ ở

Diện tích: …………………………………………………………………………………………...

ÿ Nhà thuộc sở hữu ÿ Nhà thuê ÿ Nhà ở khác

Phòng dành riêng cho con nuôi:

Không

4. Nghề nghiệp, thu nhập

- Nghề nghiệp (nêu rõ làm nghề gì):.............................................................................

- Thu nhập:

Tiền lương tháng (nêu số tiền:...........................................................................................)

Sản xuất, kinh doanh, hành nghề độc lập (nêu số tiền:.....................................................)

Phụ cấp, trợ cấp (nêu số tiền:............................................................................................)

Các nguồn thu nhập khác...........................................(tài khoản tiết kiệm, cho thuê bất động sản, cho tặng của người thân, bản quyền…)

III. Đặc điểm của trẻ em được nhận làm con nuôi

(Ghi đặc điểm của trẻ em mà người có nhu cầu nhận con nuôi mong muốn)

Độ tuổi: ................................................................... Giới tính:..............................................

Đặc điểm khác (về sức khỏe, nơi cư trú):

……………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………

Chúng tôi/tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật. Nếu được giới thiệu trẻ em cần được nhận làm con nuôi, chúng tôi/tôi sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật về nuôi con nuôi. Đề nghị Sở Tư pháp xem xét, giải quyết./.

Làm tại.................., ngày .................tháng ........... năm.................

ÔNG

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

IV. Xác nhận của người tiếp nhận đơn

- Họ, chữ đệm, tên:..........................................

- Chức danh:.....................................................

- Công tác tại:.........................................................

Đã tiếp nhận Đơn đăng ký nhu cầu nhận trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước của Ông/Bà…………………………………………………………………….

.................., ngày .................tháng ........... năm.................

CÁN BỘ TIẾP NHẬN

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên và chức danh)

2. Hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi của Bộ Tư pháp

Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh: Thông tư số 10/2020/TT-BTP ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng các mẫu Sổ đăng ký nuôi con nuôi, Sổ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, giấy tờ nuôi con nuôi; lưu trữ, quản lý Sổ, giấy tờ nuôi con nuôi, hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước, hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ hai, Thông tư quy định 07 đối tượng được sử dụng mẫu Sổ và mẫu giấy tờ nuôi con nuôi, bao gồm: Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam và người nước ngoài thường trú ở nước ngoài có yêu cầu giải quyết các việc về nuôi con nuôi tại Việt Nam; Ủy ban nhân dân các cấp; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Tư pháp); Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp; Tổ chức con nuôi nước ngoài xin cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; Cá nhân, tổ chức khác có liên quan theo quy định của Luật Nuôi con nuôi.

Về mẫu sổ, mẫu giấy tờ được ban hành kèm theo Thông tư như sau:

- 02 mẫu sổ, gồm: Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Sổ cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

- 07 mẫu giấy tờ dùng cho việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước, gồm: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (bản chính - có nội dung) và Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (bản chính - phôi, không có nội dung); Trích lục nuôi con nuôi trong nước (Bản sao); Đơn xin nhận con nuôi trong nước; Đơn đăng ký nhu cầu nhận trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước; Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, chỗ ở, điều kiện kinh tế của người nhận con nuôi; Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi trong nước.

- 14 mẫu giấy tờ dùng cho việc đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, gồm: Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (bản chính - có nội dung và bản chính - phôi, không có nội dung); Trích lục nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (Bản sao); Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài phù hợp Công ước La Hay; Văn bản xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài; Văn bản về đặc điểm sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em được cho làm con nuôi; Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (Sử dụng cho trường hợp nhận con riêng, cháu ruột, song ngữ Việt - Anh) và (Sử dụng cho trường hợp nhận trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng, song ngữ Việt - Anh); Đơn xin cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước

ngoài tại Việt Nam (song ngữ Việt - Anh); Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; Báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài (song ngữ Việt - Anh); Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (song ngữ Việt - Anh); Trích lục ghi vào sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (bản chính và bản sao).

- 06 mẫu giấy tờ dùng chung cho việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi; Biên bản giao nhận con nuôi; Văn bản lấy ý kiến đồng ý của cha, mẹ đẻ, người giám hộ về việc cho con làm con nuôi; Văn bản thể hiện ý kiến đồng ý của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi; Văn bản lấy ý kiến đồng ý của trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên về việc làm con nuôi; Văn bản thông báo về việc không tìm được gia đình thay thế trong nước cho trẻ em.

Bên cạnh đó, Thông tư số 10/2020/TT-BTP còn quy định về việc in, phát hành mẫu Sổ và mẫu giấy tờ; yêu cầu đối với việc ghi và cách ghi Sổ đăng ký nuôi con nuôi, Sổ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam và giấy tờ nuôi con nuôi; Sửa chữa sai sót khi ghi sổ đăng ký nuôi con nuôi và giấy tờ nuôi con nuôi và việc lưu trữ, quản lý sổ và hồ sơ nuôi con nuôi...

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/02/2021 và thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi và Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi./.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 92
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo