Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII cho Đảng Viên

Bài thu hoạch Nghị quyết TW 6 khóa XII

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa 12, XII cho Đảng Viên để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết với nội dung học tập, triển khai thực hiện nghị quyết và kết luận hội nghị Trung Ương 6. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để có thể lập được bài thu hoạch cho riêng cá nhân mình.

Mời các bạn tham khảo bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 7 khóa 12 dành cho cán bộ chủ chốtBài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 khoá 12 của Đảng viên để lấy ý tưởng viết bài thu hoạch nghị quyết. Bài thu hoạch Nghị quyết trung ương 7 khóa XII dành cho các Đảng viên khác sẽ được hoatieu.vn cập nhật sớm nhất.

Nội dung cơ bản của bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII:

Mẫu 1:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÀI THU HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)

- Họ và tên: .....................................................................................

- Chức vụ: ......................................................................................

- Đơn vị công tác: ..........................................................................

Nội dung thu hoạch: Nhận thức của cá nhân về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong nghị quyết; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cơ quan, đơn vị và cá nhân; chú ý đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện.

Thu hoạch cá nhân của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Qua tiếp thu, học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

- Kế hoạch số ........ của Ban thường vụ Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bản thân nhận thức những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết như sau:

Bản thân nhận thức sâu sắc và đồng ý với những nội dung của hội nghị đưa ra, tuy nhiên bản thân quan tâm sâu sắc nhất nội dung bàn về vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Nghị quyết 18-NQ/TW. Đây là vấn đề rất lớn, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, vì nó liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động... Việc đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nhân văn hết sức sâu sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Theo đó, với tình hình hiện nay, hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp... Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong từng cơ quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ và đồng bộ; còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu của hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian qua mặc dù hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã được được nhiều kết quả bước đầu quan trọng nhưng tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém và còn không ít những khó khăn, thử thách để vượt qua. Vì vậy, trong thời gian tới, cần tập trung vào một số việc sau đây: đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, sáp nhập hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục - đào tạo hoạt động không hiệu quả; giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động; lĩnh vực y tế theo hướng toàn diện, liên tục và lồng ghép 3 cấp; sắp xếp lại các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả; chuyển mạnh các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần, giải thể các đơn vị sự nghiệp kinh tế hoạt động không hiệu quả., quả lí tốt biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dục vụ sự nghiệp công, nâng cao nâng lực, hiệu quả quản lí của nhà nước, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội.

Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung trong Nghị quyết, vì nó đáp ứng được nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống, tuổi thọ cũng như đảm bảo việc làm cho nhân dân cả nước. Theo tôi, trước những giải pháp mà hội nghị đưa ra cần tập trung nhiệm vụ giải pháp là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Cấp lãnh đạo cần quan tâm sâu sắc hơn nữa đến cuộc sống hiện tại của nhân dân, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số để họ là một phần đóng góp vào thực hiện thành công mà nội dung hội nghị đưa ra.

Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân dân số trong tình hình mới cho thấy rằng qua 25 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác dân số đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, một số cấp ủy chính quyền chưa nhận thức đúng và đầy đủ về tính chất lâu dài, khó khăn, phức tạp của công tác dân số và nhận thức của xã đội ngũ cán bộ làm công tác dân số vẫn còn nặng về kế hoạch hóa gia đình. Tư tưởng muốn có nhiều con, trọng nam kinh nữ vẫn còn phổ biến trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Mặc dù tốc độ tăng dân số của nước ta đã giảm từ hơn 2% năm 1993 xuống 1,08% năm 2016. Tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm từ 1,7% giai đoạn 1989 đã giảm xuống dưới 1,2% giai đoạn 1999 - 2015. Tuy nhiên, theo dự báo của Quỹ dân số Liên hợp quốc năm 1990, dân số Việt Nam sẽ đạt mức 128 triệu người vào năm 2025 nếu chúng ta không có tiến bộ trong công tác dân số. Vì vậy, để ổn định dân số cần tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau : tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về công tác dân số

Kế hoạch hành động của huyện ủy, bản thân nhận thấy huyện ủy có lộ trình hành động thích hợp về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đúng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), việc sắp xếp lại bộ máy cho tinh gọn không chỉ đơn thuần là giảm được đội ngũ lãnh đạo mà quan trọng giảm được độ cồng kềnh, nhiều nấc, chức năng và quyền hạn của bộ máy được rõ ràng, không còn tình trạng chồng chéo, trùng lắp. Từ đó việc phân công, phân cấp, phân cấp, phân quyền giữa các ban ngành được hợp lí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy được cụ thể hóa đầy đủ.

Sau khi được quán triệt 4 nghị quyết và kế hoạch hành động của huyện ủy, bản thân nhận:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ ràng, còn chồng chéo.

- Tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém.

- Chất lượng môi trường sống, làm việc, chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thân thể, văn hóa, tinh thần, ... ở nhiều nơi chưa được chú trọng, đảm bảo; nhiều thói quen, hành vi xấu ảnh hưởng đến sức khỏe chưa được khắc phục căn bản.

- Mất cân bằng giới tính khi sinh đã tăng nhanh ở mức nghiêm trọng, tình trạng tảo hôn vẫn còn, chế độ đãi ngộ cho cán bộ dân số ở cơ sở còn thấp.

Để thực hiện thành công 4 nghị quyết và kế hoạch hành động của huyện ủy, bản thân nhận thấy trong thời gian tới cần thực hiện tốt việc sau đây :

- Thu gọn tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

- Sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo trừng ngành, lĩnh vực, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ công.

- Xã hội hóa dịch vụ y tế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng cao, đa dạng; phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ y tế.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 02 con, tập trung vận động sinh ít con ở những vùng, đối tượng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đạt mức sinh thay thế, sinh đủ 02 con ở những nơi có mức sinh thấp.

- Sáp nhập, tinh gọn bộ máy và thực hiện việc kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, từ đó nâng cao được năng hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

Mẫu 2:

ĐẢNG BỘ ............

CHI BỘ .............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........., ngày...tháng...năm...

BÀI THU HOẠCH

Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết

Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng

Họ và tên: ..............................................................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................

Thực hiện chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ về việc viết bài thu hoạch sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) của Đảng, bản thân tôi rút ra một số nội dung sau:

1. NHỮNG NỘI DUNG NHẬN THỨC SÂU SẮC NHẤT

Sau khi học tập Nghị quyết trung ương 6 khóa XII của Đảng, bản thân tôi đã nhận thức về những vấn đề cơ bản từ những chuyên đề được học tập và rút một số vấn đề từ Nghị quyết đối với thực tiễn của bản thân trong quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân, cụ thể như sau:

Nghị quyết TW6 khóa XII của Đảng gồm các Nghị quyết:

- Nghị quyết 18-NQ/TW: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

- Nghị quyết 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị quyết 20-NQ/TW: Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

- Nghị quyết 21-NQ/TW: Công tác dân số trong tình hình mới

Qua học tập Nghị quyết trung ương 6 khóa 12 bản thân nhận thức sâu sắc và đồng ý với những nội dung của hội nghị đưa ra, tuy nhiên bản thân quan tâm sâu sắc nhất nội dung bàn về vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Nghị quyết 18-NQ/TW. Đây là vấn đề rất lớn, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm, có liên quan đến những vấn đề cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân. Đổi mới hệ thống chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động... Việc đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghị quyết đặt ra yêu cầu hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phải được đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp... Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong từng cơ quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ và đồng bộ; còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Trong dự thảo Chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII gồm các nội dung:

- Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

- Công tác dân số trong tình hình mới.

- Tình hình kinh tế-xã hội và tài chính-ngân sách năm 2017; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán tài chính-ngân sách năm 2018.

Đây là những nội dung xuất phát từ yêu cầu cấp thiết và cần thiết đối với cả nước nói chung và cấp ủy nói riêng. Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung trong dự thảo trên, vì nó đáp ứng được nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống, tuổi thọ cũng như đảm bảo việc làm cho nhân dân cả nước. Theo tôi, trước những giải pháp mà hội nghị đưa ra cần tập trung nhiệm vụ giải pháp là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Cấp lãnh đạo cần quan tâm sâu sắc hơn nữa đến cuộc sống hiện tại của nhân dân, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số để họ là một phần đóng góp vào thực hiện thành công mà nội dung hội nghị đưa ra.

2/ LIÊN HỆ BẢN THÂN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Là một cán bộ ..........................................., tôi ý thức và quan tâm đến từng vấn đề mà nghị quyết Đại hội XII đã đề ra; đặc biệt là các nội dung liên quan đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, người thân và cán bộ những vấn đề cấp thiết mà Nghị quyết đã nêu. Xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước bằng những hành động cụ thể: Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác, góp phần tích cực vào sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng; tự học và trau dồi kiến thức kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn .

- Chấp hành tốt chính sách, pháp luật, chủ trương của Đảng về công tác dân số trong tình hình mới, nâng cao sức khoẻ. Tích cực vận động gia đình, người thân chấp hành chính sách, pháp luật.

- Chấp hành việc phân công, điều động công tác khi sắp xếp tổ chức, bộ máy theo các nội dung của Nghị quyết 18-NQ/TW.

3/ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

- Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, có phẩm chất và uy tín, đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, chống bình quân, đặc quyền, đặc lợi; công khai chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nhân dân giám sát.

- Thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

Trên đây là bài thu hoạch nghị quyết TW 6 khóa 12 mẫu mà chúng tôi gửi đến các Đảng viên. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích trong việc gợi ý tưởng, giúp các bạn hoàn thành bài thu hoạch tốt hơn.

Đánh giá bài viết
20 130.865
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo