Biểu mẫu Thông tư 10 2020 BTC về quyết toán dự án hoàn thành

Phụ lục Thông tư 10/2020 BTC

Ngày 20/2/2020 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 10 2020 BTC về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Theo đó ban hành kèm theo Thông tư là các biểu mẫu về Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

Theo đó, Thông tư 10 quy định báo cáo quyết toán dự án hoàn thành sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể sau đây:

- Đối với dự án, dự án thành phần, tiểu dự án hoàn thành, công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 01/QTDA, 02/QTDA, 03/QTDA, 04/QTDA, 05/QTDA, 06/QTDA, 07/QTDA, 08/QTDA kèm theo Thông tư này.

- Đối với dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn sử dụng nguồn vốn đầu tư của nhà nước, không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 03/QTDA, 08/QTDA, 09/QTDA kèm theo Thông tư này.

- Đối với các dự án thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) quản lý: Hồ sơ quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành gồm các mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành kèm theo các văn bản pháp lý liên quan theo Mẫu số 14/QTDA và 15/QTDA (cách lập mẫu báo cáo quyết toán theo hướng dẫn tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này).

Đặt biệt, Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải xác định đầy đủ, chính xác các nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, chi tiết theo từng nguồn vốn đầu tư; Tổng chi phí đầu tư đề nghị quyết toán, chi tiết theo cơ cấu (bồi thường hỗ trợ và tái định cư, xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn và các khoản chi phí khác); Chi phí thiệt hại trong quá trình đầu tư; Chi phí được phép không tính vào giá trị tài sản; Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư.

Mục tiêu của công tác quyết toán dự án hoàn thành là để đánh giá kết quả quá trình đầu tư, xác định năng lực sản xuất, giá trị tài sản mới tăng thêm do đầu tư mang lại. Đồng thời đánh giá việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong quá trình đầu tư thực hiện dự án, xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầu, cơ quan cấp vốn, cho vay, kiểm soát thanh toán, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Danh sách biểu mẫu thông tư 10/2020 BTC

 • Mẫu số: 01/QTDA: BÁO CÁO Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành
 • Mẫu số: 02/QTDA DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, HỢP ĐỒNG
 • Mẫu số: 03/QTDA BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
 • Mẫu số: 04/QTDA CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
 • Mẫu số: 05/QTDA TÀI SẢN DÀI HẠN (TÀI SẢN CỐ ĐỊNH) MỚI TĂNG
 • Mẫu số: 06/QTDA TÀI SẢN NGẮN HẠN BÀN GIAO
 • Mẫu số: 07/QTDA GIÁ TRỊ VẬT TƯ, THIẾT BỊ TỒN ĐỌNG
 • Mẫu số: 08/QTDA TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
 • Mẫu số: 09/QTDA BÁO CÁO Quyết toán dự án hoàn thành
 • Mẫu số: 10/QTDA BÁO CÁO Kết quả phê duyệt quyết toán dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A
 • Mẫu số: 11/QTDA QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quyết toán dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình) hoàn thành
 • Mẫu số: 12/QTDA
 • Mẫu số: 13/QTDA PHIẾU GIAO NHẬN Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành
 • Mẫu số: 14/QTDA BÁO CÁO Quyết toán dự án hoàn thành
 • Mẫu số: 15/QTDA BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 10/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 10/4/2020.

Đánh giá bài viết
1 3.905
0 Bình luận
Sắp xếp theo