Thông tư 24/2020/TT-BCA biểu mẫu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Danh mục biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày 10/3/2020 Bộ công an ban hành Thông tư 24/2020/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là Danh mục các biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, cụ thể gồm:

Mẫu số 01: Văn bản xác định độ mật đối với vật, địa điểm, lời nói, hoạt động, hình thức khác chứa bí mật nhà nước;

Mẫu số 02: Dấu chỉ độ Tuyệt mật, Tối mật, Mật;

Mẫu số 03: Dấu ký hiệu A, B, C;

Mẫu số 04: Dấu Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; dấu Gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước;

Mẫu số 05: Dấu Giải mật;

Mấu số 06: Dấu điều chỉnh độ mật;

Mẫu số 07: Dấu Tài liệu thu hồi; dấu Chỉ người có tên mới được bóc bì;

Mẫu số 08: Dấu quản lý số lượng tài liệu bí mật nhà nước;

Mẫu số 09: Dấu sao, chụp bí mật nhà nước;

Mẫu số 10: Văn bản trích sao;

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực An ninh trật tự được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bô CÔNG AN CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------
------
Đôc lâp - T do - Hnh phúc
Số: 24/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020
THÔNG Tư
Ban hành biu mu s dng trong
công tác bo vê bí mât nhà nưc
Cân c Lut Bo vệ bí mt nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 20 8;
n c Ngh định s 26/2020/NĐ-CP ngày 28 thảng 02 năm 2020 của
Chỉnh ph quy định chi tiết mt s điều của Luật Bảo vệ mt nhà nước;
Căn c Ngh định s 0/208/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm! 208 của
Chỉnh ph quy đnh chc năng, nhim vụ, quyền hạn và cơ câu chức của
B Công an;
Theo đê ngh củCục trưỉĩg Cục An ninh chinh t nọi b,
B trưng Bộ Công an quy định biểu mu s dng trong công tác
bảo v b mt nhà nước.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy đnh v biu mẫu và vic sử dụng biểu mẫu
trong công c bào v bí mt nhà nước.
2. Thông tư này áp dng đối vi cơ quan, tổ chức, cá nhân liên
quan đến vic thc hiện công tác bo v bí mật nhàc.
Điu 2. Biu mu s dụDg trong công tác bo vbí mt nhà nưóc
1. Văn bn xác định độ mt đối vi vật, đa điểm, li nói, hot động,
hình thc khác cha bí mt nhà nước: Mau số 01.
2. Du ch độ Tuyt mt, Ti mt, Mật: Mu số 02.
3. Du ký hiệu A, B, C: Mau số 03.
4. Du Thi hn bo v bí mt nhà c; du Gia hn thi hạn bảo
vbí mt nhà nước: Mu s04.
5. Du Giải mật: Mu số 05.
6. Du điu chnh độ mật: Mu số 06.
7. Du Tài liệu thu hồi; du Chỉ người n mi đưc bóc bì: Mầu
số 07.
8. Du qun sổ ng tài liệu bí mt nhà nước: Mau số 08,
9. Du sao, chp bí mt nhà nước: Mu sổ 09.
10. Văn bn trích sao: Mu số 10.
11. Du Bn sao: Mu số 11.
12. Sổ quản sao, chp bí mt nhà nước: Mau sổ 12.
13. Văn bn ghi nhn vic chụp i liệu, vt cha bí mt nhà nước:
Mu số 13.
14. đăng ký mt nhà nưc đi: Mầu số 14.
15. Sổ đăng ký mt nhà nưc đến: Mu số 15.
16. Sổ chuyn giao bí mt nhà nưc: Mu s 16.
17. Vãn bản đề nghị cung cấp, chuyển giao bí mt nhà nước: Mu số 17.
18. Thng kê bí mt nhà nưc: Mu s18.
19. Sơ đvtrí du mt trên văn bản: Mu số 19.
Điều 3. Sử dụng biểu mẫu
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi s dng biu mu quy đnh tại Điều
2 Thông tư này phi bo đm đy đ ni dung, thng nht v hình thc,
kích thưc đưc quy định c th ti các biu mu.
2. Mc dùng đđóng các loại du chđmt mc màu đỏ.
3. Trưng hp sdng cơ s d liệu để đãng , qun i liệu, vt
cha bí mt nhà nưc trên máy tính phi bảo đm đy đ ni dung theo
mu Sđăng ký bí mt nhà nưc đi, Sổ đăng ký bí mt nhà nưc đến
quy đnh tại Thông tư này.
4. Trưng hp i liu bí mt nhà nước, sách cha đng ni dung bí
mt nhà nưc đưc in, xut bn với số lưng lớn thì cơ quan, tchc son
thảo, tạo ra bí mt nhà nưc đưc in du đ mt bng mc màu đ bên
ngoài tài liệu, bìa sách.
Điều 4. Hỉêu c thỉ hành
m
1. Thông tư này có hiu lực thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2020.
2. Bãi b Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngà 20/7/2015 ca B
trưng B Công an hưng dn thc hin mt số điu ca Ngh đnh số
33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 ca Chính ph quy đnh chi tiêt thi
hành Pháp lnh Bo v bí mt nhà nưc k t ngày Thông tư này có hiu
lc thi hành.
3. Tài liệu, vt cha bí mt nhà nưc đã đưc đóng du ch đ mt
tc ngày 01/7/2020 theo mu quy đnh ti Thông tư số 33/2015/TT-BCA
3
ngày 20/7/2015 của B trưng B Công an hưng dn thc hin mt số
điều ca Ngh đnh số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 ca Chính ph quy
đnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Bo v bí mt nhà nưc tiếp tc đưc bo
v theo quy đinh ca pháp lut v bo v bí mt nhà nưc.
4. Trong quá trình trin khai thc hin, nếu có khó khăn, vưng mc
đngh các cơ quan, t chc, cá nhân kp thi phn ánh v B Công an đê
nghiên cứu, sa đi, b sung cho phù hp./
Nơi nhn:
- Thủ tướng, các Phó Thủ ớng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ; quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;.
- Văn phòng Trung ương và các Ban cùa Đàng;
- Vãn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chù tịch nước;
- Hi đồng n tộc các Uy ban a Quôc hòi;
- Vn phỏng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà ớc; _
-y ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thế;
- Cục kiểm tra vãn bản, Bộ Tư pháp;
- Công báo Chính ph;
- Bộ Công an: Các Thứ trưởng; đơn vtrực thuộc Bộ; học
viện trường CAND; Công an c tinh, thành phôc thuộc
trung ưcmg;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
- Lưu: VT, ANCTNB(P9).(S, 265).
í)i tưng Tô Lâm
Đánh giá bài viết
1 1.150

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo