Tại sao cần làm cho chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng HCM giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân?

Tại sao cần làm cho chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng HCM giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân? Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là những tư tưởng giữ vai trò chủ đạo và quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, còn đối với đời sống tinh thần của nhân dân thì sao?

1. Tại sao cần làm cho chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng HCM giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân?

Tại sao cần làm cho chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng HCM giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân?

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng chỉ đạo cơ bản trong sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng đất nước. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng t­ư tưởng chỉ đạo của Đảng, của dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo, dẫn dắt của Ðảng Cộng sản Việt Nam, dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã liên tiếp giành thắng lợi vẻ vang trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhờ có Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng có được công cụ khách quan và khoa học để phân tích, đánh giá và giải quyết đúng đắn những vấn đề đặt ra trong thời đại. Có thể nói, công cuộc đổi mới ở nước ta thực chất là sự kế thừa và phát triển sáng tạo bản chất tư tưởng cách mạng và khoa học của Mác, Lênin và Hồ Chí Minh vào thực tiễn. Nhờ có đổi mới, kinh tế phát triển năng động với mức tăng trưởng khá; môi trường chính trị, văn hóa, xã hội ổn định và phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường

=> Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là những tư tưởng phù hợp, đúng đắn, quan trọng trong đời sống của nhân dân nói riêng và của nhà nước ta nói chung.

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giúp cuộc cách mạng của chúng ta thành công, để nhân dân có cuộc sống ấm no, độc lập, tự do.

Bên cạnh đó các học thuyết của chủ nghĩa Mác Lê nin giúp mọi người nâng cao khả năng nhận thức, tư duy các vấn đề trong cuộc sống.

Do đó, cần làm cho chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng HCM giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.

2. Vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã từng căn dặn: "Chúng ta phải nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lênin để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta”

=> Vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với nước ta đã được chứng minh bởi lịch sử của dân tộc.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc câu trả lời câu hỏi Tại sao cần làm cho chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng HCM giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân?

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
2 3.278
0 Bình luận
Sắp xếp theo