Đáp án VCNET tuần 16 tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo 2020

Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo đang được phát động rộng rãi trên toàn quốc nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020). Sau đây là gợi ý đáp án vcnet theo tuần: Cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngành Tuyên giáo hoatieu.vn xin chia sẻ đến các bạn.

1. Đáp án vcnet tuần 16 - Đáp án thi tìm hiểu 90 năm ngành Tuyên giáo tuần 16

1. Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết nào sau đây?

A. Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 22-10-2018

B. Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 22-10-2018

C. Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018

D. Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 22-10-2018

2. “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” là nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ bao nhiêu?

A. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX

B. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X

C. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI

D. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

3. “Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng. Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng là linh hồn của mọi công tác, không chỉ nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ trước mắt và còn vì mục đích cơ bản, lâu dài; kiên định chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối không được dao động, mơ hồ, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc với Ban nào sau đây?

A. Làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2018

B. Làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Dân vận Trung ương năm 2018

C. Làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Tổ chức Trung ương năm 2018

D. Làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Nội chính Trung ương năm 2018

4. Để xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kết luận số 76/KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị nêu rõ nhiệm vụ nào sau đây?

A. Xây dựng và phát triển văn hoá, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị

B. Văn hoá là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội …

C. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam

D. Cả 3 đáp án trên

5. Quy định số 08-QĐi/TW “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” được ban hành ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 25-10-2016

B. Ngày 25-10-2017

C. Ngày 25-10-2018

D. Ngày 25-10-2019

6. Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị nêu rõ những nhiệm vụ nào sau đây?

A. Cần xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên…

B. Khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị…

C. Đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ…

D. Cả 3 đáp án trên

7. Bài viết “Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam” của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng được đăng trên báo Quân đội Nhân dân số ra ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 17/6/2019

B. Ngày 17/6/2020

C. Ngày 21/6/2019

D. Ngày 01/8/2019

8. “Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TW… , công tác lý luận của Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng. Tư duy lý luận tiếp tục có bước phát triển; chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh…”. Bạn hãy cho biết, đó là tổng kết trong nghị quyết nào?

A. Nghị quyết số 33-NQ/TW về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”

B. Nghị quyết số 37-NQ/TW về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”

C. Nghị quyết số 35-NQ/TW về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”

D. Nghị quyết số 40-NQ/TW về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”

9. Một trong những quan điểm được xác định trong Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là:

A. Đầu tư cho kinh tế là đầu tư cho phát triển của Việt Nam

B. Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là đầu tư cho phát triển

C. Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển của Việt Nam

D. Đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển của Việt Nam

10. “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Thành tựu và những kinh nghiệm bài học đúc kết từ thực tiễn đã tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới”. Bạn hãy cho biết đó là nhận định trong nghị quyết nào sau đây?

A. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

B. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X

C. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

D. Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX

2. Đáp án vcnet tuần 15 - Đáp án thi tìm hiểu 90 năm ngành Tuyên giáo tuần 15

1. “Không được hứa mà không làm” là một trong những nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nội dung nào sau đây?

A. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

B. Hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

C. Nêu cao tinh thần trách nhiệm

D. Nói đi đôi với làm

2. “Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng”. Nội dung trên được nêu trong văn bản nào của Ban Tuyên giáo Trung ương?

A. Công văn số 8141-CV/BTGTW, ngày 24-02-2020

B. Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW, ngày 17-3-2020

C. Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW, ngày 10-4-2020

D. Kế hoạch số 383-KH/BTGTW, ngày 20-4-2020

3. “Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới, không thể sáo mòn, phải thực hiện bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại. Chú trọng lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị… đừng để xẩy ra hiện tượng nói chẳng biết đúng sai, chẳng dám tỏ rõ chính kiến” là yêu cầu của ai?

A. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

B. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

C. Tổng Bí thư Trường Chinh

D. Tổng Bí thư Lê Duẩn

4. Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đề ra định hướng nào đối với các cơ quan báo chí?

A. Các cơ quan báo chí được giao quyền tự chủ tài chính

B. Đến năm 2020, các đài phát thanh, truyền hình tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên

C. Về cơ bản các báo điện tử tự cân đối tài chính

D. Cả 3 đáp án trên

5.“Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” là yêu cầu của Ban Bí thư khóa XII đối với các cấp ủy đảng tại văn kiện nào?

A. Chỉ thị số 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

B. Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

C. Chỉ thị số 20-CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

D. Quyết định số 109- QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

6..“Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” là trích yếu của văn kiện nào dưới đây?

A. Kết luận số 70-KL/TW ngày 9-3-2020 của Bộ Chính trị

B. Kết luận số 71-KL/TW ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư

C. Kết luận số 76-KL/TW ngày 4-6-2020 của Bộ Chính trị

D. Kết luận số 77-KL/TW ngày 5-6-2020 của Bộ Chính trị

7. “Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hoá phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Bạn cho biết mục tiêu này được đề cập trong tài liệu nào?

A. Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt (tháng 2 năm 1930)

B. Chính cương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 2 năm 1951)

C. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (tháng 6 năm 1991)

D. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)

8. Nghị quyết số 04-NQ/TW, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”” đã đưa ra quan điểm nào sau đây?

A. Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách

B. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

C. Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng

D. Cả 3 đáp án trên

9. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, cuốn sách nào dưới đây được biên soạn và hoàn thành?

A. Công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam giai đoạn 1930-2007

B. Việt Nam – Lào: Sự gắn bó xuyên suốt thời gian

C. Biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào

D. 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, nhìn lại và hướng tới

10. Trải qua nhiều chức vụ khác nhau như Chủ nhiệm Khoa Báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Trợ lý Tổng Bí thư… nhưng ông luôn mong muốn được gọi là Nhà Báo. Bạn cho biết ông là ai?

A. Hà Đăng

B. Hữu Thọ

C. Hoàng Tùng

D. Đặng Hữu

3. Đáp án vcnet tuần 14 - Đáp án thi tìm hiểu 90 năm ngành Tuyên giáo tuần 14

Câu 1: Thực hiện công tác tuyên truyền về biển đảo, năm 2020 Ban Tuyên giáo Trung ương đã xuất bản cuốn sách nào?

A. Chủ quyền biển đảo Việt Nam

B. 100 câu hỏi – đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam

C. Sổ tay công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam

D. Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Câu 2: “Cùng với giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”. Quan điểm này được nêu ra trong văn kiện nào của Đảng?

A. Nghị quyết số 02-NQ/HNTW ngày 24-12-1996

B. Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 23-2-2005

C. Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27-4-2007

D. Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16-6-2008

Câu 3: Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 6-8-2008, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đưa ra quan điểm:

A. Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của đội ngũ trí thức giữ vai trò quyết định

B. Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của Ðảng và Nhà nước giữ vai trò quyết định

C. Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước

D. Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm của đội ngũ trí thức

Câu 4: Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới đã xác định những mục tiêu nào phải đạt được sau đây?

A. Tập trung mọi nguồn lực xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

B. Tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của văn học, nghệ thuật

C. Xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam một cách toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu loại hình, có tình yêu tổ quốc nồng nàn…

D. Đáp án A và C

Câu 5: Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương hiện nay là cơ quan nào?

A. Bộ Ngoại giao

B. Ban Tuyên giáo Trung ương

C. Ban Đối ngoại Trung ương

D. Bộ Thông tin và Truyền thông

Câu 6: Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-01-2012 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đề ra những nhóm giải pháp nào sau đây?

A. Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên

B. Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng

C. Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 đã xác định những quan điểm chỉ đạo nào sau đây về định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo?

A. Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân

B. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

C. Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo

D. Đáp án A và B

Câu 8: Quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng đã đưa ra nguyên tắc nào sau đây?

A. Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên

B. Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mọi công dân

C. Tất cả mọi công dân đều phải học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng

D. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, thành, bộ, ngành phải học xong chương trình trung cấp lý luận chính trị

Câu 9: Không chỉ là một nhà thơ được nhận giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, ông còn giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương. Bạn cho biết, ông là ai?

A. Hữu Thọ

B. Hà Đăng

C. Nguyễn Khoa Điềm

D. Đỗ Nguyên Phương

Câu 10: Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo VCNet chính thức phát mạng vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 5-3-2018

B. Ngày 11-6-2019

C. Ngày 1-8-2019

D. Ngày 15-2-2020

4. Đáp án vcnet tuần 13 - Đáp án thi tìm hiểu 90 năm ngành Tuyên giáo tuần 13

Câu 1. “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng”. Đây là một bước tiến mới về đổi mới nhận thức và tư duy lý luận được Đảng ta xác định tại văn kiện nào?

A. Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng (12/1986)

B. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (6-1991)

C. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011)

D. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng (01/2016)

Câu 2. “Công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường hơn, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Nhận định trên được nêu trong văn kiện nào?

A. Đề cương Văn hóa Việt Nam

B. Nghị quyết HNTW 8 khóa VII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

C. Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016)

D. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Câu 3. Ai là tác giả câu nói: “Để nâng cao trình độ lý luận đáp ứng những yêu cầu mới của cách mạng, mỗi cán bộ lãnh đạo dù công tác ở lĩnh vực nào cũng cần ra sức học tập lý luận, xem đó là nhiệm vụ vừa bức thiết vừa thường xuyên của mình”?

A. Hồ Chí Minh

B. Lê Duẩn

C. Trường Chinh

D. Nguyễn Văn Linh

Câu 4. “Anh chị em làm báo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng. Mỗi người làm báo là một chiến sĩ cách mạng, đó là tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái xấu, bảo vệ cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân”. Câu nói trên là của ai, tại đâu?

A. Nguyễn Phú Trọng, tại Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam

B. Nguyễn Xuân Phúc, tại Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

C. Trương Tấn Sang, tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ IX

D. Nguyễn Thị Kim Ngân, tại cuộc gặp gỡ báo chí nhân dịp Xuân Kỷ hợi 2019

Câu 5. Chỉ thị số 36-CT/TW năm 1998 của Bộ Chính trị đưa ra mục tiêu nào để bảo vệ môi trường trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước?

A. Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, phục hồi và cải thiện môi trường của những nơi, những vùng đã bị suy thoái

B. Bảo tồn đa dạng sinh học

C. Từng bước nâng cao chất lượng môi trường ở các khu công nghiệp, đô thị và nông thôn

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. “Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội” là quan điểm chỉ đạo trong nghị quyết nào của Đảng?

A. Nghị quyết Trung ương 8 khóa VII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

B. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

C. Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm những ngày lịch sử lớn trong hai năm 1994-1995

D. Nghị quyết của Bộ Chính trị về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất

Câu 7. Bộ giáo trình quốc gia về bộ môn khoa học Mác – Lênin được xây dựng và đưa vào sử dụng đã góp phần đổi mới công tác giáo dục lý luận – chính trị. Bạn cho biết bộ giáo trình trên được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm nào?

A. Năm 1998

B. Năm 2000

C. Năm 2005

D. Năm 2010

Câu 8. “Công tác tư tưởng, lý luận là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng;… khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức; thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Bạn cho biết nội dung trên được Đảng ta khẳng định trong văn kiện nào?

A. Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về công tác tôn giáo

B. Nghị quyết 35-NQ/TƯ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

C. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới

D. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Câu 9. Bạn cho biết Việt Nam đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào năm nào?

A. Năm 1990

B. Năm 2000

C. Năm 2010

D. Năm 2015

Câu 10. Ban Tư tưởng-Văn hoá Trung ương được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng vào năm nào?

A. Năm 1990

B. Năm 2000

C. Năm 2002

D. Năm 2004

5. Đáp án vcnet tuần 12 - Đáp án thi tìm hiểu 90 năm ngành Tuyên giáo tuần 12

1. “Có lý luận soi đường thì quần chúng hành động mới đúng đắn, mới phát triển được tài năng và lực lượng vô cùng tận của mình”. Bạn hãy cho biết, câu nói trên là của ai?

A. Tổng Bí thư Lê Duẩn

B. Tổng Bí thư Trường Chinh

C. Chủ tịch Hồ Chí Minh

D. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

2. Với quan điểm “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã nêu rõ những hạn chế nào trong lĩnh vực tư tưởng?

A. Đã bộc lộ sự lạc hậu về nhận thức lý luận…

B. Đã mắc bệnh duy ý chí, giản đơn hoá...

C. Chưa thật sự thừa nhận những quy luật của sản xuất hàng hoá…

D. Cả 3 đáp án trên

3. “Nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng là đổi mới tư duy… trước hết là đổi mới tư duy kinh tế, nâng cao phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên... khơi dậy ý chí cách mạng của quần chúng” được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?

A. Đại hội lần thứ VI

B. Đại hội lần thứ VIII

C. Đại hội lần thứ X

D. Đại hội lần thứ XII

4. Ông từng là Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VI, VII; Thường trực Ban Bí thư khóa VII. Bạn hãy cho biết, ông là ai?

A. Tố Hữu

B. Nguyễn Khoa Điềm

C. Trần Trọng Tân

D. Đào Duy Tùng

5. Tại Hội nghị Khoa giáo toàn quốc năm 1988, chủ trương nào được coi là một phương hướng chiến lược để thực hiện đổi mới trong các lĩnh vực khoa giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng?

A. Chủ trương quốc hữu hóa

B. Chủ trương “xã hội hóa”

C. Chủ trương cổ phần hóa

D. Chủ trương tư nhân hóa

6. Nghị quyết nào của Bộ Chính trị ban hành năm 1988 (còn gọi là Khoán 10) được nông dân đón nhận với tư tưởng thực sự phấn khởi, hồ hởi, hăng hái lao động sản xuất, tạo bước đột phá mới trong nông nghiệp?

A. Nghị quyết số 10-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp

B. Nghị quyết số 11-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp

C. Nghị quyết số 12-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp

D. Nghị quyết số 13-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp

7. Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (khoá VI) đã ra Nghị quyết số 05-NQ/TW Về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, bảo đảm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, trong đó “đổi mới và tăng cường công tác tư tưởng” được xác định là nhiệm vụ số mấy?

A. Nhiệm vụ số 1

B. Nhiệm vụ số 2

C. Nhiệm vụ số 3

D. Nhiệm vụ số 4

8. Ngày 26-11-1988, Bộ Chính trị đã ra Kết luận số 20-NQ/TW, “Về một số vấn đề trước mắt trong công tác tư tưởng”, đồng thời thành lập Ủy ban nào của Trung ương Đảng có nhiệm vụ giúp Ban Bí thư đánh giá tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và tâm trạng chính trị của quần chúng…?

A. Ủy ban công tác mặt trận

B. Ủy ban công tác dân vận

C. Ủy ban công tác tư tưởng

D. Ủy ban công tác nghiên cứu

9. Ngày 11-4-1989, Bộ Chính trị đã quyết định sáp nhập Ban Văn hoá - Văn nghệ Trung ương với Ban Tuyên huấn Trung ương lấy tên là Ban gì?

A. Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương

B. Ban Tuyên huấn Trung ương

C. Ban Văn hoá - Văn nghệ Trung ương

D. Ban Khoa giáo Trung ương

10. Quan điểm “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” được Trung ương Đảng đưa ra lần đầu tiên trong Nghị quyết nào sau đây?

A. Nghị quyết số 04-NQ/HNTW khóa VII về “đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo”.

B. Nghị quyết số 02-NQ/HNTW, khóa VIII về Định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo...

C. Nghị quyết số 03-NQ/TW, Khóa VIII về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

D. Nghị quyết số 29-NQ/TW, khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

6. Đáp án vcnet tuần 11 - Đáp án thi tìm hiểu 90 năm ngành Tuyên giáo tuần 11

1.“Vũ khí phê phán không thể thay thế cho sự phê phán bằng vũ khí. Lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất. Nhưng một khi lý luận thâm nhập vào quần chúng sẽ trở thành sức mạnh vĩ đại”, là câu nói của ai?

A. C.Mác

B. Ph.Ăngghen

C. V.I.Lênin

D. L.Phoiơbắc

2. V.I.Lênin khẳng định: “không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng”; “chỉ đảng nào được một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sỹ tiền phong”, được viết trong tác phẩm nào?

A. Chống Đuyrinh

B. Làm gì?

C. Bút ký triết học

D. Bệnh ấu trĩ “tả khuynh” trong phong trào cộng sản

3. Để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, đưa sinh hoạt thời sự, chính sách đi vào nền nếp, ngày 3-8-1977 Ban Bí thư đã ra Chỉ thị nào sau đây?

A. Chỉ thị số 12-CT/TW

B. Chỉ thị số 13-CT/TW

C. Chỉ thị số 14-CT/TW

D. Chỉ thị số 15-CT/TW

4. Để cải tiến công tác tư tưởng, Đại hội V của Đảng đã xác định những vấn đề nào sau đây?

A. Phải sâu sát thực tế, nhạy cảm với cuộc sống, nghiên cứu, tổng kết, phổ biến cổ vũ điển hình tiên tiến

B. Toàn Đảng phải làm công tác tư tưởng. Mọi đảng viên đều phải làm công tác tư tưởng.

C. Phối hợp tất cả các cơ quan, các ban, ngành, đoàn thể, sử dụng tất cả các công cụ thông tin, văn hóa, giáo dục… để làm công tác tư tưởng

D. Cả 3 đáp án trên

5. Trong các năm 1977-1978, bao nhiêu cán bộ đã qua đào tạo, bồi dưỡng được điều động, bổ sung cho các tỉnh, thành phố vùng mới giải phóng để kiện toàn Ban Tuyên giáo và trường đảng các cấp?

A. Gần 1.000 cán bộ

B. Gần 2.000 cán bộ

C. Gần 3.000 cán bộ

D. Gần 4.000 cán bộ

6. Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội V của Đảng chỉ rõ những nhiệm vụ nào của công tác tư tưởng?

A. Cần khắc phục các yếu kém, phải hướng mạnh vào việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng cho cán bộ, đảng viên…

B. Coi trọng công tác phát triển đảng viên

C. Coi trọng việc tổ chức học tập một cách có hệ thống tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng…

D. Đáp án A,C

7. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V của Đảng về công tác tư tưởng văn hóa, năm 1983, hệ thống các trường đảng trực thuộc Trung ương được sắp xếp lại như thế nào?

A. Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 3 trường đảng khu vực và 2 trường tuyên huấn

B. Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 2 trường đảng khu vực và 2 trường tuyên huấn

C. Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 4 trường đảng khu vực và 2 trường tuyên huấn

D. Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 2 trường đảng khu vực và 3 trường tuyên huấn

8. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên mặt trận tư tưởng, ngày 28-12-1983, Ban Bí thư ban hành Quyết định nào về thành lập Ủy ban công tác tư tưởng?

A. Quyết định số 32-QĐ/TW

B. Quyết định số 33-QĐ/TW

C. Quyết định số 34-QĐ/TW

D. Quyết định số 35-QĐ/TW

9. Công tác tuyên giáo giai đoạn 1975 – 1985 đã thực hiện những nhiệm vụ nào sau đây?

A. Giáo dục toàn Đảng, toàn dân kiên định con đường xã hội chủ nghĩa

B. Kiên trì đấu tranh chống hữu khuynh, chủ quan, say sưa với thắng lợi, mất cảnh giác cách mạng

C. Bám sát thực tiễn, cùng các ngành phát hiện và biểu dương nhân tố mới trong kinh tế, văn hóa, xã hội…

D. Cả 3 đáp án trên

10. Ông từng giữ các chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, đồng thời là nhà thơ tiêu biểu của nền thơ ca cách mạng Việt Nam với những tập thơ nổi tiếng “Từ ấy”, “Máu và hoa”, “Ra trận”… Bạn cho biết, ông là ai?

A. Nguyễn Khoa Điềm

B. Trần Hoàn

C. Tố Hữu

D. Nguyễn Đình Thi

7. Đáp án vcnet tuần 10 - Đáp án thi tìm hiểu 90 năm ngành Tuyên giáo tuần 10

1. Năm 1967, Ban Tuyên huấn Trung ương kiến nghị Ban Bí thư đưa cuộc vận động “Báo công, lập công” thành nền nếp hàng năm dựa trên kinh nghiệm các phong trào và cuộc vận động nào?

A. Phong trào thi đua “Hai giỏi” ở Quảng Bình và cuộc vận động “Báo công chống Mỹ, cứu nước” ở Thái Bình

B. Phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong”

C. Phong trào “Ba đảm đang” và “Xây dựng gia đình vẻ vang”

D. Phong trào thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”

2. Cuối năm 1969 và đầu năm 1970, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành đợt sinh hoạt chính trị nào?

A. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

B. Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ vĩ đại

C. Tiến bước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

D. Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

3. “Nâng cao một bước quan trọng phẩm chất cách mạng, trình độ chính trị, năng lực vận dụng lý luận Mác - Lênin và đường lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn công tác” là nội dung trong văn kiện nào của Đảng ban hành năm 1970?

A. Chỉ thị số 141-CT/TW của Ban Bí thư về công tác tư tưởng

B. Nghị quyết số 210-NQ/TW về công tác giáo dục lý luận, chính trị và tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên

C. Thông báo số 05-TB/VPTW về vấn đề đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp huyện

D. Nghị quyết số 41-NQ/TW của Ban Bí thư về việc chuyển lớp A1 thành Trường lý luận tại chức

4. Năm 1970, Đảng ta đã đề ra biện pháp gì để thực hiện Cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh?

A. Tất cả các đảng viên phải tham gia lớp nghiên cứu tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của các đồng chí lãnh đạo Đảng, các sách phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lênin

B. Công tác giáo dục lý luận, chính trị phải thực hiện theo phương châm kết hợp lý luận và thực tiễn

C. Kết hợp nâng cao nhận thức chính trị với trau dồi tư tưởng và đạo đức cách mạng

D. Cả 3 đáp án trên

5. Chỉ thị số 190-CT/TW ngày 7/7/1971 của Ban Bí thư khóa III giao trách nhiệm cho cơ quan nào giúp Trung ương Đảng quản lý thống nhất toàn bộ đội ngũ trí thức?

A. Ban Tổ chức Trung ương

B. Ban Tuyên huấn Trung ương

C. Ban Khoa học giáo dục Trung ương phối hợp cùng Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương

D. Ban Khoa học giáo dục Trung ương

6. Chủ trương của Ban Bí thư về công tác xuất bản và phát hành báo chí năm 1970 là “nâng cao chất lượng, sắp xếp lại lực lượng báo chí” nhằm khắc phục hạn chế gì?

A. Lực lượng làm công tác báo chí còn quá ít

B. Báo chí tuyên truyền quá nhiều về kinh tế

C. Chất lượng chưa cao, chưa phát huy được tác dụng; Lực lượng báo chí phân phối chưa hợp lý; Báo địa phương chưa sát hợp với trình độ người đọc ở cơ sở

D. Báo chí tuyên truyền về văn hóa xã hội

7. Trong năm 1973 và đầu năm 1974, 5 đợt tuyên truyền trong công tác tư tưởng của Đảng tập trung vào những nội dung gì?

A. Nâng cao niềm tự hào về truyền thống anh hùng; cổ vũ, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng

B. Làm rõ nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế trong kế hoạch 2 năm 1973 -1974

C. Vạch trần hành động vi phạm Hiệp định Paris của Mỹ - Ngụy, tranh thủ sự đồng tình của dư luận quốc tế

D. Cả 3 đáp án trên

8. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 ngày 13/10/1973 đề ra nhiệm vụ chủ yếu gì của cách mạng miền Nam?

A. Đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao; buộc địch nghiêm chỉnh chấp hành Hiệp định Paris

B. Phục hồi và phát triển sản xuất nông nghiệp

C. Tích cực mở luồng giao lưu kinh tế giữa vùng ta và vùng địch

D. Tăng cường đoàn kết trong phe xã hội chủ nghĩa và tăng cường đoàn kết quốc tế

9.Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ngành Tuyên giáo đã có những đóng góp quan trọng nào dưới đây?

A. Góp phần xây dựng, vun đắp và phát huy niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

B. Làm dấy lên cao trào chống Mỹ cứu nước của toàn dân với khí thế sôi nổi, hào hùng

C. Nêu cao chính nghĩa Việt Nam, tranh thủ được sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả của các nước XHCN anh em

D. Cả 3 đáp án trên

10.“Em ơi em Đất nước là máu xương của mình/ Phải biết gắn bó san sẻ/ Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở/ Làm nên Đất nước muôn đời…” là lời của bài thơ Đất nước. Bạn cho biết ai là tác giả của bài thơ này?

A. Nguyễn Đình Thi

B. Nguyễn Khoa Điềm

C. Chế Lan Viên

D. Tố Hữu

8. Đáp án vcnet tuần 9 - Đáp án tìm hiểu 90 năm ngành Tuyên giáo tuần 9

1.“Ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng và Nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động”. Phát biểu trên của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại sự kiện nào?

A. Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2020 “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

B. Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

C. Hội thảo quốc gia “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

D. Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng

2. Những tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành “Bảo vật quốc gia”?

A. Đường Kách mệnh

B. Nhật ký trong tù

C. Di chúc

D. Cả 3 đáp án trên

3."Năm qua thắng lợi vẻ vang. Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to…" Bạn cho biết, câu thơ trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm nào?

A. Năm 1966

B. Năm 1967

C. Năm 1968

D. Năm 1969

4. Để đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước lần thứ IV đã tuyên dương bao nhiêu anh hùng?

A. 99 anh hùng

B. 100 anh hùng

C. 111 anh hùng

D. 112 anh hùng

5. Thực hiện Chỉ thị ngày 26/6/1966 của Thường vụ Trung ương Cục miền Nam, năm 1967 các đảng bộ địa phương đã tiến hành mấy đợt giáo dục chính trị, tư tưởng?

A. 02 đợt

B. 03 đợt

C. 04 đợt

D. 05 đợt

6. Ngày 30/1/1968, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết nào về việc chia Ban Tuyên giáo Trung ương làm hai ban: Ban Tuyên huấn Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương?

A. Nghị quyết số 1584-NQ/TW

B. Nghị quyết số 50 - NQ/TW

C. Nghị quyết số 14-NQ/TW

D. Nghị quyết số 10 NQ/TW

7. Thực hiện sự chỉ dạy của Bác, cuốn sách “Người tốt, việc tốt” do Ban Tuyên huấn Trung ương biên soạn được xuất bản vào thời gian nào?

A. Ngày 2/9/1966

B. Ngày 2/9/1967

C. Ngày 2/9/1968

D. Ngày 2/9/1975

8. Chỉ thị của Ban Bí thư khóa III về cuộc vận động bảo vệ Đảng được ban hành ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 1/3/1961

B. Ngày 1/3/1963

C. Ngày 1/3/1965

D. Ngày 1/3/1967

9. Nghị quyết số 157 của Ban Bí thư khóa III chỉ rõ: tiếp tục cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng văn hóa tư tưởng và đẩy mạnh cách mạng kỹ thuật. Ba cuộc cách mạng ấy quan hệ chặt chẽ với nhau, phải được đồng thời tiến hành, không thể xem nhẹ mặt nào, song phải tập trung sức thực hiện (…) Bạn hãy chọn 1 trong các phương án sau đây điền vào dấu (…)

A. Cách mạng văn hóa tư tưởng là đi trước một bước

B. Cách mạng quan hệ sản xuất là quyết định nhất

C. Cách mạng kỹ thuật là then chốt

D. Cách mạng kỹ thuật là quan trọng

10. “Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hi sinh cho dân tộc Việt Nam…”. Bạn hãy cho biết, đó là lời bài hát nào của nhạc sỹ Thuận Yến?

A. Bác Hồ một tình yêu bao la

B. Ca ngợi Hồ Chủ tịch

C. Trông cây lại nhớ đến Người

D. Biết ơn cụ Hồ

9. Đáp án vcnet tuần 8 - Đáp án tìm hiểu 90 năm ngành Tuyên giáo tuần 8

1. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ra Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng Dân tộc và Nhà Văn hóa kiệt xuất của Việt Nam vào năm nào?

A. Năm 1996

B. Năm 1987

C. Năm 1998

D. Năm 1999

2. Để thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn nào sau đây?

A. Hướng dẫn số 121-HD/BTGTW

B. Hướng dẫn số 122-HD/BTGTW

C. Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW

D. Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW

3. Chỉ thị 45-CT/TW ngày 10-5-1962 về công tác tuyên truyền đối ngoại xác định rõ các nội dung, phương châm tuyên truyền nào sau đây?

A. Chân thật, chính xác, sinh động, kịp thời, hợp đối tượng

B. Phối hợp lực lượng trong nước và ngoài nước

C. Vận dụng đúng đắn chiến lược và sách lược đường lối quốc tế của Đảng

D. Cả 3 đáp án trên

4. Thực hiện xây dựng Đảng về tư tưởng, trong các năm 1961-1965, Ban Tuyên huấn các cấp tham gia tiến hành cuộc vận động xây dựng nào sau đây?

A. Chi bộ 4 tốt

B. Chi bộ 2 tốt

C. Chi bộ 5 tốt

D. Chi bộ 3 tốt

5.Thực hiện Nghị quyết Đại hội III của Đảng, các mặt công tác khoa giáo ở miền Bắc đã được phát triển mạnh mẽ, có quy mô lớn. Trong đó có 2 lĩnh vực được ví là hai bông hoa tươi đẹp nhất của chế độ mới, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Bạn cho biết đó là những lĩnh vực nào?

A. Giáo dục và y tế

B. Thể dục, thể thao

C. Khoa học và công nghệ

D. Cả ba đáp án trên

6. Công tác tư tưởng và giáo dục chính trị theo Chỉ thị số 8-CT năm 1962 của Trung ương Cục bao gồm những nhiệm vụ nào sau đây?

A. Tiếp tục giáo dục đảng viên nắm vững phương châm đấu tranh

B. Nắm vững quan điểm trường kỳ gian khổ, tự lực cánh sinh

C. Biết tranh thủ thời cơ giành thắng lợi trong từng thời gian ngắn

D. Cả ba đáp án trên

7. Sau chiến thắng Ấp Bắc vang dội, năm 1963, Trung ương Cục quyết định phát động phong trào thi đua nào trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta ở miền Nam?

A. Đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào

B. Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công

C. Tìm Mĩ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt

D. Tìm Ngụy mà đánh, lùng Mĩ mà diệt

8.“Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”. Bạn cho biết Lời Kêu gọi trên được nêu trong tác phẩm nào?

A. Lời kêu gọi Toàn dân tập thể dục, ngày 27-3-1946

B. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, ngày 19-12-1946

C. Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, ngày 11-6-1948

D. Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, ngày 17-7-1966

9.“Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được... Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình”. Bạn cho biết câu nói trên được Bác Hồ nói ở đâu?

A. Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý hợp tác xã

B. Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ngày thành lập Đảng

C. Hội nghị Nghiên cứu Lịch sử Đảng của Ban Tuyên giáo Trung ương

D. Đại hội Thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩa

10.“Bác muốn nghe một câu hò Huế bởi nước non chia cắt vẫn chưa liền. Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng Sen day dứt trong tim. Bác muốn nghe một đôi khúc dân ca, trước lúc đi xa qua bên kia bầu trời…”. Bạn cho biết những lời trên của bài hát nào, do ai sáng tác?

A. Miền Nam nhớ mãi ơn Người, nhạc sĩ Lưu Cầu

B. Miền Trung nhớ Bác, nhạc sĩ Thuận Yến

C. Lời Bác dặn trước lúc đi xa, nhạc sĩ Trần Hoàn

D. Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, nhạc sĩ An Thuyên

10. Đáp án cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo tuần 7

1. Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II (tháng 4/1952) đề ra cuộc vận động chỉnh huấn trong Đảng nhằm mục đích gì?

A. Chấn chỉnh, sửa chữa những khuyết điểm, nâng cao trình độ tư tưởng, ý thức công tác của cán bộ , đảng viên

B. Nâng cao chất lượng giáo dục

C. Tiến hành cải cách ruộng đất

D. Phát triển kinh tế

2.“Vấn đề then chốt công tác tư tưởng của ta là giải phóng tư tưởng con người để con người tự giác giải phóng mình…” là phát biểu của ai?

A. Tố Hữu

B. Hoàng Tùng

C. Hà Huy Giáp

D. Hà Xuân Trường

3.Tháng 8/1953, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra nghị quyết về chấn chỉnh công tác tuyên huấn, trong đó nêu lên những nhiệm vụ gì?

A. Căn cứ vào chủ trương quân sự của Đảng mà vạch ra nhiệm vụ, phương châm công tác

B. Đặt kế hoạch phối hợp công tác của ngành tuyên, huấn, văn, giáo

C. Hướng dẫn việc thí điểm lưới tuyên truyền của Đảng trong nhân dân ở vùng tự do

D. Cả 3 đáp án trên

4. Thực hiện chủ trương “Người cày có ruộng”, tháng 11/1953, Đảng ta đã ban hành văn kiện nào?

A. Nghị quyết về “Đẩy mạnh thi hành chính sách ruộng đất, chuẩn bị phát động quần chúng”

B. Chỉ thị về 10 điều kỷ luật của cán bộ trong khi thi hành chính sách ruộng đất

C. Cương lĩnh của Đảng Lao động Việt Nam về vấn đề ruộng đất

D. Nghị quyết về tình hình cải cách ruộng đất

5. Bạn cho biết những đóng góp quan trọng của công tác tuyên huấn trong giai đoạn 1945-1954?

A. Làm cho người dân hiểu mục đích kháng chiến là cứu nước, cứu nhà

B. Phê phán, đẩy lùi những khuynh hướng lệch lạc, bi quan

C. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên

D. Cả 3 đáp án trên

6. Bức thư cặn dặn các thầy thuốc “phải thật thà đoàn kết, thương yêu người bệnh, xây dựng một nền y học của ta” được Bác Hồ viết vào thời gian nào?

A. 27/03/1954

B. 27/02/1955

C. 27/02/1956

D. 27/02/1957

7. Chỉ thị số 18-TVA ngày 22/4/1960 của Thường vụ Xứ ủy Nam Bộ đã đưa ra những biện pháp gì nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền động viên quần chúng?

A. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng

B. Thành lập ban tuyên truyền cổ động ở các cấp

C. Ban tuyên truyền cổ động chuyên phụ trách công tác tuyên truyền trong quần chúng

D. Cả 3 đáp án trên

8. Theo Nghị quyết số 91-NQ/TW ngày 01/12/1959, Ban Tuyên huấn văn giáo (gọi tắt là Ban Tuyên giáo Trung ương) được hợp nhất từ những ban nào sau đây?

A. Ban Tuyên huấn và Văn giáo

B. Ban Giáo dục và Văn giáo

C. Ban Tuyên huấn và Giáo dục

D. Ban Tuyên truyền và Giáo dục

9. Chỉ thị số 85-CT/TW của Ban Bí thư nêu rõ: “bắt đầu từ năm 1958 trở đi, Đảng ta cần phải tăng cường việc tổ chức học tập lý luận Mác - Lênin cho cán bộ đảng viên lên một bước mới”. Bạn cho biết Chỉ thị trên được ban hành thời gian nào?

A. 28/04/1958

B. 24/05/1958

C. 05/10/1958

D. 19/11/1958

10. Những câu thơ sau gợi nhớ đến chiến thắng lịch sử nào của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)? “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt Máu trộn bùn non Gan không núng Chí không mòn!”

A. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947

B. Chiến dịch Biên giới năm 1950

C. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

D. Cuộc tiến công chiến lược 1953 -1954

11. Đáp án cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo tuần 6

1. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, năm 1951 đã nêu những nội dung gì?

A. Những khó khǎn của Đảng và Chính phủ

B. Cuộc trường kỳ kháng chiến

C. Sửa chữa những khuyết điểm sai lầm

D. Cả 3 đáp án trên

2. Trong bức thư gửi giới họa sỹ và văn nghệ sỹ năm 1951, Bác Hồ viết: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là … trên mặt trận ấy”. Bạn hãy cho biết, trong dấu (…) là từ nào sau đây?

A. nghệ sỹ

B. chiến sĩ

C. họa sỹ

D. thi sỹ

3. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ban hành Nghị quyết về xuất bản tờ báo nào của cơ quan Trung ương Đảng?

A. Báo Thanh niên

B. Báo Cứu quốc

C. Báo Vệ quốc quân

D. Báo Nhân dân

4. Bạn hãy cho biết, câu nói: “Toàn Đảng phải làm công tác tư tưởng, toàn Đảng phải làm công tác tuyên truyền” là của ai?

A. Hồ Chí Minh

B. Trường Chinh

C. Tố Hữu

D. Lê Duẩn

5. Khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, thể hiện tinh thần quyết tâm của quân và dân ta trong chiến dịch nào?

A. Chiến dịch Biên giới 1950

B. Chiến dịch Tây Bắc 1952

C. Chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954

D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

6. Ngày 19/3/1954, Ban Bí thư ra Chỉ thỉ số 71-CT/TW về việc chỉnh đốn sự chỉ đạo công tác tuyên huấn của các cấp uỷ đảng. Trong đó, nêu rõ yêu cầu nào?

A. Cấp uỷ cử một cấp uỷ viên chuyên trách công tác tuyên huấn

B. Cấp uỷ không nên cử cấp uỷ viên chuyên trách công tác tuyên huấn

C. Cấp uỷ cử một số cấp uỷ viên chuyên trách công tác tuyên huấn

D. Cấp uỷ cử một chuyên viên chuyên trách công tác tuyên huấn

7. “Ban chấp hành Trung ương quyết định các Đảng bộ các địa phương sẽ tiến hành một cuộc vận động chấn chỉnh Đảng, sửa chữa những khuyết điểm chính của cán bộ và đảng viên…”. Nội dung trên được nêu trong văn bản nào?

A. Chỉ thị của Ban Bí thư Về cuộc vận động chấn chỉnh Đảng, năm 1951

B. Chỉ thị đặc biệt của Ban Bí thư Về vấn đề Đảng ra công khai, năm 1951

C. Chỉ thị của Ban Bí thư Về vấn đề đấu tranh mậu dịch với địch, năm 1952

D. Lời kêu gọi nhân dịp phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm, năm 1952

8. Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Về công tác văn nghệ năm 1952 nêu mấy nhiệm vụ lớn và công tác chính?

A. 1 nhiệm vụ lớn, 2 công tác chính

B. 2 nhiệm vụ lớn, 3 công tác chính

C. 3 nhiệm vụ lớn, 4 công tác chính

D. 4 nhiệm vụ lớn, 5 công tác chính

9. Chỉ thị của Ban Bí thư Về cuộc vận động chấn chỉnh Đảng được ban hành ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 29/9/1951

B. Ngày 29/10/1951

C. Ngày 29/11/1951

D. Ngày 29/12/1951

10. Bài hát “Tiến về Sài Gòn” là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Phạm Tuyên

B. Hoàng Vân

C. Lưu Hữu Phước

D. Cao Việt Bách

12. Đáp án cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo tuần 5

1. Công tác tư tưởng trong thời kỳ 1939-1945 đã đạt được những thành tựu nào sau đây?

A. Gắn chặt và phục vụ thiết thực cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

B. Phát huy cao độ lòng yêu nước và truyền thống đoàn kết, anh hùng, bất khuất của dân tộc ta

C. Cổ vũ nhân dân nổi dậy tự giải phóng mình khỏi ách nô lệ của đế quốc và tay sai

D. Cả ba đáp án trên

2. Ngày 25/11/1945, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc để kêu gọi toàn dân đoàn kết chống thực dân Pháp. Bạn cho biết Chỉ thị đã nêu khẩu hiệu nào sau đây?

A. “Dân tộc trên hết”, “Tổ quốc trên hết”

B. Bài trừ nội phản

C. Cải thiện đời sống nhân dân

D. Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ

3. Trong Lời kêu gọi Thi đua ái quốc ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu các ngành, các giới thực hiện cho bằng được mục tiêu nào?

A. Dân tộc độc lập

B. Dân quyền tự do

C. Dân sinh hạnh phúc

D. Cả ba đáp án trên

4. Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”, được nêu trong tác phẩm nào?

A. Sửa đổi lối làm việc

B. Đời sống mới

C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

D. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi

5.Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” chỉ rõ: Nhiệm vụ của Mặt trận văn hóa kháng chiến là bằng mọi hình thức động viên toàn dân tham gia chiến đấu. Bạn cho biết ai là tác giả cuốn sách này?

A. Hồ Chí Minh

B. Trường Chinh

C. Võ Nguyên Giáp

D. Lê Duẩn

6. Hội nghị văn hóa của Đảng họp từ ngày 26/2 – 2/3/1949 đã định ra những vấn đề nào sau đây?

A. Đường lối và nhiệm vụ cụ thể của ngành giáo dục, văn nghệ giai đoạn mới

B. Phát triển những nét lớn về lý luận xây dựng nền văn hóa mới

C. Phát huy sức mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức làm công tác văn hóa…

D. Cả ba đáp án trên

7. Bác Hồ có những câu thơ đã trở thành khẩu hiệu hành động của phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân: “Người người thi đua; Ngành ngành thi đua; Ngày ngày thi đua; Ta nhất định thắng; Địch nhất định thua”. Bạn cho biết những câu thơ này viết trong bài thơ nào?

A. Thơ chúc Tết xuân Mậu Tý (1948)

B. Thơ chúc Tết xuân Kỷ Sửu (1949)

C. Thơ chúc Tết xuân Canh Dần (1950)

D. Thơ chúc Tết xuân Tân Mão (1951)

8. Ngày 29-6-1951, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết thành lập những tiểu ban nào trong Ban Tuyên huấn Trung ương?

A. Huấn học

B. Biên tập; Giáo dục

C. Văn nghệ; Biên tập; Huấn học

D. Huấn học; Biên tập; Văn nghệ; Giáo dục

9. Nghị quyết số 55 - NQ/TW, ngày 14-9-1950 của Ban Bí thư khóa I, về tổ chức Ban Tuyên truyền và Ban Giáo dục Trung ương Đảng đã Quyết nghị đồng chí nào làm Trưởng ban Tuyên truyền

A. Tố Hữu

B. Hà Huy Giáp

C. Trần Huy Liệu

D. Nguyễn Văn Huyên

10. Lên đàng là một trong những hành khúc tiêu biểu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam nhằm kêu gọi tuổi trẻ cả nước tích cực tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, giải phóng dân tộc. Bạn cho biết ai là tác giả của bài hát này?

A. Nguyễn Đình Thi

B. Lưu Hữu Phước

C. Văn Cao

D. Đỗ Nhuận

13. Đáp án cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo tuần 4

Từ 13/4 đến 20/4

Câu 1: Tác phẩm Tự chỉ trích của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ gồm những nội dung nào dưới đây?

A. Trước hết, phải nhận thế nào là tự chỉ trích Bônsơvích

B. Một vài bài học nữa về cuộc tổng tuyển cử cần vạch rõ

C. Căn cứ vào hành động để xét đoán người cách mệnh

D. Cả ba đáp án trên

Câu 2. Cuối năm 1940, Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ về đường lối cách mạng Việt Nam và phương pháp công tác. Các bài giảng của Người và một số đồng chí lãnh đạo được tập hợp lại, in thành cuốn sách nào sau đây?

A. Con đường giải phóng

B. Cách đánh du kích

C. Hoan nghênh thanh niên đi học quân sự

D. Mười chính sách của Việt Minh

Câu 3. Tài liệu Công tác bí mật do Ban Tuyên truyền của Đảng xuất bản năm 1942 gồm những nội dung gì?

A. Hướng dẫn những điều phải làm để giữ được nguyên tắc bí mật

B. Quy định nhiệm vụ của bí thư

C. Đáp án A, B

D. Qui định nhiệm vụ của đảng viên

Câu 4. Đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943 gồm những nội dung nào dưới đây?

A. Vạch rõ tính chất phản động trong chính sách văn hoá ngu dân của thực dân Pháp

B. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng văn hoá

C. Vạch ra phương hướng đấu tranh đúng đắn chống thực dân, phát xít

D. Cả ba đáp án trên

Câu 5. Chương trình Việt Minh được Bộ Tuyên truyền cổ động của Việt Minh công bố ngày 15/3/1944 đã nêu rõ những nội dung nào sau đây?

A. Sẽ lập nên chính phủ cách mạng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

B. Bài trừ văn hoá phản động; mở mang nền văn hoá Việt Nam

C. Cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ học

D. Cả ba đáp án trên

Câu 6. Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Câu nói trên là của ai?

A. Trường Chinh

B. Võ Nguyên Giáp

C. Hồ Chí Minh

D. Phạm Văn Đồng

Câu 7. “Xây dựng nền quốc dân giáo dục, chống nạn mù chữ, phổ thông và cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ cấp. Kiến thiết nền văn hóa mới” là một trong những nội dung quan trọng được thông qua tại Quốc dân Đại hội (họp ngày 16 - 17/8/1945 tại Đình Tân Trào). Nội dung trên được thể hiện trong tài liệu nào dưới đây?

A. Giành chính quyền toàn quốc và thi hành mười chính sách lớn của Việt Minh

B. Thi hành mười chính sách lớn của Việt Minh khi giành chính quyền toàn quốc

C. Nhiệm vụ khi giành chính quyền toàn quốc

D. Thi hành mười chính sách lớn của Việt Minh

Câu 8. Ngày 3/9/1945, Chính phủ lâm thời nước ta họp phiên đầu tiên đã nêu ra những nhiệm vụ cấp bách nào sau đây?

A. Phải phát động ngay một chiến dịch tăng gia sản xuất để chống đói

B. Mở ngay một chiến dịch chống nạn mù chữ

C. Tổ chức càng sớm càng tốt cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, thực hiện quyền tự do, dân chủ của nhân dân

D. Cả ba đáp án trên

Câu 9. Lớp học viết báo đầu tiên, lấy tên là lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng được tổ chức vào thời gian nào?

A. Tháng 7/1947

B. Tháng 4/1949

C. Tháng 6/1950

D. Tháng 1/1951

Câu 10. Bài hát Mười chín Tháng Tám là nguồn cổ vũ tinh thần của quân và dân ta, là sức mạnh lớn lao đập tan xích xiềng nô lệ. Bài hát do ai sáng tác, vào thời gian nào?

A. Nhạc sĩ Văn Cao, 2/9/1943

B. Nhạc sĩ Phạm Tuyên, 19/8/1944

C. Nhạc sĩ Xuân Oanh, 19/8/1945

D. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí, 2/9/1945

14. Đáp án cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo tuần 3

Câu 1: Đảng ra bản ''Tuyên ngôn về thời cuộc'' đăng trên báo Dân chúng, kêu gọi các đảng phái dân chủ của người Việt Nam, các đoàn thể, cá nhân và cả người nước ngoài đoàn kết trong Mặt trận dân chủ “để vì tự do, hoà bình và cơm áo mà tranh đấu phòng thủ xứ sở'' được ban hành vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 29/8/1938

B. Ngày 29/10/1938

C. Ngày 29/11/1938

D. Ngày 29/12/1938

Câu 2: “Tắt Đèn”, một trong những tác phẩm tiêu biểu của văn học hiện thực phê phán với nội dung nói về cuộc sống khốn khổ của tầng lớp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Đây là tác phẩm nổi tiếng của Nhà văn nào sau đây?

A. Nhà văn Ngô Tất Tố

B. Nhà văn Nguyễn Công Hoan

C. Nhà văn Nam Cao

D. Nhà văn Nguyên Hồng

Câu 3: Để thống nhất nhận thức trong Đảng về đường lối, chính sách của Đảng, nhất là về xây dựng Mặt trận dân chủ, về cuộc tranh cử, phê phán những quan điểm sai trái nhằm tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, năm 1939, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư của Đảng đã viết và cho xuất bản tác phẩm nào sau đây?

A. Tác phẩm “Đường Kách mệnh”

B. Tác phẩm “Vấn đề dân cày”

C. Tác phẩm “Tự chỉ trích”

D. Tác phẩm “Các quyền tự do dân chủ với nhân dân Đông Dương”

Câu 4: Sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp ở Đông Dương tiến hành khủng bố Đảng Cộng sản Đông Dương và các đoàn thể quần chúng. Trước tình hình đó, tại Hội nghị lần thứ sáu của Trung ương Đảng (tháng 11/1939) đã họp nhằm giải quyết vấn đề chuyển hướng chỉ đạo chiến lược trong tình hình mới. Hội nghị đã quyết định thành lập Mặt trận nào sau đây?

A. Mặt trận Việt Minh

B. Mặt trận Liên Việt

C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

D. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương

Câu 5: Nghị quyết của Hội nghị Trung ương tháng 11/1940 đã xác định những khẩu hiệu tuyên truyền nào cho các cuộc cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương?

A. Thành lập nhân dân cách mạng quân.

B. Đả đảo đế quốc chủ nghĩa Pháp, Nhật và các thế lực phản động ngoại xâm. Đả đảo phong kiến bản xứ phản lại quyền lợi dân tộc.

C. Quốc hữu hoá ngân hàng. Lập một quốc gia ngân hàng thống nhất.

D. Chính phủ giữ độc quyền ngoại thương.

Đáp án: A,B,C,D

Câu 6: Để chỉ đạo công tác tư tưởng, chính trị trong Đảng, năm 1942, Trung ương Đảng và Mặt trận Việt Minh đã quyết định xuất bản những tờ báo nào?

A. Cứu quốc

B. Cờ giải phóng

C. Việt Nam độc lập

D. Thanh niên

Câu 7: Trong năm 1941 và đầu năm 1942, đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết những tác phẩm nào sau đây?

A. Cách đánh du kích

B. Cách huấn luyện cán bộ quân sự

C. Lịch sử nước ta (diễn ca)

D. Địa lý Việt Nam

Câu 8: Cuối tháng 2/1943, Ban Thường vụ Trung ương họp để bàn bạc việc mở rộng Mặt trận thống nhất và đẩy mạnh việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Hội nghị đã đề ra một số quyết định gì về công tác tư tưởng trong Đảng?

A. Làm cho Đảng thống nhất về tư tưởng và hành động, đấu tranh chống các xu hướng sai lầm…

B. Các đảng bộ phải thảo luận kỹ những nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng.

C. Gây phong trào học tập chủ nghĩa Mác – Lênin mà nghiên cứu các vấn đề quân sự.

D. Mở các lớp huấn luyện ngắn ngày ở các cấp đảng bộ để đào tạo cán bộ

Đáp án: A,B,C,D

Câu 9: Năm 1943, Đảng đưa ra văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hoá, văn nghệ, phân tích đúng đắn tình hình đời sống văn hoá dưới ách Pháp - Nhật, vạch ra đường lối văn hoá cách mạng và những nhiệm vụ trước mắt, tiến tới xây dựng nền văn hoá dân tộc, nhân dân. Bạn cho biết, đó là văn kiện nào?

A. Tuyên ngôn độc lập

B. Đề cương hoá Việt Nam

C. Nghị quyết của toàn thể Ban Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương

D. Điều lệ tóm tắt của Đảng

Câu 10: Tiến quân ca là một bài hát do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác và được sử dụng làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bạn cho biết, bài hát được sáng tác năm nào?

A. Năm 1942

B. Năm 1943

C. Năm 1944

D. Năm 1945

15. Đáp án cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành tuyên giáo tuần 2

Câu hỏi dự thi tuần 2 (bắt đầu từ 10h ngày 30/3 đến 9h ngày 6/4/2020):

Câu 1. Bạn cho biết ai là người đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam?

A. Nguyễn Đức Cảnh.

B. Hà Huy Tập.

C. Nguyễn Ái Quốc.

D. Ngô Gia Tự.

Câu 2. Để thi hành chỉ thị của Quốc tế Cộng sản và quyết định của Hội nghị thành lập Đảng, cùng với việc thông qua các văn kiện quan trọng, Đảng ta đã xuất bản Tạp chí nào sau đây?

A. Tạp chí sinh hoạt nội bộ.

B. Tạp chí Đỏ.

C. Tạp chí Cộng sản.

D. Tạp chí sinh hoạt Đảng.

Câu 3. Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú khởi thảo được phát triển tư tưởng, đường lối từ cuốn sách nào?

A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

B. Bản án chế độ thực dân Pháp.

C. Đường Kách mệnh.

D. Nhật ký chìm tàu.

Câu 4. Sau Hội nghị Trung ương tháng 3-1937, Đảng đã cho xuất bản tài liệu nào nói về công tác tuyên truyền, cổ động; chủ trương phát triển mạnh mẽ công tác báo chí, xuất bản, phát hành, huấn luyện, đào tạo cán bộ?

A. Chung quanh vấn đề chính sách mới.

B. Chủ trương tổ chức mới của Đảng.

C. Tuyên ngôn về thời cuộc.

D. Tuyên ngôn về tình hình chung và đường lối, chủ trương của Đảng.

Câu 5. Đồng chí Hà Huy Tập viết tác phẩm nào nêu bật quá trình hoạt động của Đảng trong ba năm đầu mới thành lập?

A. Lược thảo Lịch sử phong trào cộng sản Việt Nam.

B. Lược thảo Lịch sử phong trào công nhân quốc tế.

C. Lược thảo Lịch sử phong trào cộng sản Đông Dương.

D. Lược thảo Lịch sử phong trào cộng sản thế giới.

Câu 6. “Cần phải gắn chặt công việc với tư­ tư­ởng và lề lối làm việc, vì mỗi công việc thành hay bại là đều do tư­ tưởng và lề lối làm việc đúng hay sai...”. Bạn cho biết câu nói này là của ai?

A. Nguyễn Ái Quốc.

B. Hồ Tùng Mậu.

C. Trần Phú.

D. Lê Hồng Phong.

Câu 7. Bạn cho biết trọng tâm của công tác tư tưởng thời kỳ 1930-1931 là gì?

A. Công tác tuyên truyền, cổ động.

B. Công tác giáo dục chính trị, đào tạo cán bộ tuyên huấn.

C. Công tác tuyên truyền và đào tạo cán bộ tuyên huấn.

D. Công tác báo chí, xuất bản.

Câu 8. Để khôi phục và phát triển phong trào cách mạng giai đoạn 1932-1935, Đảng đã công bố bản tài liệu nào?

A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

B. Những vấn đề cơ bản của cách mạng Đông Dương.

C. Lịch sử tóm tắt ba Quốc tế.

D. Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 9. Hội nghị Ban lãnh đạo hải ngoại của Đảng họp từ ngày 16 đến 21/6/1934 đã ra Nghị quyết về vấn đề nào sau đây?

A. Nghị quyết về tổ chức Bộ Tuyên truyền và công tác tuyên truyền.

B. Nghị quyết về thành lập Mặt trận nhân dân phản đế.

C. Nghị quyết về công tác tuyên giáo của Đảng.

D. Nghị quyết về công tác tuyên huấn của Đảng.

Câu 10. Năm 1938, Hội truyền bá quốc ngữ ra đời đã tạo nên sinh hoạt văn hóa có giá trị trong đời sống xã hội, giúp người lao động nghèo biết đọc, biết viết, góp phần phát triển tư tưởng tiến bộ trong nhân dân. Bạn cho biết phong trào truyền bá quốc ngữ giương cao khẩu hiệu nào sau đây?

A. Chữ quốc ngữ cho mọi nhà.

B. Chữ quốc ngữ cho mọi đối tượng.

C. Chữ quốc ngữ cho mọi thành phần.

D. Chữ quốc ngữ cho mọi người./.

Đánh giá bài viết
78 116.770
0 Bình luận
Sắp xếp theo