Đáp án 20 câu trắc nghiệm chương trình tổng thể 2018 môn Địa lí

Đáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí

Đáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí được Hoatieu chia sẻ trong bài viết dưới đây là gợi ý đáp án trắc nghiệm hướng dẫn chương trình GDPT 2018 môn Địa lí THPT. Với 20 câu trắc nghiệm môn Địa lí sẽ giúp bạn hiểu về đổi mới giáo dục phổ thông, thay sách giáo khoa môn Địa. Sau đây là nội dung chi tiết đáp án 20 câu trắc nghiệm chương trình tổng thể 2018 môn Địa lí, mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án trắc nghiệm 20 câu Địa lí THPT

1. Chọn phương án đúng nhất: Môn Địa lí thuộc lĩnh vực khoa học nào?

 1. Lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.Đáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí
 2. Lĩnh vực khoa học tự nhiên
 3. Thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục.
 4. Lĩnh vực khoa học xã hội.

2. Chọn phương án đúng nhất: Những năng lực nào không thuộc phát triển năng lực chuyên môn ?

 1. Năng lực vạn dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
 2. Năng lực tự học và tự chủ.Đáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí
 3. Năng lực nhận thức khoa học địa l
 4. Năng lực tìm hiểu địa lí

3. Chọn phương án đúng nhất: Đâu là điểm mới trong xây dựng chương trình môn Địa li?

 1. Xác định rõ hơn mối quan hệ với các môn học/hoạt động giáo dục khác.Đáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí
 2. Xác định hướng nghề nghiệp của học sinh.
 3. Xác định Địa li là môn học thuộc nhóm môn khoa học xã hội.
 4. Xác định Địa lí là môn tự chọn

4. Chọn phương án đúng nhất: Những điểm mới về cấu trúc và nội dung chương trình môn Địa lý 2018?

 1. Đảm bảo tính cơ bản, cập nhật, thực tiễn, khả thi coi trọng thực hành và vận dụng đảm bảo tinh kế thừa, lien thông; đề cao và tạo điều kiện cho dạy học tích hợp; có các chủ đề nâng cao ở mỗi cấp học.Đáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí
 2. Đảm bảo tính kế thừa với hệ thống kiến thức đồng tâm giữa các cấp học; tạo điều kiện cho dạy học tích hợp, có các chủ đề dạy học phản hoa ở các cấp học.
 3. Đàm bảo tính khả thi và liên thông giữa các cấp học; coi trong thực hành và vận dụng tạo điều kiện cho dạy học tích hợp và phân hoà có các chủ đề tích hợp ở mỗi cấp học.
 4. Đảm bảo tính kế thừa và hiện đại, coi trọng thực hành và vận dụng; tạo kiểu kiện cho dạy học tích hợp và phân hoá; có các chủ đề nâng cao ở mỗi lớp

5. Chọn phương án đúng nhất: Mục tiêu của chương trình môn Địa lí 2018

 1. Hình thành nhân cách công dân, có thái độ ứng xử dụng dẫn với môi trường tự nhiên, xã hội định hưởng nghề nghiệp.
 2. Giúp học phát triển năng lực địa lí, tình yêu quê hương, đất nước, có thái độ ứng xử dung dần với môi trường tự nhiên, xã hội, hình thành nhân cách công dân.
 3. Giúp học phát triển năng lực địa lí, co thái độ ứng xử dụng đắn với môi trường tự nhiên, xã hộ, hình thành phần cách công ban.
 4. Giúp học phát triển năng lực địa lí, tình yêu quê hương, đất nước; hình thành nhân cách công dân; định hướng nghề nghiệp, có thái độ ứng xử đúng đắn với môi trường tự nhiên xã hộiĐáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí

6. Chọn phương án đúng nhất: Năng lực đặc thù của môn Địa lí 2018 theo Chương trình Giáo dục phổ thông gồm năng lực nào sau đây?

 1. Nhận thức khoa học địa ; Văn dụng kiến thức, kĩ năng đã học; Giải quyết vấn đề và sang tạo
 2. Nhận thức khoa học địa lí, Tim hiểu địa lí, Giải quyết vấn đề và sáng tạo
 3. Nhận thức khoa học địa lí. Tìm hiểu da lị; Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học Đáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí
 4. Nhận thức khoa học da li; Tìm hiểu địa l; Dạy học tích hợp

7. Chọn phương án đúng nhất: Năng lực nhận thức thế giới theo quan điểm không gian không có biểu hiện nào sau đây?

 1. Phân tích được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với tự nhiên, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.
 2. Xác định được vị trí của một sự vật, hiện tượng địa lí trên bản đồ.
 3. Nhận xét được biểu đồ và giải thích; đọc hiểu các sơ đồ, mô hình địa lí.Đáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí
 4. Xác định và li giải được sự phân bố các đối tượng địa lin

8. Chọn phương án đúng nhất: “Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng địa li để giải quyết một số vấn đề thực tiến phù hợp với trinh độ học sinh và ứng xử phù hợp với môi trường sống" là biểu hiện của thành phần năng lực đặc thù của môn Địa lí nào sau đây?

 1. Vận dụng trí thức địa lí giải quyết một số vấn đề thực tiễnĐáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí
 2. Giải thích các hiện tượng và quá trình địa lí
 3. Thực hiện chủ đề học tập kham pha từ thực tiến
 4. Cập nhật thông tin và liên hệ thực tế

9. Chọn phương án đúng nhất: Tổ chức học tập ở thực địa thuộc thành phần năng lực đặc thù của môn Địa lí nào sau đây?

 1. Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
 2. Năng lực tìm hiểu địa líĐáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí
 3. Năng lực nhận thức khoa học Địa l
 4. Năng lực công nghệ

10. Chọn phương án đúng nhất: Chuyên để nào dưới đây không thuộc các chuyên để học tập trong Chương trình môn Địa lý THPT 2018?

 1. Một số vấn đề về du lịch thế giới
 2. Phát triển vùng
 3. Đô thị: Lịch sử và hiện tạiĐáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí
 4. Biến đổi khí hậu

11. Chọn phương án đúng nhất: Ý nào dưới đây thể hiện đầy đủ nhất những điểm mới về cấu trúc chương trình và nội dung môn học Địa lý cấp THPT bản hành kèm theo Chương trình Giáo dục phổ thống tổng thể 2018?

 1. Thiết kế các chuyên để học tập; đảm bảo tính cập nhật, hiện đại; thiết kế các chuyên để dạy học.
 2. Coi trong thực hành, thiết kế các chuyên để dạy học: thiết kế theo quan điểm dạy học tích họp; có tính khả thi.Đáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí
 3. Thiết kế các chuyên để học tập, đảm bảo tinh cấp nhất, hiện đại; thiết kế theo quan điểm dạy học tích hợp.
 4. Coi trong thực hành; đảm bảo tính cập nhật; thiết kế theo quan điểm dạy học tích hợp: có tính khả thi.

12. Chọn phương án đúng nhất: Điểm mới về nội dung thực hành trong Chương trình môn học Địa lí 2018 thể hiện ở sự thay đổi nào sau đây?

 1. Tăng thời lượng và đa dạng hóa nội dung thực hànhĐáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí
 2. Chú trong sử dụng bản đồ địa lí
 3. Coi trọng thực hành; chủ trong dạy học tích hợp
 4. Tổ chức học tập ở thực địa.

13. Chọn phương án đúng nhất: Chương trình môn học Địa lí THPT 2018 đã nêu định hưởng nào sau đây để phát triển thành phần năng lực nhận thức khoa học địa lí cho học sinh ?

 1. Tăng cường khai thác Internet trong học tập, tổ chức cho học sinh học tập ngoài thực địa, trong môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội địa phương.
 2. Tạo cơ hội để học sinh tiếp cận với các tình huống thực tiễn, thực hiện các chủ đề học tập khám pha từ thực tiễn
 3. Tạo cơ hội để học sinh cơ hội huy động những hiểu biết, kinh nghiệm sẵn có để tham gia hình thành kiến thức mới.Đáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí
 4. Tăng cường sử dụng các bài tập đòi hỏi văn dụng kiến thức thực tế và tư duy phản biện, sáng tao.

14. Chọn phương án đúng nhất: “Tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, gắn bài học địa lí với thực tiễn địa phương, đất nước, thế giới; vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề về môi trường, kinh tế - xã hội tại địa phương, từ đó phát triển nhận thức, kĩ năng, hình thành phẩm chất, năng lực đặc thù và năng lực chung.” Đây là một trong những định hướng chung về:

 1. Phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu
 2. Nội dung dạy học địa lí
 3. Phương pháp giáo dục môn địa líĐáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí
 4. Phương pháp hình thành, phát triển các năng lực chung

15. Chọn phương án đúng nhất: Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về đặc điểm của đánh giá trong dạy học theo tiếp cận năng lực?

 1. Mục đích của đánh gia là nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học sinh để điều chỉnh việc dạy của GV và việc học của học sinh
 2. Tập trung đánh gia việc vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ để giải quyết các vấn đề trong tình huống của học tập và thực tiễn,
 3. Chỉ chú trọng đánh giá tổng kết để đánh giá mức độ đạt được kết quả đầu ra cuối cùng theo yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình Giáo dục phổ thông.Đáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí
 4. Căn cứ để đánh giá là các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong chương trình tổng thể và chương trình môn Địa lí.

16. Chọn phương án đúng nhất: Sự khác nhau giữa đánh giá trong dạy học theo tiếp cận nội dung và đánh giá trong dạy học theo định tiếp cận năng lực thể hiện ở:

 1. Trong đánh giá theo định hướng nội dung học sinh thực hiện được nhiệm vụ cang khóc càng phức tạp hơn sẽ được coi là có năng lực cao hơn, trong khi đánh gia theo định hưởng năng lực, càng đạt được nhiều đơn vị kiến thức, kĩ năng thi càng được coi là có năng lực cao hơn.
 2. Danh gia trong dạy học theo tiếp cận nội dung chú trọng đánh giá việc vận dụng kiến thức, kĩ năng, giá trị vào các bối cảnh thực tiễn, trong khi đánh giá theo định hướng năng lực chủ trong đánh giá các nội dung đã được học tập trong nhà trường.
 3. Đánh giá trong dạy học theo tiếp cận nội dung chú trọng đánh giả ở mọi thời điểm của qua trình dạy học, trong khi đánh gia theo định hướng năng lực chỉ chú trọng đánh giá kết quả đầu ra cuối cùng đạt được.
 4. Mục đích của đánh gia trong dạy học theo tiếp cận năng lực chủ trọng khả năng HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống, trong khi đánh giá trong dạy học theo tiếp cận nội dung chủ trong xác định kiến thức, kĩ năng đã học.Đáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí

17. Chọn phương án đúng nhất: Nhận định nào sau đây không đúng về cách thức tổ chức dạy học theo chương trình môn Địa lí 2018?

 1. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, gắn bài học Địa lí với các vấn đề thực tiễn.
 2. Chú trọng rèn luyện các kĩ năng phát hiện vấn đề, lập kế hoạch nghiên cứu, giải quyết vấn đề, đề xuất giải pháp...
 3. Lựa chọn các phương pháp, kĩ thuật dạy học tạo ra sự tương tác nhằm hình thành và phát triển kiến thực cho người học.Đáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí
 4. Đề cao hoạt động học tập của người học thông qua việc thiết kế bài học thành các chuỗi hoạt động học tập,

18. Chọn phương án đúng nhất: Các vấn đề cơ bản về phương pháp kiểm tra đánh giá chương trình mỗn Địa lí 2018?

 1. Đánh gia theo quá trình, kết hợp các hình thức và phương pháp đánh giá.Đáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí
 2. Đa dạng hoa về phương pháp đánh gia
 3. Đánh giá kết quả học tan là một quá trình,
 4. Đa dạng hoa hình thức đánh giá.

19. Chọn phương án đúng nhất: Cách thiết kế kế hoạch dạy học và đánh giá theo chương trình môn Địa lí 2018 cần đảm bảo?

 1. Vận dụng các PPDH phù hợp, tích cực hóa hoạt động cho học sinh,Đáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí
 2. Xác định mục tiêu rõ ràng, phù hợp với yêu cầu cần đạt.
 3. Thể hiện rõ các bước tiến hành trong hoạt động học tập.
 4. Thiết kế được công cụ đánh gia học tập cho học sinh.

20. Chọn phương án đúng nhất: Loại hình kiến thức đóng vai trò là cơ sở để khái quát lên kiến thức địa lí lí thuyết?

 1. Khái niệm, mối liên hệ nhân quả, quá trình, quy luật địa lí.
 2. Sự vật, hiện tượng, biểu tượng địa líĐáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí
 3. Phương pháp học tập, nghiên cứu địa li
 4. Hiểu biết, kinh nghiệm cá nhân

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 201
0 Bình luận
Sắp xếp theo