Thông báo 577/TB-UBND Hà Nội về việc triển khai sử dụng mẫu giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội

Hà Nội bỏ quy định người đi đường phải có 'lịch trực, lịch làm việc'

Ngày 10/8 năm 2021 Ủy ban nhan dân thành phố Hà Nội đã có thông báo hỏa tốc số 577/TB-UBND về việc triển khai Công văn 2562/UBND-KT Hà Nội siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo đó, trên cơ sở thực tiễn triển khai và tiếp thu ý kiến của người dân khi thực hiện các quy định về giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công diện số 18 của UBND thành phố. Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có một số ý kiến chỉ đạo mới về thực hiện kiểm tra giấy đi đường của người dân, người lao động đi làm trong thời gian giãn cách như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_______

Số: 577/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc triển khai các chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 2562/UBND-KT ngày 07/8/2021.

______________

Với tinh thần quán triệt, thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả, kiên quyết y êu cầu người dân “ ai ở đâu thì ở đó ” tại Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021, Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố, ngày 07/8/2021, UBND Thành phố ban hành Công văn số 2562/UBND-KT nhằm giảm lượng người ra đường, tận dụng khoảng thời gian “vàng" để thực hiện truy vết, khoanh vùng các ổ dịch và các nguồn có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Tuy nhiên, sau khi ban hành, một số nội dung tại văn bản chưa được các cơ quan, đơn vị thống nhất cách hiểu dẫn đến còn lúng túng trong triển khai thực hiện, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, doanh nghiệp cũng như yêu cầu phòng chống dịch bệnh.

Trên cơ sở thực tiễn triển khai tại các địa bàn và tiếp thu ý kiến phản hồi từ người dân, cộng đồng doanh nghiệp và qua phản ánh của các cơ quan truyền thông, UBND Thành phố làm rõ và yêu cầu thực hiện việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố như sau:

1. Người đi đường xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) kèm theo Giấy đi đường (mẫu Giấy đi đường đã được ban hành kèm theo Công văn số 2434/UBND-KT ngày 29/7/2021).

2. Đối với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội Trung ương trên địa bàn Thành phố; Cơ quan ngoại giao, Tổ chức quốc tế trên địa bàn Thành phố; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội thuộc Thành phố: Người đứng đầu đơn vị cấp Giấy đi đường và chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch (như đã nêu tại Mục 2 và Mục 3 Công văn số 2562/UBND-KT ngày 07/8/2021).

3. Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty; doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn thành phố đã nêu tại Mục 5 của Công văn số 2562/UBND-KT ngày 07/8/2021: Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị cấp Giấy đi đường cho người lao động và chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch.

Để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về giãn cách của các đơn vị trên địa bàn và tiến hành hậu kiểm khi cần thiết, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp danh sách người lao động của đơn vị cần lưu thông trên đường, kèm theo phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo các yêu cầu và quy định về phòng chống dịch và gửi đến UBND cấp phường, xã để được xác nhận (người đi đường không cần xuất trình các giấy tờ này).

Việc xác nhận của UBND cấp phường, xã cần được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, theo hình thức trực tuyến, thư điện tử hoặc qua đường bưu điện, đảm bảo không tập trung đông người tại trụ sở. Đối với các trường hợp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động cần bố trí nhiều lao động đến làm việc. UBND cấp phường, xã chủ động phối hợp, cử cán bộ xuống làm việc trực tiếp với đơn vị tại địa điểm để thống nhất phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng chống dịch và xác nhận danh sách người lao động cần lưu thông trên đường, làm cơ sở để Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị cấp Giấy đi đường cho người lao động.

4. Các lực lượng, các chốt kiểm soát thực hiện nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát và liên thông thông tin để phát hiện, nhắc nhở, kiến nghị xử lý các đơn vị cấp Giấy đi đường không đúng đối tượng, không đúng mục đích trong thời gian giãn cách. Yêu cầu các lực lượng thực hiện tốt, linh hoạt, tránh gây ùn tắc, mất an toàn trong phòng, chống dịch và trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân.

5. Yêu cầu UBND cấp quận, huyện, cấp phường, xã không được quy định phát sinh thêm các thủ tục, giấy tờ gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân. Trong quá trình tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và hậu kiểm, trường hợp có khó khăn vướng mắc cần kịp thời báo cáo UBND Thành phố để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

UBND Thành phố trân trọng thông tin và đề nghị các tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội Trung ương trên địa bàn Thành phố;

- Cơ quan ngoại giao; Tổ chức quốc tế trên địa bàn Thành phố;

- UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố;

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn;

- Các Doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn Thành phố;

- VPUB: CVP, các PCVP; Các phòng, ban;

- Lưu: VT, KT.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Anh Dũng

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
5 488
0 Bình luận
Sắp xếp theo