Tải phụ lục thông tư 01 2024 TT BKHĐT file word

Tải phụ lục Thông tư 01 2024 TT BKHĐT 

Ngày 15/2/2024 Bộ kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01 2024 TT BKHĐT về hướng dẫn đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là các phụ lục và biểu mẫu về hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sau đây là nội dung chi tiết các phụ lục Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT, mời các bạn cùng tham khảo. Để download phụ lục Thông tư 01 2024 TT BKHĐT, mời các bạn sử dụng file tải về trong bài.

Phụ lục Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Phụ lục 1A: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Phụ lục 1B: Mẫu Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Phụ lục 2A: Mẫu Kết quả đối chiếu tài liệu (đối với tất cả các gói thầu)

Phụ lục 2B: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, phi tư vấn áp dụng thương thảo hợp đồng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 của Luật Đấu thầu)

Phụ lục 2C: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn)

Phụ lục 3: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Phụ lục 4: Mẫu Bản cam kết

Phụ lục 5: Phiếu đăng ký thông tin văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu

Phụ lục 6: Phiếu thông báo thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam

Phụ lục 7: Phiếu thông báo thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Phụ lục 8: Một số hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu

Phụ lục 1A

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

[TÊN BÊN MỜI THẦU]

Số: _____ /_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____, ngày____tháng____năm____

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu…

[ghi tên gói thầu trong KHLCNT được duyệt]

(đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Kính gửi: [ghi tên Chủ đầu tư]

1. Căn cứ pháp lý

Nêu các căn cứ pháp lý có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu.

2. Nội dung gói thầu

Theo KHLCNT, Bên mời thầu điền các nội dung liên quan đến gói thầu như sau:

- Tên gói thầu;

- Giá gói thầu;

- Nguồn vốn;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu;

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu;

- Loại hợp đồng;

- Thời gian thực hiện gói thầu;

- Tùy chọn mua thêm (nếu có).

3. Quá trình thực hiện

a) Bên mời thầu tóm tắt quá trình thực hiện theo bảng sau:

Stt

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

2

Đăng tải KHLCNT

[Ghi ngày đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia]

3

Mời thầu

3.1

Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT

[ghi số E-TBMT và thời điểm đăng tải]

3.3

Làm rõ E-HSMT (nếu có)

[Ghi ngày làm rõ, số văn bản làm rõ (nếu có) của văn bản yêu cầu làm rõ của nhà thầu và văn bản làm rõ E-HSMT của Bên mời thầu]

3.4

Sửa đổi E-HSMT (nếu có)

[Ghi thời gian, số, ngày ban hành văn bản sửa đổi]

3.6

Thời điểm đóng thầu

[Ghi thời điểm đóng thầu]

4

Mở thầu

4.1

Thời gian mở thầu

[Ghi thời gian hoàn thành mở thầu]

4.2

Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)

[Ghi các vấn đề và cách xử lý]

5

Đánh giá HSĐXKT

5.1

Thời gian đánh giá E-HSĐXKT

[Ghi thời gian đánh giá E-HSĐXKT từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm trình phê duyệt kết quả đánh giá về kỹ thuật]

b) Các vấn đề trong quá trình đánh giá E-HSĐXKT, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống;

c) Kết luận của tổ chuyên gia về danh sách nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật;

d) Ý kiến của Bên mời thầu về các nội dung đánh giá nêu trong báo cáo của tổ chuyên gia, ý kiến của tổ chuyên gia;

đ) Nhận xét của Bên mời thầu về việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch. Trường hợp chưa bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, phải nêu rõ lý do và đề xuất biện pháp xử lý; những nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có); đề xuất biện pháp xử lý.

4. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSĐXKT, _______ [ghi tên Bên mời thầu] kiến nghị _______ [ghi tên Chủ đầu tư] phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu _______ [ghi tên gói thầu theo KHLCNT]:

[Liệt kê:

- Các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật;

- Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật.]

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổ chức thẩm định (để thẩm định);

- Lưu: VT,

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA

BÊN MỜI THẦU

(ký tên, đóng dấu (nếu có))

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 3.235
0 Bình luận
Sắp xếp theo