Quyết định số 1597/QĐ-TTG

Quyết định số 1597/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 1597/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh
thành phố Hồ Chí Minh
----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường Đại học;

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 63/TTr-BGDĐT ngày 12 tháng 02 năm 2009 và Tờ trình số 625/TTr-BGDĐT ngày 07 tháng 9 năm 2009 về việc thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục Đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 và hoạt động theo Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPBCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UB Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên
và Nhi đồng của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ản
thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, VGVX (5b). XH
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

Đánh giá bài viết
1 44
0 Bình luận
Sắp xếp theo