Quyết định 1440/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Quyết định 1440/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Quyết định 1440/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/7/2016. Theo đó, Quyết định phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương gồm các ông, bà có tên trong danh sách dưới đây, mời các bạn tham khảo.

Thông tư 02/2015/TT-NHNN hướng dẫn thi đua khen thưởng ngành Ngân hàng

Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

Thông tư 26/2015/TT-BCT quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Công thương

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1440/QĐ-TTgHà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ 2016 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 168/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng;

3. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng;

5. Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;

6. Ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên;

7. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;

8. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

9. Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên;

11. Ông Thào Xuân Sùng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên;

12. Bà Lâm Phương Thanh, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên;

14. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên;

15. Ông Lại Xuân Môn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên;

16. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên;

17. Ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên;

18. Ông Vương Văn Đỉnh, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ủy viên;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:THỦ TƯỚNG
 • Như Điều 1;
 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;
 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 • Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
 • Văn phòng Tổng Bí thư;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
 • Văn phòng Quốc hội;
 • Tòa án nhân dân tối cao;
 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
 • Kiểm toán nhà nước;
 • Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
 • Ngân hàng Chính sách xã hội;
 • Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
 • Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 • Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
 • Lưu: VT, TCCV (3b).
Nguyễn Xuân Phúc
Đánh giá bài viết
1 198
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo