Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình - QCVN 06:2022/BXD

Quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2022/BXD vừa được Bộ xây dựng ban hành tại Thông tư 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022. 

Thông tư Thông tư 06/2022/TT-BXD sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 16/1/2023 và thay thế cho Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 về ban hành QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

Quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Ban hành kèm theo QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình là các quy định về phân loại kỹ thuật về cháy, đảm bảo an toàn cho người, ngăn chặn cháy lan, cấp nước chữa cháy, chữa cháy và cứu nạn...

QCVN 06:2022/BXD
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

National Technical Regulation on Fire Safety of Buildings and Constructions

MỤC LỤC

1. QUY ĐỊNH CHUNG

2. PHÂN LOẠI KỸ THUẬT VỀ CHÁY

3. BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO NGƯỜI

4. NGĂN CHẶN CHÁY LAN

5. CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY

6. CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN

.......................

Nội dung chi tiết QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình mời các bạn xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 510
0 Bình luận
Sắp xếp theo