Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND - Mức thu phí mới với ô tô đỗ tạm tại lòng lề đường từ 1/6

Ngày 16/3, HĐND Tp. Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Theo đó mức phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh mức cao nhất là 40.000 đồng/xe/lượt/giờ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2018/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI LÒNG ĐƯỜNG ĐỂ ĐỖ XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

(Từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 3 năm 2018)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 905/TTr-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường đ đ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 107/BC-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ bảy (kỳ họp bất thường).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

a) Đối tượng nộp phí: Tất cả các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện xe ô tô có sử dụng ứng dụng công nghệ thông minh trong việc quản lý đỗ xe và thu phí.

- Các chủ phương tiện xe ô tô không sử dụng ứng dụng công nghệ thông minh trong việc quản lý đỗ xe và thu phí thì không được phép đỗ xe dưới lòng đường (đối với các tuyến đường có thu phí); các trường hợp này phải đỗ xe trong các bãi xe hoặc tầng hầm các chung cư, cao ốc văn phòng, Trung tâm thương mại.

- Phương tiện xe ô tô được đỗ xe trên lòng đường có thu phí bao gồm:

+ Xe ô tô đến 16 chỗ ngồi

+ Xe tải có tải trọng 2,5 tấn

- Khung giờ đỗ xe từ 6 giờ 00 đến 24 giờ 00, không thu phí các trường hợp đỗ xe ngoài khung giờ này. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông thực tế của các tuyến đường có thu phí, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thời gian đỗ xe cụ thể.

b) Phạm vi áp dụng: Lòng đường của một số tuyến đường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng để đỗ xe ô tô có thu phí.

2. Mức thu phí:

Đơn vị tính: Đồng/xe/lượt/giờ

Nội dung

Giờ 1

Giờ 2

Giờ 3

Giờ 4

Mỗi giờ từ giờ 5 trở đi

Xe ô tô đến 9 chỗ và xe tải có tải trọng 1,5 tấn

- Khu vực 1 (Quận 1, Quận 3, Quận 5)

25.000

25.000

30.000

30.000

35.000

- Khu vực 2 (Quận 10, Quận 11)

20.000

20.000

25.000

25.000

30.000

Xe ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ và xe tải có tải trọng > 1,5 tấn và 2,5 tấn

- Khu vực 1 (Quận 1, Quận 3, Quận 5)

30.000

30.000

35.000

35.000

40.000

- Khu vực 2 (Quận 10, Quận 11)

25.000

25.000

30.000

30.000

35.000

Trong đó một lượt xe là một lần xe vào, xe ra tại vị trí đỗ xe. Một lượt tối đa không quá 1 giờ (60 phút), quá thời gian 60 phút thu thêm các lượt tiếp theo.

Nếu phát sinh thêm các tuyến đường được phép đỗ xe trên lòng đường thuộc địa bàn các khu vực 1 và 2 sẽ áp dụng mức phí nêu trên, trường hợp phát sinh các tuyến đường thuộc các quận không nằm trong các khu vực nêu trên sẽ áp dụng mức thu phí của khu vực 2.

3. Quản lý phí và sử dụng nguồn thu:

a) Đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí:

- Đơn vị được thành phố giao quyền thu hộ phí là đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ quản lý đỗ xe và thu phí - thực hiện chức năng quản lý giám sát điều hành, quản lý giao dịch.

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn tất đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ quản lý đỗ xe và thu phí trước ngày 31 tháng 12 năm 2018. Trong thời gian triển khai thực hiện đấu thầu và hoàn tất lắp đặt thiết bị công nghệ quản lý đỗ xe và thu phí, cho phép Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan làm việc với đơn vị cung cấp công nghệ quản lý đỗ xe và thu phí thí điểm tại 3 tuyến đường của Quận 1 để triển khai áp dụng công nghệ quản lý đỗ xe và thu phí với mức thu tại Khoản 2 Điều này cho các tuyến đường được đỗ xe có thu phí còn lại.

- Đơn vị phối hợp trong quy trình quản lý đỗ xe và thu phí là: Ủy ban nhân dân các quận có tuyến đường thu phí.

b) Hình thức thanh toán:

Người đỗ xe thanh toán qua các hình thức: Nhắn tin trừ tiền trong tài khoản điện thoại, thẻ thanh toán quốc tế, thẻ thanh toán nội địa, các phương thức có sử dụng công nghệ hoặc nạp tiền qua trụ thu tiền tự động, không sử dụng tiền mặt theo mức phí tại bảng kê nêu trên.

Ghi chú: Hình thức nạp tiền qua trụ thu tiền tự động sẽ được nghiên cứu và triển khai áp dụng trong năm 2019.

c) Sử dụng nguồn thu:

- Trong thời gian Hội đồng nhân dân thành phố chưa quy định tỷ lệ phần trăm trích để lại cho tổ chức thu phí, giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai làm việc với các nhà mạng, đơn vị cung cấp giải pháp, Ủy ban nhân dân các quận liên quan để xác định chi phí, cách thức thanh toán giữa các đơn vị có liên quan; quyết định chi phí, quy trình thanh toán để áp dụng chi trả cho các đơn vị từ thời điểm áp dụng công nghệ quản lý đỗ xe và thu phí để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

- Số thu phí nộp ngân sách được xác định trên nguyên tắc tổng số thu sau khi trừ chi phí các bộ phận có liên quan (các chi phí cho các nhà mạng, chi phí cho đơn vị cung cấp giải pháp và chi phí của các quận) phần còn lại được nộp vào ngân sách thành phố để duy tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Sau thời gian áp dụng 6 tháng, khi có đầy đủ dữ liệu chi phí và số thu, Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định tỷ lệ phần trăm trích để lại cho các đơn vị có liên quan (trong quy trình áp dụng công nghệ quản lý đỗ xe và thu phí).

d) Đăng ký, kê khai, thu, nộp, quyết toán phí:

Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Chương II Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí và quy định của các văn bản liên quan.

đ) Công khai chế độ thu phí:

Thực hiện niêm yết công khai tại địa điểm thu và công khai trên trang thông tin điện tử của các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí về tên phí, mức thu, phương thức thu và các văn bản quy định thu phí.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố:

1. Triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo thu đúng, thu đủ, công khai, minh bạch và kịp thời.

2. Chỉ đạo đồng bộ các sở, ngành chức năng thành phố, Ủy ban nhân dân các quận tăng cường quản lý các tuyến đường được phép đỗ xe ô tô; tiếp tục xem xét, rà soát điều chỉnh, mở rộng các tuyến đường được phép đỗ xe ô tô cho phù hp với tình hình thực tế tại các địa phương, nhất là khu vực trung tâm hiện hữu thành phố (930 ha).

3. Tổ chức thực hiện đấu thầu, vận hành thu phí đảm bảo đúng đối tượng, thu đủ, công khai, minh bạch, tránh thất thoát và tiêu cực; đặc biệt không để phát sinh tình trạng các tổ chức, cá nhân lợi dụng chủ trương thí điểm của thành phố để tự thu phí đỗ xe ô tô sai quy định nhằm trục lợi trái pháp luật. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm.

4. Sớm ban hành quy chế phối hợp giữa đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ quản lý đỗ xe và thu phí với Ủy ban nhân dân các quận có tuyến đường được phép thu phí, trong đó quan tâm đến tỷ lệ trích để lại cho các tổ chức có liên quan đến việc thu phí này.

5. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì phát sinh cần điều chỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, Kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 16 tháng 3 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2018./.


Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Tổng Cục thuế;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ các quận;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Văn phòng HĐND thành phố: CVP, PVP, TP;
- Lưu: VT, (P.TH-Tú)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

Thuộc tính văn bản: Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND

Số hiệu01/2018/NQ-HĐND
Loại văn bảnNghị quyết
Lĩnh vực, ngànhThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Nơi ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành16/03/2018
Ngày hiệu lực01/06/2018
Đánh giá bài viết
1 106
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo