Công văn 4424/BHXH-ST hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Công văn 4424/BHXH-ST hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 4424/BHXH-ST về việc hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, theo đó người lao động sẽ được quyền bảo lưu thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp của mình và được cấp giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa hưởng bảo hiểm cho người lao động.

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp

Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

Số: 4424/BHXH-ST
V/v hướng dẫn bảo lưu thời
gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Ngày 01/10/2015, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ký Quyết định số 1035/QĐ-BHXH ban hành quy định về mẫu sổ BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Tuy nhiên, Luật Việc làm số 38/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 16/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Để đảm bảo thống nhất trong công tác quản lý khi thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động trước khi Quyết định số 1035/QĐ-BHXH có hiệu lực, BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện đối với trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) bị chấm dứt hưởng TCTN và trường hợp người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng TCTN như sau:

- Cơ quan BHXH cấp huyện nơi chi trả TCTN căn cứ quyết định hưởng TCTN hoặc quyết định chấm dứt hưởng TCTN của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện cấp Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN (mẫu số C15-TS) khi người lao động kết thúc đợt hưởng TCTN để ghi, xác nhận thời gian đóng BHTN bảo lưu.

- Khi người lao động tiếp tục tham gia BHXH, BHTN thì nộp Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN cho cơ quan BHXH để bảo lưu thời gian đóng BHTN chưa hưởng TCTN trên sổ BHXH để làm căn cứ tính hưởng TCTN lần sau. Thời gian đóng BHTN được bảo lưu là khoảng thời gian đóng BHTN tính từ tháng đóng BHTN cuối cùng trước khi hưởng TCTN.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo BHXH Việt Nam để kịp thời có hướng chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:
  • Như trên;
  • Tổng Giám đốc (để b/c);
  • Các Phó Tổng Giám đốc;
  • Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
  • Lưu: VT, ST(2b)
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

Đánh giá bài viết
1 731
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo