Công văn số 11/BHXH-CSXH 2023 về hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 97/2022/NĐ-CP

Công văn 11/BHXH-CSKH 2023

Ngày 04/01/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành ban hành Công văn 11/BHXH-CSKH về hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 97/2022/NĐ-CP.

Theo đó, Công văn này hướng dẫn cụ thể việc thu BHXH và thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động dôi dư quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 3 và khoản 5 Điều 13 Nghị định số 97/2022/NĐ-CP. Sau đây là nội dung chi tiết Công văn 11/BHXH-CSKH 2023, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Công văn 11/BHXH-CSKH

Nội dung Công văn 11/BHXH-CSKH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 97/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Căn cứ Nghị định số 97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 97/2022/NĐ-CP) và các quy định hiện hành của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về thu BHXH, cấp và quản lý sổ BHXH, hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh), BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân hướng dẫn BHXH cấp huyện, đơn vị sử dụng lao động, người lao động, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 97/2022/NĐ-CP và các văn bản của BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam hướng dẫn việc thu BHXH và thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động dôi dư quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 3 và khoản 5 Điều 13 Nghị định số 97/2022/NĐ-CP như sau:

1. Căn cứ thực hiện thu BHXH và giải quyết chế độ BHXH

Việc thu BHXH và giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 97/2022/NĐ-CP căn cứ danh sách lao động dôi dư nghỉ hưu đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp phê duyệt (Mẫu số 07, 08 ban hành kèm theo Nghị định số 97/2022/NĐ-CP) do đơn vị sử dụng lao động chuyển đến để thực hiện.

2. Về thu BHXH

Trường hợp người lao động quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 97/2022/NĐ-CP được Nhà nước đóng BHXH một lần cho số tháng còn thiếu để giải quyết chế độ hưu trí: BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân căn cứ quy định hiện hành của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế để thực hiện thu bổ sung một lần BHXH cho những tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí, tử tuất theo quy định; đồng thời, thực hiện ghi, xác nhận sổ BHXH theo quy định và ghi rõ nội dung tại sổ BHXH như sau: “Đóng một lần cho thời gian còn thiếu theo Nghị định số 97/2022/NĐ-CP, thời gian là ... tháng, thời điểm đóng đủ là ngày ... tháng ... năm ...”.

3. Về giải quyết chế độ hưu trí

Việc giải quyết chế độ hưu trí thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 3 Nghị định số 97/2022/NĐ-CP.

a) Thời điểm hưởng lương hưu của người lao động như sau:

+ Đối với người nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 3 Nghị định số 97/2022/NĐ-CP: Là thời điểm hưởng lương hưu được ghi tại văn bản chấm dứt hợp đồng lao động do người sử dụng lao động lập khi đã đủ điều kiện theo quy định và thể hiện tại Danh sách đã được phê duyệt.

+ Đối với người lao động nghỉ hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 97/2022/NĐ-CP: Là từ tháng đóng đủ BHXH cho những tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất.

b) Hồ sơ giải quyết hưởng lương hưu bao gồm:

- Sổ BHXH;

- Văn bản chấm dứt hợp đồng lao động của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

- Danh sách người nghỉ hưu đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (Mẫu số 07, 08 ban hành kèm theo Nghị định số 97/2022/NĐ-CP) do đơn vị sử dụng lao động chuyển đến.

Bổ sung vào phần căn cứ trong Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng (mẫu số 07A-HSB) dòng: “Căn cứ Nghị định số 97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ”, đồng thời thay cụm từ “Hưu trí” tại góc trên bên phải quyết định bằng cụm từ “HƯU TRÍ - NĐ 97”.

4. Báo cáo tình hình thực hiện

BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân báo cáo tình hình thực hiện thu BHXH và giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với người lao động dôi dư theo quy định tại Nghị định số 97/2022/NĐ-CP (Mẫu số 14-NĐ97 ban hành kèm theo công văn này) về BHXH Việt Nam định kỳ ngày 10/01 của năm liền kề và theo yêu cầu.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân

Để thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân căn cứ vào quy định của pháp luật về BHXH, Nghị định số 97/2022/NĐ-CP, hướng dẫn nghiệp vụ của BHXH Việt Nam, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương giải quyết chế độ BHXH cho người lao động kịp thời, đúng quy định.

5.2. Ban Thực hiện chính sách BHXH

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện văn bản này.

5.3. Trung tâm Công nghệ thông tin

Căn cứ quy định của chính sách và hướng dẫn tại văn bản này để điều chỉnh bổ sung phần mềm nghiệp vụ liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với người lao động quy định tại Nghị định số 97/2022/NĐ-CP; triển khai và hướng dẫn thực hiện phần mềm nghiệp vụ đến BHXH tỉnh, cụ thể:

- Cập nhật để phần mềm nghiệp vụ ghi rõ nội dung tại sổ BHXH như sau: “Đóng một lần cho thời gian còn thiếu theo Nghị định số 97/2022/NĐ-CP, thời gian là ... tháng, thời điểm đóng đủ là ngày ... tháng ... năm …”.

- Bổ sung các nội dung tại Hệ thống quản lý chính sách, cụ thể:

+ Bổ sung chức năng xét duyệt chế độ hưu trí đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 97/2022/NĐ-CP;

+ Bổ sung mẫu Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng (mẫu số 07A-HSB) như hướng dẫn tại điểm b khoản 3 nêu trên.

+ Bổ sung Mẫu số 14-NĐ97 để BHXH tỉnh, thành phố cập nhật việc thu BHXH và giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với người lao động dôi dư, báo cáo BHXH Việt Nam.

+ Bổ sung chức năng tổng hợp việc thu BHXH và giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với người lao động dôi dư theo Mẫu số 14 ban hành kèm theo Nghị định số 97/2022/NĐ-CP để báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ hàng năm và theo yêu cầu.

- Điều chỉnh các phần mềm nghiệp vụ liên quan đáp ứng quy định tại văn bản này.

5.4. Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hội đồng quản lý BHXH;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hùng Sơn

Mẫu số 14-NĐ97

CƠ QUAN CẤP TRÊN
BẢO HIỂM XÃ HỘI…

BÁO CÁO KẾT QUẢ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG DÔI DƯ NĂM ...
(ban hành kèm theo Công văn số 11/BHXH-CSXH ngày 04 tháng 01 năm 2023 của BHXH Việt Nam)

STT

Mã cơ quan BHXH

Mã đơn vị

Tên doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại

Theo phương án được duyệt

Kết quả thực hiện

Số lao động dôi dư nghỉ hưu trước độ tuổi quy định (người)

Lao động dôi dư đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thiếu thời gian đóng BHXH

Số lao động dôi dư nghỉ hưu trước độ tuổi quy định (người)

Lao động dôi dư đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thiếu thời gian đóng BHXH

Số người

Đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí, tử tuất

Số người

Đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí, tử tuất

Số tháng còn thiếu (tháng)

Số tiền phải đóng (đồng)

Số tháng còn thiếu đã thu (tháng)

Số tiền đã thu (đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

2

3

….

Tổng


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


TỔ TRƯỞNG/TRƯỞNG
PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

.…, ngày ... tháng .... năm ...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Trách nhiệm lập mẫu: Tổ giải quyết chế độ BHXH/Phòng Chế độ BHXH

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Bảo hiểm xã hội được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bảo hiểm xã hội Việt NamNgười ký:Lê Hùng Sơn
Số hiệu:11/BHXH-CSKHLĩnh vực:Bảo hiểm
Ngày ban hành:04/01/2023Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 57
0 Bình luận
Sắp xếp theo