Công văn 4322/UBND-KGVX Hà Nội 2021 tiếp tục dạy học trực tiếp cho học sinh một số khối lớp tại các quận, huyện, thị xã

Công văn số 4322 2021 Hà Nội về việc cho học sinh đi học lại

Công văn số 4322/UBND-KGVX vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 2/12/2021 về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh một số khối lớp tại các quận, huyện, thị xã.

Theo đó, học sinh khối lớp 10, 11, 12 sẽ được đi học trực tiếp từ ngày 6/12/2021 căn cứ vào mức độ dịch của các quận huyện nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Sau đây là nội dung chi tiết Công văn số 4322/UBND-KGVX, mời các bạn cùng tham khảo.

Hà Nội: Hỏa tốc bỏ quy định 14 ngày không có F0 mới được mở cổng trường

Ngày 3/12, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh THPT, trong đó bỏ nội dung 14 ngày địa bàn không có F0 mới được mở cửa.
Văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã; Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã và các trường THPT cũng như Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thông báo, học sinh lớp 10,11, 12 sẽ ở trên địa bàn phường, xã, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 được trở lại trường học tập.

Như vậy, so với tờ trình 4905 của Sở GD&ĐT Hà Nội gửi UBND TP và được phê duyệt trước đó 1 ngày, Hà Nội đã bỏ quy định: “Xã, phường, thị trấn tại 30 quận, huyện, thị xã trải qua 14 ngày tính đến thời điểm 30/11 không có F0 trong cộng đồng cho phép học sinh đi học”.

Ngoài ra, Hà Nội yêu cầu những trường có học sinh cư trú trên nhiều địa bàn khác nhau cần nắm rõ thông tin của học sinh, cấp độ dịch và quy định cho đi học trở lại của địa phương nơi học sinh cư trú để bố trí linh hoạt giữa học trực tiếp và trực tuyến. Cụ thể, những địa bàn có nguy cơ cao, mức độ dịch ở cấp độ 3, 4 trường bố trí học trực tuyến.

Trong quá trình dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 cấp quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xem xét, cho dừng việc học trực tiếp để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo hiệu trưởng các trường THPT việc bỏ quy định 14 ngày không có F0 trong cộng đồng sẽ hợp lý hơn nếu không với tình hình dịch như hiện nay các trường sẽ khó có thể mở cửa. Trước đó, hiệu trưởng các trường như: THPT Kim Liên, THPT Chương Mỹ A, THPT Khương Đình…đều cho biết, nếu áp điều kiện 14 ngày không có F0 trong cộng đồng, trường lo không đủ điều kiện. Trong khi đó, các điều kiện khác như: giáo viên tiêm đủ 2 mũi, vệ sinh cơ sở vật chất…đều đảm bảo.

Công văn số 4322/UBND-KGVX

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
_________

Số: 4322/UBND-KGVX
V/v: Tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh một số khối lớp tại các quận, huyện, thị xã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Y tế;

- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 581-TB/TU ngày 01/12/2021, xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 4095/TTr-SGDĐT ngày 26/11/2021 về việc cho học sinh khối lớp 10, lớp 11, lớp 12 của các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trở lại trường học sau sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19 (bản chụp gửi kèm theo).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

Thống nhất đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 4095/TTr-SGDĐT ngày 26/11/2021.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế tổ chức kiểm tra, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã (xã/phường/thị trấn) trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở giáo dục theo văn bản số 3807/UBND-KGVX ngày 31/10/2021 của UBND Thành phố và Hướng dẫn liên ngành số 3668/HDLN-SGDĐT-SYT ngày 25/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế; đảm bảo sẵn sàng, an toàn tuyệt đối khi tổ chức dạy học trực tiếp.

- Những trường có học sinh cư trú trên nhiều địa bàn khác nhau cần nắm rõ thông tin của học sinh, cấp độ dịch và quy định cho đi học trở lại của địa phương nơi học sinh cư trú để bố trí linh hoạt giữa học trực tiếp và học trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh.

- Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã (xã /phường/thị trấn) căn cứ vào mức độ an toàn dịch COVID-19 quyết định, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, có các biện pháp ứng phó với các tình huống cụ thể để phòng, chống dịch COVID-19, chịu trách nhiệm trước Thành phố việc đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đồng chí Bí thư Thành ủy;

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Quận, Huyện, Thị ủy;

- VPUB: CVP, các Phó Chánh Văn phòng;

- Các phòng: KGVX, NC, TKBT;

- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Chử Xuân Dũng

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

Số: 4095/ TTr-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc cho học sinh khối lớp 10,11,12 các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19

___________

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19’’; Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình UBND Thành phố về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 31/10/2021, UBND Thành phố ban hành Công văn số 3807/UBND-KGVX thống nhất về chủ trương theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3733/TTr-SGDĐT ngày 30/10/2021.

Theo đó, từ ngày 22/11/2021 học sinh khối lớp 9 của 18 huyện, thị xã được lựa chọn để trở lại trường học trực tiếp, sau một tuần thực hiện với sự chuẩn bị chu đáo của các trường và sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy và chính quyền địa phương, các trường trung học cơ sở của 18 huyện, thị xã đã tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối lớp 9 với quy mô trên 1.071 lớp và hơn 36.000 học sinh, tỉ lệ học sinh đến trường đạt trên 97% bảo đảm tuyệt đối an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Từ ngày 23/11/2021 đến 25/11/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh khối trung học phổ thông, tính đến hết ngày 25/11/2021 toàn Thành phố đã tiêm được 235.199 mũi đạt tỉ lệ 75,86%.

Với những kết quả đã đạt được, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất lộ trình cho học sinh trở lại học tập trực tiếp như sau:

Tại các đơn vị xã/phường/thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2; trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 30/11/2021 không có các ca F0 trong cộng đồng, cho phép học sinh khối lớp 10, 11, 12 các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể:

1. Đối với các huyện, thị xã

- Đi học trực tiếp: học sinh các khối lớp 9, 10,11,12 của các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên.

- Học trực tuyến: học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6, 7, 8 của cấp trung học cơ sở.

- Nghỉ học tại nhà: trẻ mầm non.

2. Đối với các quận

- Đi học trực tiếp: học sinh các khối lớp 10, 11, 12 của các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên.

- Học trực tuyến: học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở.

- Nghỉ học tại nhà: trẻ mầm non.

3. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 06/12/2021 (thứ Hai).

4. Nguyên tắc thực hiện

- Trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí tại Hướng dẫn Liên ngành số 3668/HDLN:SGDĐT-SYT ngày 25/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế.

- Giáo viên chưa tiêm đủ 02 mũi vắc-xin phòng chống COVID-19 chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp. Không tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống trong trường, học sinh tự mang theo nước uống cá nhân. Chỉ tổ chức việc dạy học trực tiếp 01 buổi/ngày.

- Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 cấp quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xem xét, cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cấp quận/huyện/thị xã phê duyệt phương án cụ thể cho học sinh đi học trở lại của các trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trực thuộc, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo Thành phố về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

5. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học bảo đảm y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường.

Sau thời gian thực hiện, căn cứ tình hình thực tiễn, diễn biến của dịch tại các địa phương và đề nghị của UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế sẽ có báo cáo và trình UBND Thành phố lộ trình tiếp theo việc cho học sinh trở lại trường học bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kính trình và xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Giám đốc Sở;

- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến;

- Lưu: VT, CTTT.

GIÁM ĐỐC

Trần Thế Cương

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 2.837
0 Bình luận
Sắp xếp theo