Công văn 2449/BGDĐT-GDTH về khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp

Công văn 2449/BGDĐT-GDTH - Tình trạng chạy trường, chạy lớp

Công văn 2449/BGDĐT-GDTH nghiêm cấm việc tổ chức các trường chuyên, lớp chọn ở cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở dưới bất kỳ hình thức nào, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các hiện tượng tiêu cực nhằm chạy trường, chạy lớp.

Công văn 4669/BGDĐT-GDTrH về đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới

Quyết định thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi của bộ Giáo dục số 645/QĐ-BGDĐT

Công văn về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015 - 2016 tại Hà Nội số 4840/SGD&ĐT-QLT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2449/BGDĐT-GDTH
V/v khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

Trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã ban hành nhiều quy định và triển khai nhiều giải pháp để chấn chỉnh những tiêu cực phát sinh do việc xin học trái tuyến và học chọn lớp. Tuy nhiên, hiện tượng chạy trường, chạy lớp vẫn còn tồn tại ở nhiều đô thị, khu vực đông dân cư gây áp lực cho cha mẹ học sinh, tạo bức xúc trong xã hội và gây khó khăn cho công tác quản lý của ngành. Để khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số việc như sau:

1. Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các trường

- Tổ chức tuyển sinh đảm bảo quyền được học tập của học sinh, công khai, minh bạch và thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, bảo đảm mục tiêu phổ cập giáo dục của địa phương.

- Tuyên truyền, giải thích cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường, cha mẹ học sinh để hạn chế chạy trường, chạy lớp.

- Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo sự đồng đều về chất lượng giáo dục giữa các trường, các lớp.

- Nghiêm cấm việc tổ chức các trường chuyên, lớp chọn ở cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở dưới bất kỳ hình thức nào.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các hiện tượng tiêu cực nhằm chạy trường, chạy lớp.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

- Chỉ đạo việc phân tuyến, giao chỉ tiêu tuyển sinh cho phù hợp với chỉ tiêu trường lớp, cơ sở vật chất và mật độ dân cư của địa phương mình quản lý.

- Đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng các trường; mở thêm trường, thêm lớp để giảm áp lực tuyển sinh ở những địa bàn đông dân cư.

- Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp trên để khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp trước khi bắt đầu năm học 2016 - 2017.

Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
  • Như trên;
  • Bộ trưởng (để báo cáo);
  • Các Thứ trưởng (để biết);
  • Vụ GDMN, GDTrH (để thực hiện);
  • Lưu: VT, Vụ GDTH.
Nguyễn Vinh Hiển
Đánh giá bài viết
1 364
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo