Công văn 155/TANDTC-PC về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tố tụng

Công văn 155/TANDTC-PC về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tố tụng

Công văn 155/TANDTC-PC năm 2017 áp dụng thống nhất về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tố tụng do Tòa án nhân dân tối cao ban hành ban hành ngày 28 tháng 7 năm 2017.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/TANDTC-PC
V/v áp dụng thống nhất về th thức và kỹ thuật trình bày các văn bản tố tụng

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

Kính gửi:

  • Các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp;
  • Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

Ngày 13-01-2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự và Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính.

Ngày 14-3-2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Để bảo đảm áp dụng thống nhất về thể thức và kỹ thuật trình bày các văn bản tố tụng, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các Tòa án nghiên cứu, vận dụng các quy định của Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14 quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước khi ban hành các văn bản tố tụng của Tòa án.

Trên cơ sở các quy định của Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14, Tòa án nhân dân tối cao đã thể hiện cụ thể về thể thức, kỹ thuật trình bày các mẫu bản án sơ thẩm, phúc thẩm, quyết định giám đốc thẩm về hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP, Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP (08 mẫu được gửi kèm theo Công văn này) để các Tòa án áp dụng khi ban hành các văn bản tố tụng này.

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp, thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao sau khi nhận được Công văn này cần tổ chức quán triệt và triển khai ngay tới các Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án trong cơ quan, đơn vị mình để bảo đảm thực hiện đúng và thống nhất. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, kiến nghị thì phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để có hướng dẫn kịp thời.


Nơi nhận:

  • Như kính gửi;
  • Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
  • Các đ/c Thẩm phán TANDTC;
  • Thư ký Chánh án TANDTC;
  • Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
  • Lưu VT, Vụ PC&QLKH TANDTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Trí Tuệ

Thuộc tính văn bản: Công văn 155/TANDTC-PC

Số hiệu: 155/TANDTC-PC

Loại văn bản: Công văn

Lĩnh vực, ngành: Bộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng

Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao

Người ký: Nguyễn Trí Tuệ

Ngày ban hành: 28/07/2017

Ngày hiệu lực: 28/07/2017

Đánh giá bài viết
1 1.242
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo