Công văn 1496/2013/BHXH-BC

Công văn 1496/2013/BHXH-BC về việc sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để lắp đặt hệ thống nước sạch tại các trường học do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

Số: 1496/BHXH-BC
V/v sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để lắp đặt hệ thống nước sạch tại các trường học

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được Công văn số 271/BHXH-KHTC ngày 08/4/2013 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin ý kiến về việc sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để lắp đặt hệ thống nước sạch, mua máy lọc nước phục vụ cho học sinh tại các trường học. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học, có quy định các trường học cần chú ý đảm bảo đầy đủ các công trình vệ sinh, nước sạch và nước uống; Căn cứ nội dung chi của công tác y tế trong trường học tại Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đồng ý với đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định: Các trường học được phép sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu còn dư để lắp đặt hệ thống nước sạch và mua máy lọc nước phục vụ học sinh tại trường học.

2. Yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định hướng dẫn, kiểm tra, thanh quyết toán các trường học sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để lắp đặt hệ thống nước sạch và mua máy lọc nước theo đúng quy định về thủ tục mua sắm, hóa đơn tài chính.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c)
- Lưu: VT, BC (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Đình Khương

Đánh giá bài viết
1 317
0 Bình luận
Sắp xếp theo