Công văn 1141/BHXH-DVT bổ sung thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo giá kê khai, kê khai lại

Công văn 1141/BHXH-DVT bổ sung thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo giá kê khai, kê khai lại

Công văn 1141/BHXH-DVT năm 2016 hướng dẫn bổ sung Công văn 883/BHXH-DVT về thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo giá kê khai, kê khai lại do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 31/03/2016. Theo đó, Công văn 1141/BHXH-DVT điều chỉnh, bổ sung tiết 2.2 Điểm 2 và điều chỉnh ngày báo cáo về BHXH Việt Nam tại Điểm 3 Công văn số 883/BHXH-DVT.

Thông tư 06/2016/TT-BYT Quy định ghi nhãn thuốc

Thông tư 05/2016/TT-BYT Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

Thông tư 01/2016/TT-BYT về kê đơn thuốc y học cổ truyền trong cơ sở khám chữa bệnh

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1141/BHXH-DVT
V/v hướng dẫn bổ sung Công văn số 883/BHXH-DVT
ngày 16/3/2016 v/v thanh toán chi phí thuốc
bảo hiểm y tế theo giá kê khai, kê khai lại

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016
Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;

- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam;

- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

- Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 883/BHXH-DVT ngày 16/3/2016 của BHXH Việt Nam thì cho đến ngày 31/3/2016, vẫn còn nhiều doanh nghiệp cung ứng thuốc chưa kịp hoàn thiện thủ tục kê khai, kê khai lại (KK, KKL) giá thuốc và giá thuốc KK, KKL chưa được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Để tránh gián đoạn trong việc cung ứng thuốc và sử dụng thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) đối với các gói thầu thuốc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đang còn hiệu lực và với các thuốc đã được cơ sở KCB mua vào theo quy định, BHXH Việt Nam hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung tiết 2.2 Điểm 2 và Điểm 3 Công văn số 883/BHXH-DVT như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung tiết 2.2 Điểm 2 Công văn số 883/BHXH-DVT thành:

"2.2. Đối với các thuốc có trong kết quả trúng thầu đang áp dụng để mua thuốc phục vụ điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh:

- BHXH các tỉnh đề nghị Sở Y tế tỉnh (trường hợp đấu thầu thuốc tập trung), cơ sở KCB (trường hợp tự tổ chức đấu thầu) rà soát các mặt hàng thuốc trúng thầu nhưng chưa có giá kê khai, kê khai lại công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược, gửi thông báo bằng văn bản cho các doanh nghiệp cung ứng thuốc trước ngày 10/4/2016 yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện thủ tục kê khai, kê khai lại giá thuốc theo quy định làm căn cứ thanh toán theo chế độ BHYT.

Sau 02 tháng kể từ ngày Sở Y tế, cơ sở khám chữa bệnh thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, nếu các doanh nghiệp không hoàn thiện thủ tục kê khai và giá thuốc KK, KKL được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược thì cơ quan BHXH tạm dừng thanh toán chi phí thuốc cho đến khi giá thuốc kê khai, kê khai lại được công bố theo quy định.

- Giá thuốc thanh toán không vượt mức giá KK, KKL được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược."

2. Điều chỉnh ngày báo cáo về BHXH Việt Nam tại Điểm 3 Công văn số 883/BHXH-DVT:

"3. BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở KCB báo cáo về BHXH Việt Nam:

- Đối với các thuốc nêu tại Tiết 2.2, Điểm 2 Công văn này: báo cáo bằng văn bản và thư điện tử về số lượng thuốc được duyệt của cơ sở KCB tại kết quả đấu thầu, số lượng thuốc đã được cơ sở KCB sử dụng trong điều trị, số lượng thuốc đã được cơ sở KCB nhập nhưng chưa sử dụng đến ngày 9/6/2016 và danh sách các thuốc cơ quan BHXH tạm dừng thanh toán từ ngày 10/6/2016 về BHXH Việt Nam trước ngày 25/6/2016 (Phụ lục số 01, 02, 03 gửi kèm)."

Đề nghị BHXH các tỉnh thông báo ngay tới Sở Y tế, các cơ sở KCB để phối hợp triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Dược và Vật tư y tế) để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  • Như trên;
  • Bộ Y tế; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  • Tổng Giám đốc (để b/c);
  • Sở Y tế các tỉnh;
  • Các Đơn vị: CSYT, TCKT; TTKT, KTNB;
  • Website BHXH Việt Nam;
  • Lưu VT, DVT (5 bản).
Nguyễn Minh Thảo
Đánh giá bài viết
1 151
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo