Chế độ lương tập sự với giáo viên tiểu học mới nhất 2017

Chế độ lương tập sự với giáo viên tiểu học

Chế độ lương tập sự với giáo viên tiểu học như thế nào? Giáo viên sẽ hưởng mức hệ số tập sự trong 6 tháng tập sự hay trong thời gian bao lâu? Đây là câu hỏi thắc mắc của nhiều giáo viên mới ra trường. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Tóm tắt câu hỏi:

Em là giáo viên tập sự trường tiểu học bằng đại học từ 15/10/2016. Em muốn hỏi là thời gian tập sự của em là 6 tháng với hệ số lương lại theo bằng trung cấp 1,86. Em sẽ hưởng mức hệ số này trong 6 tháng tập sự hay trong thời gian bao lâu?

Chế độ lương tập sự với giáo viên tiểu học

Trả lời:

Cơ sở pháp lý

- Luật viên chức 2010

- Nghị định 29/2012/NĐ-CP

- Nghị định 204/2004/NĐ-CP

- Thông tư 08/2013/TT-BNV

Nội dung tư vấn

Viên chức theo Điều 2 Luật viên chức 2010 được xác định là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp của bạn, bạn không nói rõ bạn có phải là viên chức. Tuy nhiên, với thông tin bạn đưa ra là bạn là giáo viên đang trong thời gian tập sự với thời gian là 6 tháng, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị sự nghiệp công lập nên có thể xác định bạn là viên chức.

Căn cứ Điều 27 Luật viên chức 2010 xác định chế độ tập sự áp dụng cho:

Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Căn cứ Điều 20 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định chế độ tập sự như sau:

1.Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng trong các trường hợp sau:

a) Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;

c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành.

Người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Chế đô này chỉ áp dụng trong thời gian tập sự. Sau khoảng thời gian này mà đạt yêu cầu thì mức lương của bạn áp dụng đúng bằng mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Còn đối với bậc lương của bạn, thì căn cứ Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP xác định hệ số bậc lương bậc 1 với giáo viên tiểu học là 1,86. Bậc lương này sẽ được tính cho đến khi nào bạn đủ điều kiện nâng bậc lương theo Thông tư 08/2013/TT-BNV.

Đánh giá bài viết
1 2.346
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo