Bộ Nội vụ hướng dẫn việc ký hợp đồng lao động với giáo viên

Hướng dẫn thực hiện nghị quyết 102 về biên chế giáo dục, y tế

Ngày 26/9/2020, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 5075/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế giáo dục và y tế.

Cụ thể, tại Nghị quyết 102, Chính phủ cho phép các trường công lập được ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với các vị trí việc làm là giáo viên trong phạm vi số lượng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao và theo định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời thay cho số giáo viên nghỉ thai sản và nghỉ hưu theo chế độ (chưa kịp tuyển dụng thay thế) và để bố trí giáo viên dạy buổi thứ 02 trong ngày (đối với những cơ sở giáo dục dạy 02 buổi/ngày).

Nay Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc ký hợp đồng lao động với vị trí việc làm là giáo viên các trường công lập (giáo viên là viên chức sẽ ký hợp đồng làm việc) như sau:

- Căn cứ để ký hợp đồng lao động:

+ Còn số lượng người làm việc chưa sử dụng so với số được cơ quan có thẩm quyền giao và không vượt định mức quy định hiện hành.

+ Kế hoạch tuyển dụng viên chức hằng năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện ký hợp đồng lao động

+ Các trường dựa vào các căn cứ nêu trên và xác định rõ thời điểm của số giáo viên sẽ nghỉ thai sản, nghỉ thôi việc (nếu có), nghỉ hưu theo chế độ trong năm mà chưa kịp tuyển dụng theo kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt để thực hiện ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) theo đúng phân cấp quản lý của Bộ, ngành, địa phương và quy định của pháp luật về hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên để kịp thời thay thế cho số giáo viên, viên chức y tế nghỉ thai sản, nghỉ thôi việc (nếu có), nghỉ hưu và giáo viên dạy buổi thứ 02 trong ngày (đối với cơ sở giáo dục dạy 02 buổi trong ngày).

+Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức của Bộ, ngành, địa phương căn cứ kế hoạch tuyển dụng của các trường đã được cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức phê duyệt, thực hiện tuyển dụng viên chức để bổ sung cho số giáo viên còn thiếu so với số lượng người làm việc được giao và để thay thế cho số giáo viên nghỉ thôi việc, nghỉ hưu theo chế độ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Chế độ tiền lương

Việc xác định tiền lương làm căn cứ ký hợp đồng lao động và giải quyết chế độ, chính sách khi chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sự nghiệp công lập xác định theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng và cần phải đảm bảo tương quan hợp lý giữa các vị trí việc làm trong đơn vị.

Nội dung Công văn 5075/BNV-TCBC 2020

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5075/BNV-TCBC
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2020

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại điểm d Khoản 5 Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 102/NQ-CP), sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành, địa phương) triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt nghiêm túc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 19- NQ/TW); Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 102/NQ-CP đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non, phổ thông và y tế công lập (sau đây gọi tắt là đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập) để thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ viên chức, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập thuộc phạm vi quản lý.

2. Triển khai thực hiện Khoản 2 Nghị quyết số 102/NQ-CP như sau:

a) Căn cứ để đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thực hiện ký hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, gồm:

- Vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của đơn vị đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 106/2020/NĐ-CP).

- Tổng số lượng người làm việc là giáo viên và viên chức y tế của đơn vị hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp và hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao thấp hơn định mức giáo viên/lớp, viên chức y tế/giường bệnh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

- Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp ngoài phần kinh phí ngân sách nhà nước cấp đủ để bảo đảm việc làm ổn định, tiền lương và thu nhập theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng lao động cho số giáo viên và viên chức y tế được ký hợp đồng lao động được cơ quan có thẩm quyền giao.

- Quỹ phúc lợi của đơn vị bảo đảm đủ để chi trả chế độ, chính sách cho số hợp đồng lao động giáo viên, viên chức y tế khi chấm dứt hợp đồng lao động.

b) Về số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp và ký hợp đồng lao động

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và nội dung nêu tại điểm a nêu trên, đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong phạm vi định mức quy định báo cáo cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của Bộ, ngành, địa phương quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP để thẩm định, tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Căn cứ định mức quy định, cơ quan có thẩm quyền giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị theo đúng quy định tại điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 9 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

- Căn cứ số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao và căn cứ quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, phân cấp quản lý của Bộ, ngành, địa phương, đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập thực hiện ký kết hợp đồng lao động đối với từng trường hợp là giáo viên và viên chức y tế của đơn vị; thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và chi trả chế độ, chính sách từ quỹ phúc lợi của đơn vị đối với số hợp đồng lao động giáo viên và viên chức y tế này khi kết thúc hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng lao động.

3. Triển khai thực hiện Khoản 3 Nghị quyết số 102/NQ-CP như sau:

a) Căn cứ để đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thực hiện ký hợp đồng lao động dưới 12 tháng đối với vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế, gồm:

- Còn số lượng người làm việc chưa sử dụng so với số được cơ quan có thẩm quyền giao và không vượt định mức quy định hiện hành.

- Kế hoạch tuyển dụng viên chức hằng năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Về ký hợp đồng lao động

- Đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập căn cứ vào nội dung nêu tại điểm a nêu trên và xác định rõ thời điểm của số giáo viên, viên chức y tế sẽ nghỉ thai sản, nghỉ thôi việc (nếu có), nghỉ hưu theo chế độ trong năm mà chưa kịp tuyển dụng theo kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt để thực hiện ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) theo đúng phân cấp quản lý của Bộ, ngành, địa phương và quy định của pháp luật về hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên, viên chức y tế để kịp thời thay thế cho số giáo viên, viên chức y tế nghỉ thai sản, nghỉ thôi việc (nếu có), nghỉ hưu và giáo viên dạy buổi thứ 02 trong ngày (đối với cơ sở giáo dục dạy 02 buổi trong ngày). Các đơn vị sự nghiệp sử dụng từ dự toán chi của đơn vị sự nghiệp, nguồn thu từ hoạt động của đơn vị (phí được để lại theo quy định, thu dịch vụ,...) để chi trả chế độ cho số lao động hợp đồng này và thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật sau khi cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức của Bộ, ngành, địa phương đã tuyển dụng thay thế đối với số giáo viên, viên chức y tế nêu trên.

- Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức của Bộ, ngành, địa phương căn cứ kế hoạch tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập đã được cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức phê duyệt, thực hiện tuyển dụng viên chức để bổ sung cho số giáo viên, viên chức y tế còn thiếu so với số lượng người làm việc được giao và để thay thế cho số giáo viên, viên chức y tế nghỉ thôi việc, nghỉ hưu theo chế độ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

4. Thực hiện Khoản 4 Nghị quyết số 102/NQ-CP như sau:

Căn cứ tổng số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao và việc thực hiện giải pháp tại Khoản 2 Văn bản này, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện điều chỉnh số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập để bố trí đủ biên chế viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và bố trí đủ biên chế giáo viên dạy 02 buổi/ngày theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tại các địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Những người được ký hợp đồng lao động tại vị trí việc làm là giáo viên, viên chức y tế theo Nghị quyết số 102/NQ-CP là người có đủ năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế quy định; việc xác định tiền lương làm căn cứ ký hợp đồng lao động và giải quyết chế độ, chính sách khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các đối tượng này do đơn vị sự nghiệp công lập xác định theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng và cần bảo đảm tương quan hợp lý giữa các vị trí việc làm trong đơn vị.

6. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan sớm triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao tại Khoản 5 Nghị quyết số 102/NQ-CP để làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương triển khai, thực hiện, bảo đảm đồng bộ với việc thực hiện Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để p/hợp);
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, TCBC.

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 2.584
0 Bình luận
Sắp xếp theo