Lịch thi viên chức giáo dục Hà Nội 2021

Lịch thi viên chức Hà Nội 2021

Ngày 03/3/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 460/SNV-CCVC về việc hướng dẫn lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020.

1. Lịch thi viên chức giáo dục Hà Nội Vòng 1

Đối với thi tuyển:

Từ 03/3/2021 đến 10/3/2021: Công bố nội dung tài liệu ôn tập các phần thi trắc nghiệm vòng 1 (phần Ngoại ngữ và Kiến thức chung); nội dung ôn tập vòng 2. Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban đề để chuẩn bị đề, đáp án vòng 2. Ban xây dựng nội dung ôn tập hướng dẫn chi tiết HĐTD quận, huyện, thị xã chuẩn bị cơ sở vật chất, cách thức xây dựng đề, đáp án thi viết, thực hành, phỏng vấn đối với giáo viên và nhân viên.

Từ 11/3/2021 đến 20/3/2021: HĐTD quận, huyện, thị xã chuẩn bị đề, đáp án thi viết, thực hành, phỏng vấn, các điều kiện về csvc, nhân lực để tổ chức vòng 2;

Trước ngày 13/3/2021: Thông báo thời gian tổ chức thi các môn trắc nghiệm, số lượng phòng thi, danh sách, số báo danh, sơ đồ điểm thi của từng Hội đồng thi trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

Từ ngày 14/3/2021 đến 20/3/2021: HĐTD quận, huyện, thị xã chủ động thành lập Ban coi, tổ chức khai mạc, phổ biến nội quy, quy chế trước ngày thi.

Tổ chức thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ và Kiến thức chung trên máy vi tính (có lịch thi cụ thể đối với từng quận, huyện, thị xã); giải quyết các thắc mắc ngay khi thí sinh thi xong mỗi ca. Địa điểm thi tại Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ban coi thi của các Hội đồng tuyển dụng đến tổ chức coi thi tại các phòng thi theo lịch của Ban Chỉ đạo, nhận kết quả thi trắc nghiệm 2 môn cho thí sinh ký xác nhận ngay sau khi kết thúc ca thi;

Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông: có trách nhiệm niêm yết danh sách thí sinh dự thi theo đơn vị tại địa điểm tổ chức thi trước khi thi một ngày; Cử Kỹ thuật viên tham gia tại các phòng thi để chụp ảnh thí sinh vào dự thi, cấp mật khẩu đăng nhập cho thí sinh, giải quyết các tình huống kỹ thuật tại các phòng thi giúp các Hội đồng tuyển dụng.

Đối với xét tuyển:

Từ 03/3/2021 đến 10/3/2021: Công bố nội dung tài liệu ôn tập tập vòng 2. Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban đề để chuẩn bị đề, đáp án vòng 2. Ban xây dựng nội dung ôn tập hướng dẫn chi tiết HĐTD quận, huyện, thị xã chuẩn bị cơ sở vật chất, cách thức xây dựng đề, đáp án thi viết, thực hành, phỏng vấn đối với giáo viên và nhân viên.

- Từ 11/3/2021 đến 20/3/2021: HĐTD quận, huyện, thị xã chuẩn bị đề, đáp án thi viết, thực hành, phỏng vấn, các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức vòng 2.

2. Lịch thi viên chức giáo dục Hà Nội Vòng 2

Đối với các đơn vị tổ chức vòng 2 bằng bài viết

Trước ngày 21/3/2021: Thông báo danh sách thí sinh đủ diều kiện thi vòng 2 và niêm yết tại trụ sở các đơn vị (các đơn vị thi tuyển không xếp lại số báo danh, vẫn giữ SBD tại vòng 1);

- Ngày 26/3/2021: Tập trung thí sinh, xem số báo đanh, phòng thi, học tập quy chế thi viết, phổ biến chi tiết lịch thi.

7giờ30 ngày 27/3/2021 (Thứ Bảy): Tồ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành tại các quận, hụyện, thị xã (thời gian tàm bài 180 phút).

Từ ngày 28/3/2021 đến 31/3/2021: Công bố điểm bài thi viết.

Từ ngày 01/4/2021 đến 15/4/2021: Nhận đơn phúc khảo.

Từ ngày 16/4/2021 đến 20/4/2021: Chấm phúc khảo; công bố kết quả chấm phúc khảo.

Từ ngày 21/4/2021 đến 25/4/2021: Thông báo kết quả thi tuyển.

Đối với các đơn vị tô chức vòng 2 băng thực hành hoặc phỏng vấn:

Trước ngày 21/3/2021: HĐTD quận, huyện, thị xã hoàn thành chuẩn bị đề, đáp án sát hạch, các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức sát hạch bằng thực hành, phỏng vấn. HĐTD thông báo đến thí sinh về quy hình tổ chức làm bài kiểm tra sát hạch giáo viên, nhân viên bằng thực hành, phỏng vấn; quy định về những loại vật dụng, tài liệu thí sinh được mang vào phòng làm bài kiểm tra sát hạch. Niêm yết số báo danh, phòng, sơ đồ, địa điểm tổ chức làm bài sát hạch; Tập trung thí sinh, khai mạc, phổ biến hình thức, nội quy, thời gian, địa điểm tập trung xem số báo danh.

Từ 22/3/2021 đến 30/3/2021: Tổ chức sát hạch bằng thực hành hoặc phỏng vấn đối với giáo viên, nhân viên

Từ 31/3/2021 đến 05/4/2021: thông báo điểm sát hạch vòng 2.

Từ 06/4/2021 đến 15/4/2021: Giải quyết khiếu nại (nếu có).

Từ 16/4/2021 đến 25/4/2021: Thông báo kết quả sát hạch.

Từ ngày 26/4/2021: Hoàn thiện hồ sơ của các thí sinh trúng tuyển.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

UBND THANH PHO HA NOI
SUNQIVçJ
Se: 460 /SNV-CCVC
V/v huong clan li.ch
tiep tic th chirc
tuyen dung vien chirc gido due
thuec UBND qun, huyen,
!tam 2020.
CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VItT NAM
DOW - Tv do - Hanh phtie
Ha N01, ngay
03
thang.3 /lam 2021
Kinh
UBND quan, huyen, thi xã.
Ngay 18/02/2021, SO 1\16i vi da cif) Thong bap se 35
4
/
1
13-SNV ngay
18/0
2
/
2
021 ve viec tam dung th chfrc thi ding chirc, vien chirc va thi thang hang d8
pining dich Covid — 19.
Can eü tinh hinh thuc te, Sex N'Oi vy thong bao ljch tip tic t6 chirc tuyen
ding vien chire cac co ser gido dye c6ng lap true thuOc UBND quan, huyen, thi xa
nam 2020 nhu sau:
I. VONG 1
1. Thi tuyen
'Hi
Thai gian .
N'Oi dung cong viec
Thyc hifn
1
t
Ti 03/3/2021
den 10/3/2021
- Gong be nOi dung tailieu On tap the phan thi frac nghiem
yang 1 (phan Ngoai ngil vã Kien thire chung); NOi dung on
tap yang 2.
- Huang an phuang phap1am bai thi frac nghiem tren may
vi tinh tai website:
sonoivu.hanoi.gov.vn
.
Ban Chi
dao;
HDTD.
- Hei deng tuyen dung thanh lap Ban de de chuan bi de, dap
an vOng 2.
- Ban xay dung nOi dung on tap hulang an chi fiat HDTD
quan, huyen, thi xa chuan M co se vat chat, each that xay
dyng de, dap an thi viet, thyc hanh, phOng van doi vai gido
vien va nhan vien.
2
Tit 11/3/2021
den 20/3/2021
- HDTD quan, huyen, thi xä chuan bi de, dap an thi viet,
thuc hanh, phong van, the dieu kin va csVC, nhan
lye
de
to chirc yang 2;
HDTD.
3
Tn.rac ng a
13/3/2021
y
- Ban chi dao hoan thanh viec xep danh sach du thi;
- Thong bao thai gian tã chire thi cac mOn trac ughiem, se
luyng phons thi, danh sach, so bao danh, so de diem thi dm
timg HOi (long thi tren trang website:
sonoivu.hanotgov.vn
Ban Chi
So;
HDTD.
tai cac don vi cO chi tieu tuyen dung; Cac don vi co chi tieu
thOng bao ted thi sinh;
- Holn thanh chuan bi co ser vat chat, ngan hang cau hoi the
mon thi frac nghiem va cac khau cho the ca thi trac nghiem
tren may tinh.
Người ký: Sở Nội vụ
Thời gian ký: 03.03.2021
09:11:38 +07:00
2
IT
Thai gian
Nei dung cling viec
Thyc hien
- HDTD quan, huyen, thi xa chi) dOng thanh lap Ban coi, t6
chac khai mac, pith bien nOi guy, quy che truarc ngay thi.
- TO chac thi trac nghiem mon Ngoai
.
ngit va Kin thac
chung tren may vi tinh (co lich thi cu
.
the doi vOi tang quan,
huyen, thi xa); giai 9uyet cac thdc mac ngay khi thi sinh thi
xong moi ca. Dia diem thi tai Trung tam Dao tao Cong nghe
thong tin vã Truyen th6ng, s6 1 bang Dao Thiry, quan
Ban Chi
dao;
HDTD
.
Thanh Xuan, Ha NOi;
Tu. ngay
Ban coi
thi
ciia cac HOi dOng tuye
t
n dung den t6 chirc coi thi
4
14/3/2021 den
20/3/2021
tai cac phong thi theo lich dm Ban Chi dao, nhan ket qua thi
frac nghiem 2 mon cho thi sinh 14 xac nhan ngay sau khi
ket tithe ca thi;
Trung tam Dao to Gong nghe thong tin va Truyen
thong: cap trach nhiem niem yet danh sach thi sinh du thi
theo don vi tai dia diem
-
CO chirc thi truot khi thi mOt ngay;
Cu Ky thuat vier' tham gia tai the phong thi de amp anh thi
sinlyao du thi, cap mat khau tang nhap cho thi sinh, giai
quyet cac tinh hitting ky thuat tai cac phong thi giap the HOi
dong tuyen dung.
kinh phi do chat thi cfic mon frac nghie;ni teen may vi tinh:
HOi (icing tuy'en dung ck qun
,
huyen, thi xa chi) dOng lo'r hop &lig tivc tiep voi
Trung tam Dao tan COng nghe Thong tin va Truyen thong thuOc Sâ TT&TT.
2. Xet tuyen
IT
Thai gian
NOi dung con yiec
Thyc hien
1
Tit 03/3/2021
den 10/3/2021
- Cong b6 noi dung tai lieu On tap tap Yong 2.
- HOi &mg tuyen dung thanh lap Ban de
a
chuan bi
a,
dap
Ban Chi
dao.
an vOng 2.
- Ban xay thing nOi duns On tap huOng dan chi tiet HDTD
quan, huyen, thi xa chuan bi co sa vat chat, each thac xay
thing de, dap an thi viet, flux hthih, phOng van den voi gido
vien va nhan vial.
2
Tir 11/3/2021
den 20/3/2021
- HDTD quan, huyen, thi xa chuan bi de, dap an thi viet,
thgc hanh, phong van, cac dieu kien ye CSVC, than hie de
HDTD.
.
to chac yang 2;
II. VONG 2
1. Dot voi
cac dun vi to chat von 2 bin bail wet 180 htit
A .
A
. A
TT
Thin gian
Ni dung cling viec
Thyc hien
1
Trithc ngay
21/3/2021
Cac HO (long tuyen dung
- Lap danh sach thi viet \Tong 2 clei voi cac thi sinh dat yeu cau
tai yang 1;
- Chuan bi dia diem, dieu kin csvc tt) chile thi viet;
HDTD.
- Thong bao danh sach thi sinh clii dieu kin thi yang 2 tren
trang web va niem yet tai try se( cac dcm vi (cac don vi thi
tuy6n khong xep lai s '6' bao danh, van gift SBD tai vOng 1);
- Thong bao thin gian, dia diem, phOng thi vOng 2.
3
TT
Thiri gian
Ni dung cling vi§c
Thyc hi§n
2
Ngay 26/3/2021
- Hoan thanh d'e, dap an thi viet, cong tac chuan bi CSVC phuc
vu t6 chirc coi thi viet tai cac diem thi;
- H9p chuan bi clang tac coi thi, hoc tap quy che thi;
- Tap trung thi
t
sinh, xem s6 bao danh, phOng thi, hoc tap quy
the
thi viet, ph() bien chi tiet lich thi.
HDTD.
3
7gia30 ngdy
27/3/2021
(Thic Bay)
-
Ta
r
chitr thi via mon nghiep vy chulen nganh toi the qufm,
huyen, th i xti (they" gian lam hal 180 phitt).
-
HDTD quan, huyen, thi xa thanh lap Ban phach, Ban cham,
Ban cham pluic khao
HDTD.
4
Tir ngly
28/3/2021 den
31/3/2021
- Ti chirc lam phach bai thi;
- Cham thi;
- Ging be diem bai thi viet.
HDTD.,
,
:..:
...
S
5
Tit ngay
01/4/2021
den 15/4/2021'
Nhan don pinic khao.
HDTD.vu
2
'45>
6
TO ngay
16/4/2021 den
20/4/2021
- Cham phoc khao;
- COng b6 ket qua cham pink khao.
HDTD.
7
TO ngay
21/4/2021 den
25/4/2021
- TOng hop, ra soat, bao cao ket qua thi va
de
nghi Chir tich
UBND cap huyen quyet dinh Gong nhan ket qua thi tuy6n;
- Thong bao ket qua thi tuyen.
UB
,
ND
qui:2n,
huyen, thi
xa; HDTD.
8
TO ngay
26/4/2021
- Hoan thin h6 so dm cat thi sinh tang tuyen.
- Huang da'n cac don vi sr nghiep k5r hyp dong lam viec voi
thi sinh trung tuyen; tap h9p van ban, ltru trd he so tuyen
dung.
UBND
gob,
hoYe:1'1, thi
xa.
2. Dm v(ri cac dun vi th chtic vong 2 bang unit hanh hoc phong van
TT
Thai gian
Ni dung c8ng vi'§c
Thyc hi§n
1
Truerc ngay
21/3/2021
- HDTD
quart, huy'en, thi xã hoan thanh chuan bi de, dap an
sat hach, cac dieu kin ye CSVC, nhan lye de to chfrc sat hach
bang thut hanh, ph6ng van;
- HDTD thong bao den thi sinh v6 quy trinh t6 chirc lam bai
kiem tra sat hach giao vien, nhan vien bang thuc hanh, ph6ng
Hump.
van; quy dinh ye nhang logi vat dung, tai lieu thi sinh duce
mang vao ph6ng lam bai kiem tra sat hach;
- Niem y6t s6 bao danh, ph6ng, so de, dia diem t6 chirc lam
bai sat hach;
- Tap trung thi
,
sinh, khai mac, pile bin hinh thirc, nOi quy,
thin gian, dia diem tap trung xem so bac) danh.
2
Tir
22/3/2021
-
den
30/3/2021
TO chat sat hach bang thyc hanh hoc phang van ded voi
giao viten, nhan vien
Hum
Đánh giá bài viết
2 1.363
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo