Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập đối với kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục Hà Nội

Ngày 03/3/2021, Ban Chỉ đạo tuyển dụng viên chức giáo dục thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 299/QĐ-BCĐTDVCGD về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập đối với kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo đó, Ban Chỉ đạo tuyển dụng viên chức giáo dục thành phố Hà Nội phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 thực hiện đối với các đơn vị tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2020. Cụ thể như sau:

- Phần Kiến thức chung (Phụ lục số 01 kèm theo).

- Phần Ngoại ngữ (Tiếng Anh phụ lục số 2.1, Tiếng Trung phụ lục số 2.2 kèm theo)

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành thực hiện đối với cả hai hình thức thi tuyển và xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2020. Cụ thể như sau:

- Giáo viên Mầm non (Phụ lục số 03 kèm theo).

- Giáo viên Tiểu học (Phụ lục số 04 kèm theo).

- Giáo viên Trung học cơ sở (Phụ lục số 05 kèm theo).

- Nhân viên (Nhân viên thư viện phụ lục số 6.1, Nhân viên văn thư phụ lục số 6.2 kèm theo).

Nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn sử dụng file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

UBND THANH PHO HA NOT
CONG HOA XA
HOT CHU NGITIA
WET
NAM
BAN CHI D40 TDVCGD
D(ie 14p - Ty
.
do - Hunh phtic
s6: .tog
/QD-BCDTDVCGD
Ha Nal, ngay 03 thang 3 nam 2021
QUYET DINH
Ve vice phe duyet nut dung, tai lieu on tup dm vm ky tuyen dung vien chirc
lam viec tti the co s& giao dye cling lp trtye thuO:c UBND quan, huy'en, thi xA
cim Thinh phti Ha N(ii nam 2020
BAN CHI D40 TUYEN DUNG VIEN
cmic CAC co so
GIAO DUC TRVC
THUOC IJBND QUAN, HUYtN, THIn NAM 2020
Can ca. Luat Vien char ngay 15/11/2010; Luat s a 52/2019/QH14 - Luat sav
dat b a sung mat sa clieu caa Luat Can ba, cling char va Luat Vier' char;
Can ca. Nghi clinh so' 115/2020/ND-CF ngay 25/9/2020 caa Chinh pha guy
clinh
ve'
tuyan dyng, s& dyng va pan lj Wen chtiv;
Can ca. Thong
.
tu. 06/2020/TT-BNV ngety 02/12/2020 cica Ba Ni vy ban hanh
Quy cha tJ chav thi tuyan, xet tuyan c6ng chav, vien char, thi ming nggch cong
,
chtiv,
thi hoac xet thang hang chav danh nghe nghiep vien chat; nal guy thi tuyen, xet
tuyen cong char, vien chik, thi nang nggch ding chirc, thi hok xet thang hgng char
danh nghe nghiep vien char;
Can ca. Quyat djnh sá 5444/QD-UBND ngay 04/12/2020 caa UBND Thanh
ph O' va viec phe duyet chi tieu va Id hogch tuyan dyng vien chic lam viec tgi ccic cc
so gicio dyc c '
Ong lap tryv thuac UBND guan, huyen, thi xd caa Thanh pho Ha Nai
nam 2020;
Can ca. Quyat clinh sá 5666/QD-UBND ngay 24/12/2020 caa Chic tich UBND
Thanh pha Ha Nai v viec thanh lap Ban Chi dgo tuyan' dyng vien chfiv ccie cc sag
gull° dyc tryt thuac UBND guan, huyen, thi xci nam 2020;
Can ca. Quyat dinh so' 56/QD-BCD ngay 18/01/2021 caa Ban Chi dgo tuyan
dyng vien char gicio dyc v vic thanh lap Ta xciy citing nal dung On tap thi tuyan, xet
tuyen vien char vien cldec lam viec tgi cac co sey gicio dyc cong
lap
ow thuac UBND
huyen, thi xci nam 2020;
Can ca. Gong van sá 460/SNV-CCVC ngay 03/3/2021 caa SO' Nal
vy ye'
viec
&rang dein lich tiep
r
tyc tá char tuyan dyng vien char gicio dyc thuac UBND qudn,
huyen, thi xci nam 2020;
Xet d nghi cüa Ta xay thing nai dung on tap thi tuyan, xet tuyan Wen chirc lam
viec tgi cac cc se gicio dyc cong lap try.c thuac UBND guan, huyen, thi xci caa Thanh
pha Ha Nai nam 2020,
Người ký: Sở Nội vụ
Thời gian ký: 04.03.2021
14:38:18 +07:00
QUYET DINH:
,
Dieu 1.
,
Phe duyet nOi dung, tai lieu on tap \Tong 1 thvc hien doi veri cac don vi
tuyen dyng bang hinh tithe thi tuyen vien chuc lam viec tai cac co so gido dyc cong
lap trvc thuOc UBND quan, huyen, thi xã cita thanh pita Ha NOi nam 2020. Cy the
nhu sau:
-
Phan Kin thirc chung
(Phy lyc sa 01 kern theo).
-
Phan Ngoai ngir
(Bing Anh phy lyc s a 2.1, Ping Trung phy kw s a 2.2 kern So)
Dieu 2.
Phe duyet nOi dung, tai lieu On tap \Tong 2 mon nghiep vy chuyen
nganh thvc hien doi voi cã hai hinh thIrc thi tuy6n va xet tuyen vien chirc lam viec tai
cac co ses gido dyc cong lap trvc thuOc UBND quan, huyen, thi xã cüa thanh phi Ha
NOi Mm 2020. Cy the nhu sau:
- Gido vien Mam non
(Phy lyc sa 03 kern theo).
-
Giao vien Tieu hoc
(Phy kw sa 04 kern theo).
-
Giao vien Trung hoc co sO
(Phy lyc sa 05 kern theo).
- Nhan vien
(Nhcin vién this vien phy lyc so 6.1, Nhtin via van thy phy kw so
6.2 kern theo).
Dieu 3.
Giao Se( Noi vi cong 13,6 noi dung, tai lieu On tap Vong 1 va VOng 2
ten website cüa SO NOi vii Ha NOi https://sonoivu.hanoi.gov.vn
;
Giao Hoi clang tuy'en dyng cling WS tren website cüa don vi, tai try sa UBND
quan, huyen, thi xa va thong bao toi thi sinh dv tuyen tai co quan, don vi.
Dieu 4.
SO NOi
vv;
T6 xay dvng nOi dung on tap; HOi dang thi tuyen, xet tuyen
vien chirc lam viec tai cac
co
set gido
dye
cong lap trvc thuOc UBND quan, huyen, thi
la cüa Thanh plu'; Ha NOi nam 2020 vã the ca nhan lien quan chiu trach nhiem thi
hanh Quyet dinh nay./. „t
a
g
Nol nhein:
- Nhu Dieu 4;
- UBND Thanh ph&
- Thanh vien Ban chi dao;
- So
.
GD&DT;
- TO XDNDOT;
- HDTDVC quan, huyen, thj xã•
- Luu: VT, CCVC SNV.
TM. BAN CHI DAO
TRUING BAN
GA OCSONQIVV
Vii Thu Ha
MO
(Ban han
ciao tuy
Phy lyc 56 01
UC TAI LIEU ON T/tiP TRAC NGHIEM
HUNG KY Till TUYEN VIEN
GIAO DIX
N, HUYEN, TH! XA NAM 2020
Mh
259/QD-BCDTDVCGD ngay 03/3/2021 cita Ban Chi
cac ca sà gido dyc tryv thuac UBND quOn, huyen, thi xii
cua Thanh pile Ha
Na,
nam 2020)
I. Ciao vien Mam non (MA
s6
V.07.02.06)
1.
Luat Vien chirc
s6
58/2010/QH12.
2.
Luat
s6
52/2019/QH14 sin (161, b6 sung mOt s6 diEu cua Luat Can b0, ding
chat va Luat Vien chac.
Cac Dieu 2,
3.
3.
Van ban hap nhAt só 04NBHN-BGDDT ngay 24/12/2015 dm BO Gido due va
Dao tao vE Quyet dinh Ban hanh DiEu le Twang Kam non.
4.
Luat Giao due s6 43/2019/QHI4.
5.
Nghi dinh s6 115/2020/ND-CP ngay 25/9/2020 ala Chinh phi" quy dinh ye
tuye
t
n dung, sa dung va cyan ly vien chat.
II. Giao viên Tien hoc (Ma s6 V.07.03.09); Nhan vien Van thy Trtrtrng Tieu
hoc (MA
sto
02.008); Nhfin vien Thus vien Trutng Tien hyc (MA
s6
10.02.07)
1.
that Vien chic s6 58/2010/QH12.
2.
LIS s6 52/2019/QH14 sin d6i, b6 sung mOt s6 dieu tha Luat Can b0, cling
chac va LOA Vien chirc.
Cac Dieu 2,
3.
3.
Thong
tu s6
28/2020/TT-BGDDT ngay 04/9/2020 ban hanh Die'u 1 Truang
Tieu h9c.
4.
LI* Gido due so 43/2019/QH14.
5.
Ngh1 clinh s6 115/2020/ND-CP ngay 25/9/2020 cfm Chinh phü quy dinh ye
tuyen dung, sa dung va quan lY vien chat.
III. Gifio vier' Trung hoc co. sa (MA
s6
V.07.04.12); Nhan vie!' Van tint'
Trtrirng Trung bye co' s& (MA s6 02.008); Nhfin vial Thy vien Trtr?rng Trung hoc co'
ser (MA s6 10.02.07)
1.
Ludt Vien chac s6 58/2010/QH12.
2.
Lu4t s6
52/2019/QHI4 sin (161, b6 sung mOt só diet' ala
Lu4t
Can b0, ding
chat va Luat Vien chat.
Cac Dieu 2, 3.
Đánh giá bài viết
1 282

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo