22 biểu mẫu dùng trong hòa giải, đối thoại tại Tòa án

TANDTC ban hành Thông tư 02/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Theo đó, có 22 biểu mẫu được ban hành để sử dụng trong quá trình hòa giải, đối thoại tại Tòa án:

1. Biểu mẫu sử dụng trong quá trình hòa giải tại Tòa án

a) Mẫu số 01-HG: Thông báo về quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn Hòa giải viên.

b) Mẫu số 02-HG: Thông báo lần thứ 2 về quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn Hòa giải viên.

c) Mẫu số 03-HG: Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện/người yêu cầu về việc lựa chọn hòa giải, lựa chọn Hòa giải viên.

d) Mẫu số 04-HG: Thông báo về ý kiến của Hòa giải viên (Đối với trường hợp Hòa giải viên được lựa chọn không thuộc danh sách Hòa giải viên của Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc).

đ) Mẫu số 05-HG: Thông báo về ý kiến của Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc (Đối với trường hợp Hòa giải viên được lựa chọn không thuộc danh sách Hòa giải viên của Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc).

e) Mẫu số 06-HG: Quyết định chỉ định Hòa giải viên.

g) Mẫu số 07-HG: Thông báo về việc chuyển vụ việc sang hòa giải.

h) Mẫu số 08-HG: Giấy mời tham gia phiên hòa giải.

i) Mẫu số 09-HG: Giấy mời tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải.

k) Mẫu số 10-HG: Thông báo hoãn phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải.

l) Mẫu số 11-HG: Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải.

2. Biểu mẫu sử dụng trong quá trình đối thoại tại Tòa án

a) Mẫu số 01-ĐT: Thông báo về quyền lựa chọn đối thoại và lựa chọn Hòa giải viên.

b) Mẫu số 02-ĐT: Thông báo lần thứ 2 về quyền lựa chọn đối thoại và lựa chọn Hòa giải viên.

c) Mẫu số 03-ĐT: Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện về việc lựa chọn đối thoại, lựa chọn Hòa giải viên.

d) Mẫu số 04-ĐT: Thông báo về ý kiến của Hòa giải viên (Đối với trường hợp Hòa giải viên được lựa chọn không thuộc danh sách Hòa giải viên của Tòa án có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện).

đ) Mẫu số 05-ĐT: Thông báo về ý kiến của Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc (Đối với trường hợp Hòa giải viên được lựa chọn không thuộc danh sách Hòa giải viên của Tòa án có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện).

e) Mẫu số 06-ĐT: Quyết định chỉ định Hòa giải viên.

g) Mẫu số 07-ĐT: Thông báo về việc chuyển vụ việc sang đối thoại.

h) Mẫu số 08-ĐT: Giấy mời tham gia phiên đối thoại.

i) Mẫu số 09-ĐT: Giấy mời tham gia phiên họp ghi nhận kết quả đối thoại.

k) Mẫu số 10-ĐT: Thông báo hoãn phiên họp ghi nhận kết quả đối thoại.

l) Mẫu số 11-ĐT: Biên bản ghi nhận kết quả đối thoại.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 4.090
0 Bình luận
Sắp xếp theo