Mẫu 09-HG: Giấy mời tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải

Mẫu 09-HG: Giấy mời tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải được ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu giấy mời tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải

1. Giấy mời tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải

Mẫu số 09-HG: Giấy mời tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải

TÒA ÁN NHÂN DÂN …… (1)
TÒA ÁN NHÂN DÂN …… (2)
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/20…../GM-HG

………, ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY MỜI
THAM GIA PHIÊN HỌP GHI NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI

Kính gửi:(3)…………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (4) …………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………….. ; số fax: ………………………………. (nếu có).

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………… (nếu có).

Tòa án nhân dân (5) ………………… kính mời Ông/Bà đúng .... giờ .... phút, ngày .... tháng .... năm ……….., có mặt tại Tòa án nhân dân ……………………………. (địa chỉ ………………………………………………….) để tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải về việc(6)…………………………….giữa:

Người khởi kiện/người yêu cầu: …………………………….……………………………………..

Người bị kiện: …………………………….…………………………….…………………………….

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: …………………………….…………………………….

Nội dung khởi kiện/yêu cầu: (7)

1. …………………………….…………………………….…………………………….

2. …………………………….…………………………….…………………………….

Sự có mặt của Ông/Bà với thiện chí và nỗ lực sẽ giúp việc giải quyết tranh chấp/yêu cầu nhanh chóng và hiệu quả.

Nếu Ông/Bà có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Hòa giải viên (8) …………………….., số điện thoại ……………………………. để được giải đáp./.


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu hồ sơ vụ việc.

HÒA GIẢI VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Cách ghi mẫu 09-HG

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tỉnh của tỉnh đó nếu Tòa án nhân dân gửi giấy mời là Tòa án nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân gửi giấy mời là Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thì ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân gửi giấy mời là Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

(2) và (5) Ghi tên Tòa án nhân dân gửi giấy mời, nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYN THƯỜNG TÍN); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TNH HÀ NAM).

(3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cần lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Anh Trần Văn B).

(6) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khởi kiện/người yêu cầu đề nghị giải quyết.

(7) Ghi tóm tắt nội dung các yêu cầu của người khởi kiện/ người yêu cầu.

(8) Ghi tên Hòa giải viên được chỉ định hòa giải vụ việc.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 218
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo