Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp - Mẫu số 03/TNDN

Mẫu Tờ khai quyết toán thế thu nhập doanh nghiệp - Mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho các đơn vị. Mời bạn đọc theo dõi nội dung chi tiết để làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập cho doanh nghiệp tại đây.

Hiện nay, Tổng cục thuế đã cung cấp miễn phí phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế HTKK - phục vụ cho việc kê khai thuế có hỗ trợ mã vạch đính kèm khi in, bao gồm các form hỗ trợ, hướng dẫn người dùng kê khai thuế doanh nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

----------***--------

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

[01] Kỳ tính thuế:…....……..từ..................đến.................

Người nộp thuế: ...............................................................................................................................

Mã số thuế: .....................................................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................................

[05]Quận/Huyện: ....................................................................... [06] Tỉnh/Thành phố: .......................

[07] Điện thoại:……........…................ [08] Fax: …...……..........….. [09] E-mail: ……………………........

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 03-TNDN

Tôi cam đoan là các số liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.

..............ngày.........tháng...........năm .........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Đánh giá bài viết
1 12.017
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo