Mẫu danh sách trích ngang

Mẫu danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên

Mẫu danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép lại danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin của giáo viên, trình độ đào tạo, hình thức tuyển dụng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên tại đây.

Mẫu danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên

Mẫu danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên như sau:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
SƠ DẠY NGHỀ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

GHI CHÚ

Văn bằng

Chuyên môn

Sư phạm

Tin học

Ngoại ngữ

Cơ hữu

Thỉnh giảng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

........, ngày...tháng....năm....

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ DẠY NGHỀ

(Ký tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 7.120
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo