Tải Thông tư 22/2023/TT-BYT giá khám bệnh, chữa bệnh BHYT bệnh viện cùng hạng file DOC, PDF

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 22/2023/TT-BYT vừa được Bộ y tế ban hành về giá khám bệnh, chữa bệnh BHYT bệnh viện cùng hạng.