Công văn 2072/VPCP-KGVX

Công văn 2072/VPCP-KGVX về tổ chức “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

Số: 2072/VPCP-KGVX
V/v tổ chức “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Bộ Y tế

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 1002/BYT-ATTP ngày 26 tháng 02 năm 2013 về việc xin phép tổ chức “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức Lễ phát động và triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013 như đề xuất của Bộ Y tế tại công văn nêu trên. Bộ Y tế chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ tiêu: trên 80% chủ doanh nghiệp có bếp ăn tập thể đông người ký cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm trong Tháng hành động này.

2. Giao Bộ Y tế:

- Khẩn trương hoàn thành dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 3 năm 2013;

- Có giải pháp khắc phục cơ bản tình trạng ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể: phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (Luật an toàn thực phẩm, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm…) và các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm cho các chủ doanh nghiệp có bếp ăn tập thể, các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho tập thể, đặc biệt là đối với các cơ sở, doanh nghiệp có bếp ăn đông người (có thể từ 100 suất ăn trở lên);

- Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu các chủ doanh nghiệp đánh giá tình hình thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại bếp ăn của doanh nghiệp mình, ký cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm (theo mẫu của ngành y tế), gửi Sở Y tế địa phương để kiểm tra, giám sát việc thực hiện (lưu ý tăng cường kiểm tra các cơ sở chưa thực hiện việc ký cam kết).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các bộ: NN&PTNT, Công Thương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, PL;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Khắc Định

Đánh giá bài viết
1 50
0 Bình luận
Sắp xếp theo