Nghị định 01/2016/NĐ-CP quy định chức năng, cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Cảm ơn bạn đã tải Nghị định 01/2016/NĐ-CP quy định chức năng, cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định 01/2016/NĐ-CP quy định chức năng, cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Chính phủ ban hành, có hiệu lực ngày 20/02/2016, đưa ra chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam; kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.