Mẫu PC11: Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu PC11: Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

1. Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là gì?

Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là mẫu dùng để gửi lên các cơ quan đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình/phương tiện.

2. Mẫu PC11: Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu PC11: Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC11

… (1) …

____

Số: …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

…, ngày…tháng…năm…..

ĐỀ NGHỊ

KIỂM TRA KẾT QUẢ NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Kính gửi: ......(2).....

.. (1)......... đề nghị............ (2)......... kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình/phương tiện với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN

1. Tên công trình/phương tiện:.........................................................................

2. Tên chủ đầu tư/chủ phương tiện:........................................ ; thông tin liên hệ (địa chỉ, điện thoại):

3. Địa điểm xây dựng/chế tạo/hoán cải: .......................................................................

4. Đơn vị tư vấn thiết kế:..................................................................................................

5. Đơn vị tư vấn giám sát:.................. .............................................................................

6. Đơn vị thi công:...........................................................................................................

7. Quy mô công trình (chiều cao, số tầng, công năng,...); quy mô, tính chất phương tiện (kích thước, dung tích, trọng tải, số người, vùng hoạt động,...):

8. Các thông tin khác (nếu có):.........................................................................................

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM (3)

1. ............................

2. ............................

3. ............................

Công trình/phương tiện đã được chủ đầu tư và đơn vị thi công nghiệm thu theo quy định ....(1)...... đề nghị .....(2)....... kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của công trình/phương tiện với các nội dung nêu trên./.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền;

(3) Thành phần theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số /2020/NĐ-CP.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4.680
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo