Phiếu lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường 2023

Phiếu lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trườngbiểu mẫu lấy ý kiến đánh giá hiệu trưởng của các giáo viên nhân viên trong trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT. Mời các bạn tham khảo.

Vào dịp cuối năm, các nhà trường thường tổ chức đánh giá, nhận xét giáo viên và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về phẩm chất nghề nghiệp, quản trị nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục, pát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội... Từ đó, rút kinh nghiệm và phấn đấu cho năm học tiếp theo. Trong quy trình đánh giá đó không thể thiếu được Phiếu lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường để việc đánh giá diễn ra khách quan và minh bạch nhất. Dưới đây là mẫu mới nhất hiện nay, các bạn có thể tải về để tiện sử dụng.

1. Phiếu lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường mới nhất

Phiếu lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường

PHÒNG GD&ĐT ...........

TRƯỜNG …………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN ĐÁNH GIÁ CBQL
THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Năm học 20... - 20 ...

Họ và tên CBQL được đánh giá:.................................................Chức vụ: ....................

Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT, bản tự đánh giá của CBQL đã trình bày, các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ trong năm học, đồng chí cho ý kiến đánh giá của mình đối với CBQL về mức độ đạt được của các tiêu chí bằng cách đánh dấu x vào cột tương ứng.

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Mức độ đánh giá

Đ

K

T

Tiêu chuẩn 1:

Phẩm chất nghề nghiệp

Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp, phong cách làm việc

Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường

Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân

Tiêu chuẩn 2:

Quản trị nhà trường

Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường

Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ em

Tiêu chí 6. Quản trị hoạt động giáo dục trẻ em

Tiêu chí 7. Quản trị nhân sự nhà trường

Tiêu chí 8. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường

Tiêu chí 9. Quản trị tài chính nhà trường

Tiêu chí 10. Quản trị cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học của nhà trường

Tiêu chí 11. Quản trị chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong nhà trường

Tiêu chuẩn 3:

Xây dựng môi

trường giáo dục

Tiêu chí 12. Xây dựng văn hóa nhà trường

Tiêu chí 13. Thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường

Tiêu chí 14. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Tiêu chuẩn 4:

Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường

Tiêu chuẩn 5:

Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc) và công nghệ thông tin

Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ

Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin

Kết quả đánh giá chung: CBQL xếp loại …………..

(Ghi rõ: Chưa đạt/Đạt/Khá/Tốt)

Người ghi phiếu

(Ký tên hoặc không ký tên)

2. Phiếu lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường số 1

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA ĐỒNG NGHIỆP TRONG TỔ CHUYÊN MÔN

Họ và tên giáo viên ( Tham gia đánh giá): ……………………………………………..

Trường: ……………………………………………………………………………….....

Bộ môn giảng dạy:………………………………………………………………………

Quận/huyện/Tp,TX:……………………. Tỉnh/Thành phố:……………………………

Hướng dẫn:

Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 20/2018/TT-BGD ĐT, đọc kĩ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, đánh giá đồng nghiệp trong tổ bằng cách điền vào kết quả đạt được các mức chưa đạt ( CĐ ); Đạt (Đ): Khá (Kh): Tốt (T) vào bảng dưới đây

Tiêu chí

Kết quả đánh giá

GV

….

GV

….

GV

….

GV

….

….

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo

Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

Tiêu chuẩn 2: Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh

Tiêu chuẩn 3: Năng lực xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 8: Xây dựng văn hóa nhà trường

Tiêu chí 9: Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

Tiêu chí 10: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí 11: Tạo dựng mối quan hệ với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên có liên quan

Tiêu chí 12: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

Tiêu chí 13: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để giáo dục đạo đưc, lối sống cho học sinh

Tiêu chuẩn 5: Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

Tiêu chí 14: Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

Tiêu chí 15: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Xếp loại kết quả đánh giá 2: ……………………………….

……………, ngày …. tháng …. năm ……….

Người tham gia đánh giá

( Ký và ghi rõ họ tên )

  • Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt,trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức tốt;
  • Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức trung bình trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức khá,trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá;
  • Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên
  • Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đò).

3. Phiếu lấy ý kiến đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng số 2

Phiếu lấy ý kiến đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng dưới đây là phiếu lấy ý kiến của giáo viên nhân viên trong trường không ghi tên người đánh giá, giúp đảm bảo tính khách quan, giữ bí mật danh tính giáo viên, nhân viên đánh giá. Từ đó đưa ra ý kiến khách quan về những điểm tốt trong quản lý nhà trường của hiệu trưởng, góp ý những điểm cần thay đổi...

BIỂU MẪU 02.

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG TRƯỜNG

1) Tỉnh/Thành phố …………………………………………………..………………

2) Huyện/Quận/Thị xã: ……………………………………………………..………

3) Cấp học: ………………………………………………………..…………………

4) Trường: ……………………………………………………………..…………….

5) Họ và tên hiệu trưởng/phó hiệu trưởng được đánh giá: ……………..……..

6) Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): …………/………../20……….

Cuộc khảo sát ý kiến này nhằm cải tiến công tác quản lý trường học. Ý kiến của Thầy/Cô rất quan trọng trong việc thúc đẩy thành công của nhà trường và từng trẻ. Đđảm bảo tính khách quan, ý kiến của Thầy/Cô sẽ được giữ bí mật.

Xin Thầy/Cô cho ý kiến về Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng trường của Thầy/Cô đang công tác bằng cách khoanh tròn vào chỉ 1 ô tương ứng với mức đạt được ở mỗi dòng. Trong bảng có 4 mức đạt được là:

1: Hoàn toàn không đồng ý; 2: Ít đồng ý; 3: Tương đi đng ý; 4: Hoàn toàn đồng ý.

Nội dung

Mức

1. Hiệu trưởng thực hiện gương mẫu các quy định về đạo đức nhà giáo

1

2

3

4

2. Hiệu trưởng có tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường

1

2

3

4

3. Hiệu trưởng am hiểu chuyên môn và thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân

1

2

3

4

4. Kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường và địa phương

1

2

3

4

5. Hiệu trưởng chỉ đạo hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe của trẻ em hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ em.

1

2

3

4

6. Hiệu trưởng chỉ đạo hoạt động giáo dục trẻ em hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ em.

1

2

3

4

7. Hiệu trưởng xây dựng vị trí việc làm và bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với tất cả giáo viên, nhân viên

1

2

3

4

8. Các tổ/nhóm trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán hoạt động hiệu quả và kết nối với mạng lưới giáo viên cốt cán của địa phương.

1

2

3

4

9. Hiệu trưởng quản lý và sử dụng tài chính phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, công khai, minh bạch.

1

2

3

4

10. Hiệu trưởng chỉ đạo khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học của nhà trường

1

2

3

4

11. Nhà trường thực hiện tự đánh giá và cải tiến chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em liên tục

1

2

3

4

12. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trẻ trong nhà trưởng chủ động thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường theo quy định

1

2

3

4

13. Hiệu trưởng khuyến khích phản ánh góp ý phát triển nhà trường và giải quyết những tâm tư vướng mắc, những đóng góp cho nhà trường ngày một tốt hơn.

1

2

3

4

14. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trẻ em trong nhà trường chủ động, tích cực tham gia xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực

1

2

3

4

15. Nhà trường phối hợp có hiệu quả với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng trong cung cấp và tiếp nhận và xử lý các thông tin về hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

1

2

3

4

16. Nhà trường phối hợp có hiệu quả với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ và cộng đồng trong huy động các nguồn lực phát triển nhà trường

1

2

3

4

17. Hiệu trưởng có sử dụng tiếng ngoại ngữ trong giao tiếp, trong công việc và tạo lập môi trường phát triển ngoại ngữ cho giáo viên, nhân viên và trẻ

1

2

3

4

18. Hiệu trưởng chỉ đạo ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong các điều hành các hoạt động của nhà trường

1

2

3

4

15. Các ý kiến khác (ghi rõ):

15.1. Những điểm tốt trong hoạt động quản lý nhà trường: ………………….…..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

15.2. Những điều cần thay đổi: ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Cảm ơn sự hợp tác của Thầy/Cô!

Phiếu lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường là một trong những quy trình bắt buộc để tiến hành đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá cán bộ quản lý nhà trường vào dịp cuối năm học. Trên đây là những mẫu Phiếu lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường mới nhất. Mời các bạn tham khảo và lựa chọn mẫu phù hợp để tải về sử dụng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 33.660
0 Bình luận
Sắp xếp theo