Mẫu tờ trình thành lập chi bộ 2022

Chi bộ là một tổ chức Đảng, là một tổ chức lãnh đạo chính trị. Mẫu tờ trình thành lập chi bộ được lập ra để trình về việc xin được thành lập chi bộ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Tờ trình thành lập chi bộ  là văn bản của cá nhân Đảng viên đại diện cho nhóm Đảng viên gửi đến Đảng ủy cấp trên xin thành lập chi bộ Đảng tại cơ sở khi đủ điều kiện thành lập chi bộ Đảng theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung phải trình bày đầy đủ các thông tin một cách trung thực để cấp trên xét duyệt.

1. Tờ trình thành lập chi bộ là gì?

Chi bộ đóng vai trò quan trọng, là tổ chức lãnh đạo chính trị cho các thành viên, nhân viên và cá nhân khác trong cơ quan, đơn vị, tổ chức đó. Đảm bảo việc thực hiện các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Như vậy có thể hiểu đơn xin thành lập chi bộ Đảng là văn bản của cá nhân Đảng viên đại diện cho nhóm Đảng viên gửi đến Đảng ủy cấp trên xin thành lập chi bộ Đảng tại cơ sở khi đủ Điều kiện thành lập chi bộ Đảng theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Mẫu tờ trình thành lập chi bộ

Mẫu tờ trình thành lập chi bộ 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…., ngày…tháng…năm 2021

ĐƠN XIN THÀNH LẬP CHI BỘ

Kính gửi: Đảng ủy doanh nghiệp thành phố............

Căn cứ Số: 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do ban chấp hành Trung Ương ban hành;

Tên tôi là:…… Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:…… Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :…

Chỗ ở hiện nay:…

Điện thoại liên hệ:…

Đại diện cho …… đồng chí Đảng viên trong :…

Trụ sở chính tại:……

Tôi làm đơn này xin trình bày với quý cơ quan nội dung như sau:

Hiện tại, ….. hiện đang có 10 Đảng viên chính thức đang làm việc tại công ty. Tuy nhiên, do công ty hiện nay chưa có tổ chức Đảng cơ sở, nên các đồng chí Đảng viên trong công ty thường xuyên phải xin nghỉ để về nơi cư trú thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của công ty. Công ty ….. chúng tôi thành lập và hoạt động đến nay đã ….. năm, đã có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng và phát triển thành phố, với số lượng người lao động là Đảng viên ngày càng gia tăng và có nhiều cán bộ nhân viên có tư tưởng, đạo đức và mong muốn được phát triển Đảng.

Căn cứ tại Mục 19.1 Khoản 1 Điều 21 Quyết định số: 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do ban chấp hành Trung Ương ban hành quy định về việc Điều kiện lập chi bộ cơ sở, lập tổ chức cơ sở đảng trong một số trường hợp cụ thể:

“ Điều kiện để thành lập chi bộ cơ sở đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở.

Ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, chi bộ trực thuộc đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở, được xác định là chi bộ cơ sở phải có các Điều kiện sau đây: có các tổ đảng trực thuộc; chính quyền cùng cấp phải là đơn vị cơ sở, có tư cách pháp nhân, có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; do đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở quyết định sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Đối với Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.”

Theo đó, thay mặt công ty cổ phần ………. và các đồng chí Đảng viên đang làm việc trong công ty, bằng đơn này tôi kính đề nghị Đảng uy doanh nghiệp thành phố ……. chấp thuận cho công ty chúng tôi thành lập chi bộ tại công ty nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đảng; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cán bộ, đảng viên; gắn kết, trao đổi các giải pháp phát triển trong sinh hoạt Đảng; chú trọng bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này là danh sách các Đảng viên tại công ty và một số giấy tờ liên quan bao gồm:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh;

– Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố ….;

-…

Thay mặt công ty, tôi xin cam kết sẽ thực hiện và hoạt động theo đúng quy định của tổ chức Đảng. Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước quy định của tổ chức.

Kính mong Đảng ủy xét duyệt, kiểm tra, chấp thuận cho công ty được thành lập chi bộ như đã đề xuất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Cách viết tờ trình thành lập chi bộ

Phần kính gửi: Đảng ủy doanh nghiệp thành phố: Điền thông tin Đảng uy nơi nộp đơn xin thành lập chi bộ Đảng

Phần thông tin cá nhân Đảng viên đại diện nhóm Đảng viên xin thành lập chi bộ

Mục họ tên: Viết đầy đủ họ, tên đệm, tên theo giấy khai sinh/CMND/CCCD bằng chữ in hoa

Mục: Ngày tháng năm sinh, hộ khẩu thường trú,.. khai đầy đủ, chính xác

Mục: Đại diện cho …… đồng chí Đảng viên trong :…:Ghi rõ số lượng Đảng viên đại diện và địa chỉ (Công ty, xóm, thôn,…) của nhóm Đảng viên.

Ký và ghi rõ họ tên người đại diện

4. Thủ tục thành lập chi bộ mới nhất

– Điều kiện thành lập:

Theo quy định tại Điều 21, tổ chức cơ sở Đảng (chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Theo đó, về Điều kiện số lượng Đảng viên để thành lập chi bộ, khoản 2 Điều này nêu rõ:

– Ở xã, phường, thị trấn: Có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cấp ủy cấp huyện;

– Ở cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, đơn vị quân đội, công an và các đơn vị khác: Có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức Đảng (tổ chức cơ sở Đảng hoặc chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở).

Trong đó, cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc tổ chức Đảng đó trực thuộc cấp ủy cấp trên nào cho phù hợp.

Riêng với trường hợp chưa đủ 03 Đảng viên chính thức thì cấp ủy cấp trên trực tiếp sẽ giới thiệu Đảng viên sinh hoạt ở tổ chức cơ sở Đảng thích hợp.

Đồng thời, tại quy định này, nếu tổ chức cơ sở Đảng có dưới 30 Đảng viên thì lập chi bộ cơ sở, có các tổ Đảng trực thuộc. Nếu có từ 30 Đảng viên trở lên thì lập Đảng bộ cơ sở, có các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì khi Lập tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng; lập cơ cấu tổ chức ở các cơ sở đảng có đặc điểm khác nhau; lập hoặc giải thể đảng bộ, chi bộ trực thuộc; việc giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở và đáp ứng được những yêu cầu, đủ Điều kiện theo quy định của Điều 21, Điều 24 Điều lệ Đảng thì ấp ủy cấp trên trực tiếp của đảng bộ, chi bộ quyết định việc lập đảng bộ, chi bộ, cấp uỷ cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc tổ chức đảng đó trực thuộc cấp ủy cấp trên nào cho phù hợp và báo cáo cấp uỷ cấp trên.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu tờ trình thành lập chi bộ 2022 cùng thủ tục xin thành lập chi bộ đầy đủ, chi tiết nhất.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5.749
0 Bình luận
Sắp xếp theo