Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của Cục Đăng kiểm Việt Nam là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình thực hiện kế hoạch tài chính... Mẫu được ban hành theo Thông tư 49/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của Cục Đăng kiểm Việt Nam như sau:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Năm ...................

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Các chỉ tiêu

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ (%)

I

Doanh thu và thu nhập khác

1

Doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính

a

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

- Doanh thu hoạt động đăng kiểm

- Doanh thu khác liên quan hoạt động đăng kiểm

- Doanh thu ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiểm

b

Doanh thu hoạt động tài chính

2

Thu nhập khác

II

Chi phí

1

Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ và chi phí hoạt động tài chính

a

Chi cho hoạt động cung cấp dịch vụ:

- Chi phí hoạt động đăng kiểm

- Chi phí khác liên quan hoạt động đăng kiểm

- Chi phí hoạt động ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiểm

b

Chi phí hoạt động tài chính

2

Chi phí khác

III

Lợi nhuận thực hiện (I-II)

IV

Lợi nhuận sau thuế

V

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu

VI

Số phải nộp Ngân sách phát sinh trong năm

1

Thuế:

- Thuế GTGT

- Thuế TNDN

- Thuế TNCN

2

Nộp lệ phí, cấp giấy chứng nhận

3

Các khoản phải nộp khác

VII

Trích lập các quỹ

1

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ

2

Quỹ Đầu tư phát triển

3

Quỹ Khen thưởng, phúc lợi

........., ngày...tháng...năm...

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Đánh giá bài viết
1 333
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo